مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه جداسازی، روش‌های تشخیصی و مقاومت دارویی سالمونلا در ایران

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسنده

بخش میکروب شناسی، مؤسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران

چکیده

 عفونت‌های سالمونلایی از مهم‌ترین مشکلات بهداشت عمومی در جهان بوده و در اکثر نقاط جهان بخصوص در کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این میان ماکیان، انسان، دام و مواد غذایی در انتقال عامل عفونت، از نظر جنبه اقتصادی و بهداشت عمومی نقش مهمی ایفا می‌کنند . مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که هنوز سالمونلا انتریتیدیس و سالمونلا تیفی موریوم از سروتیپ‌های غالب می‌باشند. با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات روش‌های جداسازی آزمایشگاهی می‌توان از روش‌های ملکولی به عنوان روشی سریع، ارزان، اختصاصی و با حساسیت بالا در تشخیص استفاده نمود. یافتن منشاء عفونت و کانون‌های آن می‌تواند در بهبود استراتژی‌های کنترلی حائز اهمیت باشد. گسترش ژن‌های مقاومت پلاسمیدی در میان سروتیپ‌های مختلف سالمونلا جدا شده از موارد انسانی، طیوری و دامی و انتقال آنها در بین موارد فوق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شناسایی مقاومت‌های دارویی و جلوگیری از انتشار آن‌ها می تواند بعنوان  یکی از مسائل مهم در درمان باشد و بررسی این مقاومت‌ها به منظور جلوگیری از بروز سویه‌های مقاوم امری ضروری می‌باشد. با مشخص شدن الگوی مقاومتی باکتری‌های جداشده می‌توان پروتکل‌های درمانی را اصلاح و آنتی بیوتیک‌های موثرتر را جایگزین نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A review of studies on isolation, diagnosis and antimicrobial resistance of Salmonella in Iran

نویسنده [English]

  • S., Moradi Bidhendi,
Dept. ofMicrobiology, RaziVaccineandSerumResearchInstitute, Karaj, IRIran
چکیده [English]

Salmonella infection is a major public health problem in the world and in most parts of the world, particularly in developing countries are of utmost importance. Poultry, human, animal and food play an important role in transmission, economy and public health aspects. Yet studies show that Salmonella enteritidis and Salmonella typhimurium is the predominant serotypes. Due to limitations in isolation in laboratory, using molecular techniques as a rapid, inexpensive, specific and sensitive diagnostic must be used. The source of the infection could be important in the control strategies. Spread of resistance genes via plasmid among different serotypes of Salmonella is of great importance. Identification and prevention  of drug resistance genes among serotypes of Salmonella could be one of the most important issues in the study of its ressistance. To determine the susceptibility patterns of isolates, the protocols of treatment can be modified and replaced with effective antibiotics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salmonella
  • Isolation
  • Diagnosis
  • antimicrobial resistance
  • Iran
Abdollahi, A., Mohammadi, A., Fasihi, M., & Shayan Raheleh, R. R. (2011a). Emergence of BLA-CTX-M-Type gene in Salmonella enterica serotypes isolated from patients stool. Journal of Isfahan Medical School (I.U.M.S), Vol, 28, No, 116, pp:987-996.

Abdollahi, A., Najafipour, S., Kouhpayeh, S. A., Meshkibaf, M. H., & Naghdi, M. (2011b). Salmonella enterica: Serotyping, drug resistance & extended spectrum of β-Lactamase (ESBLs). Journal of Fasa University of Medical Sciences, Vol, 1,No,1,pp: 38-44.

Ahmadi, Z., Ranjbar, R. & Sarshar, M. (2013). Genotyping of Salmonella enterica serovar Enteritidis strains isolated from clinical samples by Pulsed-Field Gel Electrophoresis (PFGE). Journal of Isfahan Medical School, Vol, 31, No,40,pp:117-128.     

Akbarian, R., Peyghambari, S.M., Morshed, R. & Yazdani, A. (2012). Survey of Salmonella infection in Iranian poultry flocks . Iranian Veterinary Journal. Vol,8, No,3, pp: 5-10.   

Akbarmehr, J. (2009). 1389 Determining Salmonella serogroups isolated from poultry and identification hilA gene by PCR. Microbial Biotechnology Vol,6, No,2, pp: 33-38.

Amini, N., Soleimani, M., Ghalyanchi Langeroudi, A., & Majidzadeh, K. (2010). A polymerase chain reaction method for rapid detection of Salmonella typhi. HBI_Journals,Vol,8, No,3, pp: 159-165.

