دوره و شماره: دوره 28، شماره 3، پاییز 1394 
6. تغییر قطبیت غشاء باکتری های پروبیوتیک در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 45-56

نرگس واسجی؛ ناهید مژگانی؛ ابوالحسن صادقی پناه