تاثیر بتائین و متیونین در جیره بر تحریک غذاگیری میگوی سفید هندی(Fenneropenaeus indicus)

نوع مقاله: مقاله کامل


عنوان مقاله [English]

Influence of betaine and methionine in the diet for stimulating food intake of Indian white shrimp (Fenneropenaeus indicus)