Aminzare, M., Nairiz Naghdehi, M., Rasouli, S. & Delshad, R. (2009). Isolation of Salmonella of local yolk in Urmia. Large traps Clinical Researches, Vol,3, No,7, pp: 51-57.

Ardestani, H., Mousavi Gargari, SL., Nazarian, S.& Amini,J.(2008). Rapid and Specific Detection of Salmonella typhimurium by PCR-ELISA. Modares Journal of Medical Sciences:Pathobiology. Vol, 10, pp: 51-62.

Barrow, P. (2007). Salmonella infections: immune and non-immune protection with vaccines. Avian Pathology, Vol,36, No,1, pp: 1-13.

Baumler, A. J., B. M. Hargis, and R. M. Tsolis. 2000. Tracing the origins of Salmonella outbreaks. Science 287:50–52.

Biadaki, Z., Tehrani poor, A., Dadpour, S. & Gholizade, H. (1392). Prevalence of Salmonella serotypes that poultry carcasses slaughtered in the industrial city of Birjand in 1391. Journal of Birjand University of Medical Sciences, Vol,20, No,2. pp: 191-197.

Braden, C. R. 2006. Salmonella enterica serotype Enteritidis and eggs: A national epidemic in the United States. Clinical Infectious Disease. Vol,43, pp:512–517. 

CDC—Centers for Disease Control, Prevention (2009). Preliminary FoodNet data on the incidence of infection with pathogens transmitted commonly through food—10states, 2008. Morbidity and Mortality Weekly Report, Vol,58, No,13, pp: 333–337.

Chashni, S., Hassanzadeh, M., Fard, M., & Mirzaie, S. (2009). Characterization of the Salmonella isolates from backyard chickens in north of Iran, by serotyping, multiplex PCR and antibiotic resistance analysis. Archives of Razi Institute, Vol, 64 ,No,2. pp: 77-83. 

Cheraghchi, N.,  Khaki, P., Moradi Bidhendi, S., & Sabokbar, A.(2014). Identification of isolated Salmonella enterica serotype gallinarum biotype pullorum and gallinarum by PCR-RFLP.  Jundishapur Journal of  Microbiology. Vol, 7 ,No,9. e19135.          

Control, C. f. D., & Prevention. (2009). Preliminary FoodNet Data on the incidence of infection with pathogens transmitted commonly through food--10 States, 2008. MMWR. Morbidity and mortality weekly report, Vol,58, No,13. pp: 333.

Cox, N. A., J. A. Cason, and L. J. Richardson. 2011. Minimization of Salmonella contamination in raw poultry. Annual Review of Food Science and Technology. Vol,2,PP:75–95.

Dallal, M. M. S., Taremi, M., Gachkar, L., Modarressi, S., Sanaei, M., Bakhtiari, R., Zali, M. R. (2007). Characterization of antibiotic resistant patterns of Salmonella serotypes isolated from beef and chicken samples in Tehran. Jundishapur Journal of Microbiology, Vol,2 No,4. pp: 124-131. 

Dhillon, A. S., H. L. Shivaprasad, P. Roy, B. Alisantosa, D. Schaberg, D. Bandli, and S. Johnson.( 2001). Pathogenicity of environmental origin salmonella in specific pathogen-free chicks. Poultry Science. Vol,80,PP:1323–1328.    

Ebrahimvandi, Z., Khaki, P., Darvishi, S. & Moradi Bidhendi, S. (2014). Isolation, serotypes and antibiotic resistance patterns of Salmonella isolates poultry of Arak. Int J Enteric Pathog, Vol,2, No,3. pp: 18-31.

European Food Safety Authority—EFSA (2011). The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2009. EFSA Journal, 9, 1–378 (Available from bhttp://www.efsa.europa.eu/en/ efsajournal/pub/2090.htm>. Accessed October, 2012).    

Ezatpanah, E., Moradi Bidhendi, S., Khaki, P., Ghaderi, R., Seyedan, J. E., & Moghtadaee, S. (2011). Isolation, serotyping and antibiotic resistance pattern of isolated Salmonella from chicken of Arak. IranianVeterinary Journal ,Vol,9, No,2, pp: 88-96.    

Feasey, N. A., Dougan, G., Kingsley, R. A., Heyderman, R. S., & Gordon, M. A. (2012). Invasive non-typhoidal Salmonella disease: an emerging and neglected tropical disease in Africa. The Lancet, Vol,379, No,9835. pp: 2489-2499. 

Finstad, S., O'Bryan, C. A., Marcy, J. A., Crandall, P. G., & Ricke, S. C. (2012). Salmonella and broiler processing in the United States: Relationship to foodborne salmonellosis. Food Research International, Vol,45, No,2. pp: 789–794.    

