دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-96 
ارزیابی غلظت فلزات در بافتهای مختلف جرد ایرانی با استفاده از روش آماری تجزیه به مؤلفه‌های اصلی (PCA)

صفحه 10-17

10.22092/vj.2015.103024

امیرحسین حمیدیان؛ منوچهر خزاعی؛ افشین علیزاده شعبانی؛ سهراب اشرفی؛ سیدعلی اصغر میرجلیلی؛ عصمت اسمعیل زاده


آلودگیهای انگلی ماکیان بومی استان لرستان

صفحه 18-20

10.22092/vj.2015.103025

نادر زکیان؛ حسن نایب زاده؛ امید دزفولیان؛ رضا آقا ابراهیمی سامانی


مطالعه فراوانی گونه های آیمریا در طیور گوشتی و تخم گذار استان های تهران و البرز

صفحه 31-36

10.22092/vj.2015.103027

محمد اسلام پناه؛ غلامرضا معتمدی؛ احمدرضا محمدی؛ محی الدین نیرومند؛ شهلا ریواز