Foley, S. L., Nayak, R., Hanning, I. B., Johnson, T. J., Han, J., & Ricke, S. C. (2011). Population dynamics of Salmonella enterica serotypes in commercial egg and poultry production. Applied and Environmental Microbiology, Vol,77, No,13. pp: 4273-4279. 

Gantois, I., R. Ducatelle, F. Pasmans, F. Haesebrouck, R. Gast, T.J. Humphrey, and F. Van Immerseel. (2009). Mechanisms of egg contamination by Salmonella enteritidis. FEMS Microbiology  Review.Vol,33,PP:718–738.

Gast, R. K. (2007). Serotype-specific and serotype-independent strategies for preharvest control of food-borne Salmonella in poultry. Avian diseases, Vol,51, No,4. pp: 817-828.   

Ghaderi, R., Tadayon, K., Avagyan, S., Khaki, P., Moradi Bidhendi, S., Forbes, KJ., Mosavari, N., Toroghi, MR., Moosakhani, F., Banihashemi, R., Sekhavati, M., Karimnasab, N.(2013). The population structure of Salmonella enterica Enteritidis in Iran analyzed by multiple-locus variable-number tandem repeat analysis. Tropical Animal Health and Production . 45:889–894.

Gharahkhani, M., & Khaki, P. (2013). Evaluation of extended-spectrum beta-Lactamases producing isolates of Salmonella spp. from different sources using by phenotypic and genotypic methods. Iranian Journal of Medical Microbiology, Vol,6, No,4. pp: 59-71.

Golab, N., Khaki, P. & Noorbakhsh, F. (2014).  Molecular typing of Salmonella isolates in poultry by Pulsed-Field Gel Electrophoresis in Iran.International Journal of Enteric Pathogens. Vol,2,No,4, e21485.

Grimont, P. A. D., & Weill, F. -X. (2007). Antigenic formulae of the Salmonella serovars. WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Salmonella (9th ed.).Paris: Institut Pasteur (Available from http://www.pasteur.fr/ip/portal/action/WebdriveActionEvent/oid/01s-000036-089. Accessed October, 2011. 166 pp.)

Haddadian, M., Karimi, V., Zahraisalehi, T., Barin, A. & Ghalyanchi langrodi, A.  (2011). Evaluation of contamination rate of mice to Salmonella species  in Tehran avicultures Veterinary Clinical Pathology, Vol, 6, No,2. pp: 1535-1541. 

Haghbin Nazarpak, H., Firozi, S. & Asgari Badoii, M. (2010). Evaluation of contamination rate of sparrows in industrial fields rearing broilers by Salmonella  serovers in Babol. Veterinary Microbiology, Vol,7, No,2. pp: 11-16.    

Hamidian, M., Tajbakhsh, M., Payghambari, S.M., Dabiri, H., Shekarzadeh, L., Rezadehbashi, M. & Zali, M.R.. (2009). Fluoroquinolone resistance in Salmonella isolates from cases of acute diarrhea in patients admitted to hospitals in Tehran. Iran infectious and Tropical Diseases, Vol,14, No,44. pp: 51-54.         

Hamidian, M., Tajbakhsh, M., Walther-Rasmussen, J., & Zali, M.-R. (2009). Emergence of extended-spectrum beta-lactamases in clinical isolates of Salmonella enterica in Tehran, Iran. Japanese Journal Infectous Disease, Vol,62, No,5, pp: 368-371.     

Hemmatzadeh, F., Salemi,A. (1995). Introduction of Salmonella-isolates from human and animal cases with epidemiological attitude towards salmonellosis in Chahar-mahal Bakhtiyari state. Journal of Veterinary Research , Vol,49, No,(1-2), pp: 83-91.

Hitchner, S. B. (2004). History of biological control of poultry diseases in the U.S. Avian Disease. Vol,48,pp:1–8.    

Hosseinpour, M.,  Sabokbar, A., Bahktiari, A. & Parsa, S. (2012). Comparative tracing of Salmonella in chicken Kebab samples collected from Tehran with three molecular methods, culture and ELISA. Microbial World Magazine, Vol,6, No,1, pp: 62-72.

Howard, Z. R., C. A. O’Bryan, P. G. Crandall, and S. C. Ricke. 2012. Salmonella enteritidis in shell eggs: Current issues and prospects for control. Food Research International. Vol,45,pp:755–764.

Karami, A., Bagheri, B., Ahmadi, Z. & Pouraliganji, F (2011). Comparison of fluorescent LAMP and PCR methods in molecular detection of Salmonella. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences (letter university), Vol,22, No,95. pp: 48-55.    

Karimidareabi, H., Karimi, M. & Ebrahimi Mohammadi, K. (2011). Identification invA genes to identify the prevalence of Salmonella in poultry carcasses by using PCR Large traps. Clinical Researches, Vol,6, No,2. pp: 53-58.   

Khaki, P., Moradi Bidhendi, S., & Ezatpanah, E. (2013). PCR–RFLP of isolated Salmonella from poultry with Sau3AI and HhaI restriction endonucleases in Arak. International Journal of  Molecular & Clinical Microbiology. Vol,1.pp: 256-261.

Koo, O. K., S. A. Sirsat, P. G. Crandall, and S. C. Ricke. (2012). Physical and chemical control of Salmonella in ready-to-eat products. Agriculture Food Annual Bacteriology. 2:56–68. 

Marin, C., & Lainez, M. (2009). Salmonella detection in feces during broiler rearing and after live transport to the slaughterhouse. Poultry Science, Vol,88,pp: 1999–2005. 

Mead, G., A. M. Lammerding, N. Cox, M. P. Doyle, F. Humbert, A. Kulikovskiy, A. Panin, V. P. do Nascimento, M. Wierup.(2010). Scientific and technical factors affecting the setting of Salmonella criteria for raw poultry: The Salmonella on raw poultry writing committee.  Global perspective. Journal Food Protection. Vol, 73,pp:1566–1590.

Miranzadeh, H., Zahraei Salehi, T., & Karimi, V. (2012). The count of  aerobic mesophil bacteria and isolate Salmonella spp on egg in Isfahan.. Veterinary Journal (Pajouhesh -va- SazandegiI), Vol,94. pp: 31-36.

Moradi. (2009). Comparison of PCR and LAMP in molecular detection of Salmonella. Journal of Zanjan Medical University., Vol,17, No, 67. pp:66-77.            

MoradiBidhendi, S., Khaki, P., Abasi, E., Ghaderi, R. (2010). Isolation and identification of Salmonella isolates from poultry in 1388. Quarterly Journal of Microbiology Knowledge, Vol,2, No,7.53-68.

 Morshed, R.(2012) Bacteriological study of broiler flocks(Salmonella contamination) in Amol city,  Veterinary Journal (Pajouhesh & Sazandegi) No, 97. pp: 23-28.

    Morshed, R., & Peighambari, S. M. (2010). Drug resistance, plasmid profile and andom amplified polymorphic DNA analysis of Iranian isolates of Salmonella enteritidis. The new microbiologica, Vol,33, No,1. pp: 47.

Muth, M. K., Fahimi, M., & Karns, S. A. (2009). Analysis of Salmonella control performance in U.S. young chicken slaughter and pork slaughter establishments. Journal of Food Protection, Vol,72,No,1,pp: 6–13.    

Naghoni, A. & Ranjbar, R. (2010). Increasing the isolation of Salmonella enterica strains resistant to nalidixic acid in Tehran   Journal of Infectious and Tropical Diseases,Vol, 15, No,51. pp: 15-19.   

Nayebi, N., Ghoreshi, S.A., Harzandi, N., Shamsara, M., Tabaraei, B. & Bakhtiyari, A. (2011). Evaluation of PCR method for detection of Salmonella enteritidis in poultry products in the Karaj. Medical Science Journal of Islamic Azad University,Vol, 21, No,1. pp: 32-37.

   Nosrati, S., Sabokbar, A., Mehroz Dezfolian, M., Tabarrai, B. & Fallah, F. (2011). Prevalence of Salmonella typhimurium, typhi and enteritidis in food in Mofid hospital. Research in medicine, Vol, 36, No,1. pp: 43-48.

Rabsch, W., B. M. Hargis, R. M. Tsolis, R. A. Kingsley, K. Hinz, H. Tschape, and A. J. Baumler.(2000). Competitive exclusion of Salmonella enteritidis by Salmonella gallinarum in poultry. Emerging in Infectious Disease. Vol,6,pp:443–448.

Rahmani. (2008). Evaluation of  Salmonellosis in decorative bird in Tehran spark : to determine the serotypes and resistance patterns of Salmonella isolated. PhD thesis in Tehran University.   

Ranjbar, R., Naghoni,  A., Panahi, Y. & Izadi, M. (2009). Antibiotic sensivity pattern strain Salmonella isolates from cases into Ten antibiotics in the treatment of less common Salmonella infection. Iran infectious and Tropical Diseases, Vol, 14, No,46. pp: 41-44.

Rasschaert, G., Houf, K., Godard, C., Wildemauwe, C., Pastuszczak-Frak, M., & De Zutter, L. (2008). Contamination of carcasses with Salmonella during poultry slaughter. Journal of Food Protection,Vol,71,No,1,pp: 146–152.   

Saadati, M., Ghorbani, N., Barati, B., Nazariyan, S., Shirazi, M., Shirazi, M.B., Shirzad, H. & Nakhaei Sistani, R. (2008). Identification of Salmonella typhi based on ViaB gene by PCR. Journal of Sabzevar University of Medical, Vol, 16, No,4. pp:221-227.    

Sadeghizali, M.H., Hashempour, M., Kalbkhani, M. & Delshad, R. (2009). Comparative evaluation of contamination by Salmonella in different organs (heart, liver, ovary, feces) in slaughtered chickens slaughter house Urmie. Large traps Clinical Researches, Vol,5, No,1. pp: 57-60    

Salehi, M., Anamnam, M. & Mosavari, N. (2008). Accurate detection and differentiation of Salmonella enteritidis isolates from farms and conservation of Iranian birds by using the Multiplex PCR. Microbial Biotechnology, Vol,12, No,4. pp: 35-42.         

 Saneifard, F., Saifi, M., Ashraghi, S., Zahraiesalehi, T., Pourmand, M.R., Ranjbar,  R., Bakhtiari, R., Mardani, N. & Soltandalal, M,M. (2009 ). Characterization of Salmonella enteritidis strains isolated from human and food samples by ERIC-PCR and determine their antibiotic resistance. Journal of Infectious and Tropical Diseases, Vol,14, No,51. pp: 7-13.

    Shafaati, M., Shefaati, M. & Khodadost, M (2010). Detection of Salmonella enterica serotype Typhimurium in tomato by PCR based on hilA gene. Medical Science Journal of Islamic Azad University, Vol, 22, No,4. pp: 273-278.

Shahmardani Firozjanim M., Karimi, V., Sefidgar, S.A.A. & Zahraisalehi, T. (2008). Prevalence of Salmonella serovars in humans and Poultry in babol. PhD thesis in Tehran University.

   Shapouri, R., Rahnema, M., & Eghbalzadeh, S. (2009). Pce of Salmonella serotypes in poultry meat and egg and determine their antibiotic sensitivity in Zanjan city. The Quarterly Journal of Biological Sciences, Vol,6, No,2. pp: 63-71.    

Shokri, R., Tabaraei, B., Hatami, S., & Nilchizade Rahbar, O. (2012). Rapid identification of Salmonella in dairy products by P-CEIA. Iranian Journal of Medical Microbiology,Vol, 5, No,4. pp: 29-34.

    Sidavi, A. (2012). Determine the relative populaetion of Salmonella in poultry digestive system by PCR. Animal Biology, Vol,5, No,4. pp: 59-72.    

Soltan Dallal, M., Rastegar Lari, A., & Sharifi Yazdi, M. (2014). Pattern of serotyping and antibiotic resistance of Salmonella in children with diarrhea. Journal of Gorgan University of Medical Sciences, Vol,16, No,1. pp:100-105. 

Tajbakhsh, M., Hamidian, M., Rahbar, M., Mohammadzade, M., Dabiri, H. & Zali, M.R. (2010). The prevalence broad spectrum Beta lactams type of CTX-M in clinical strains of Salmonella isolated in Tehran .Iran infectious and Tropical Diseases, Vol,15, No,50. pp: 39-44.            

Tajbakhsh, M., Yaghoobi Avini, M., Khajeh, J.A., Alebouyeh, M., azemalhosseini Mojarad, E. & Zali, M.R. (2012). Increased-resistance phenotype resulted from elevated β-Lactamase enzyme activity in Salmonella clinical isolates. Journal of Isfahan Medical School, Vol,30, No,178.pp:39-44.           

Van Immerseel, F., Methner, U., Rychlik, I., Nagy, B., Velge, P., Martin, G., Barrow, P. (2005). Vaccination and early protection against non-host-specific Salmonella serotypes in poultry: exploitation of innate immunity and microbial activity. Epidemiology and infection, Vol,133, No,06. pp: 959-978.

Wales, A., & Davies, R. (2011). A critical review of Salmonella typhimurium infection in laying hens. Avian Pathology, Vol,40, No,5. pp: 429-436.

World Health Organization. WHO report 2014: Antimicrobial Resistance:Global Report on Surveillance (Summary). 2014:3–6.