مطالعه تأثیر گرسنگی بر شاخص‌های بیوشیمیایی کبدی و ایمنی غیر اختصاصی بچه ماهی یلی خط کمانی (Terapon jarbua,Forsskal, 1775)

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسنده

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار دانشکده علوم دریایی گروه شیلات

چکیده

گونه‌های مختلف ماهیان می‌توانند دوره محرومیت غذایی یا گرسنگی را با استفاده از فعالیت اکتسابی مکانیسم‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی که آن‌ها را با شرایط نامناسب محیط سازگار می‌سازد، تحمل نمایند. مطالعه حاضر، به منظور بررسی اثر گرسنگی بر شاخص های بیوشیمیایی کبدی و ایمنی غیراختصاصی بچه ماهی یلی خط کمانی (Terapon jarbua, Forsskal, 1775) انجام شد. در این تحقیق،180 بچه ماهی یلی با میانگین (±انحراف معیار) طولی 21/0± 46/4 سانتی‌متر  و وزنی 30/0 ± 98/1گرم به دو گروه تغذیه ‌شده و تغذیه نشده و سه تکرار (30 قطعه ماهی در هر تکرار) در مخازن پلاستیکی 60 لیتری مورد مقایسه و مطالعه قرار گرفتند. نمونه‌برداری از کبد و ماهی در روز صفر و نیز هر هفته یکبار تا هفته چهارم پس از محرومیت غذایی انجام شد. نتایج بدست آمده نشان دهنده کاهش معنی دار سطح کلسترول و تری گلیسرید در گروه تغذیه نشده از هفته 2 محرومیت غذایی، در مقایسه با گروه تغذیه ‌شده بود (05/0>p). از هفته 1 محرومیت غذایی، سطوح پروتئین تام و گلیکوژن بطور معنی داری در گروه تغذیه نشده کاهش یافت (05/0>p) و در پایان دوره آزمایش، سطح لیزوزیم در گروه تغذیه نشده بصورت معنیدار افزایش یافت (05/0>p). نتایج حاضر نشان می‌دهد که ماهی یلی خط کمانی می‌تواند با دوره 1 ماهه گرسنگی سازش یافته و از ذخایر گلیکوژن و چربی بعنوان منابع انرژی استفاده نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of starvation on liver biochemical and non-specific immune parameters in grunter, Terapon jarbua Forsskal, 1775 fingerlings.

نویسنده [English]

  • P.، Akbary
Chabahar Maritime University, Faculty of Marine Sciences, Fisheries group, Iran
چکیده [English]

Different fish species tolerate starvation periods using distinct strategies of activating adaptive biochemical and physiological mechanisms that enable them to cope with the adverse condition. The present study was investigated the effect of starvation on liver biochemical and non-specific immune parameters in grunters (Terapon jarbua) fingerlings. In this study, 180 larvae of Terapon jarbua studied with mean length 4.46± 0.21 cm and weight 1.98± 0.30 g that included fed and starved groups each with three replicates (30 fish per replicate) in a 60 liter plastic tanks. Biochemical composition of liver and fish were performed at 0 and once a week until week of food deprivation. The results showed that triglyceride and cholesterol concentrations were significantly lower in starved group than in fed group from week 2 onwards (p<0.05). In starved group, total protein and glycogen concentrations significantly decreased from week 1 onwards (p<0.05). Moreover, lysozyme concentrations were significantly higher in starved group from 3 week onwards (p<0.05). The present results indicate that grunters can tolerant 1 month starvation period and use lipid and glycogen as energy sources during starvation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terapon jarbua
  • Starvation
  • Immunity
  • liver
1-    ستاری، م، شاهسونی،د، شفیعی، ش.1383. ماهی شناسی 2 سیستماتیک انتشارات حق شناس 502 صفحه.

2. Bandeen, J., and Leatherland, J. F. 1997. Changes in the proximatecomposition of juvenile white suckers following re-feedingafter a prolonged fast. Aquacult Int. 5:327-337

3. Barcellos, L. J. G., Marqueze, A., Trapp, M., Quevedo, R. M., and Ferreira.D. 2010.The effects of fasting on cortisol, blood glucoseand liver and muscle glycogen in adult jundia Rhamdia quelen.Aquaculture. 300:231-236

4. Bidinotto, P.M., Souza, R.H.S., and Moraes, G. 1997. Hepatic glycogen and glucose in eight tropical freshwater teleost fish: a procedure for field determinations of micro samples. Bol. Tec. CEPTA. Pirassununga 10: 53–60

5. Black,D., and Shinner E.R. 1986.Features of lipid transport system of fish as demonstrated by studies on starvation in rainbow trout;J.Comp. Physiol; 156: pp. 497-502.

6. Burtis, C.A., Ashwood, E. R., Brund,D.E. (1994) Tietz Textbook of Clinical Chemistry (5thed.).W.B.Sunders Company. Philadelphia. USA.560P

7. Caruso, G., Denaro, M.G.,Caruso, R.,Genovese, L.,Mancari, F., Maricchiolo, G. 2012.Short fasting and refeeding in red porgy (Pagrus pagrus,Linnaeus 1758):Response of somehaematological,biochemical and nonspecific immuneparameters. Mar. Environ. Res. 81:18-25

8. Chatzifotis, S., Papadaki, M.,Despoti, S.,Roufidou, C., andAntonopoulou, E.2011.Effect of starvation and re-feeding on reproductive indices,body weight,plasma metabolites and oxidative enzymes of sea bass (Dicentrarchus labrax).Aquaculture. 316:53-59.

9. Cho, S. H., S. -M. Lee, B. H. Park, S. -C. Ji, J. Lee, J. Bae, and S. -Y. Oh. 2006. Compensatory growth of juvenile olive flounder, Paralichthysolivaceus L.,and changes in proximate composition and body condition indexes during fasting and after refeeding in summer season.J.World.Aquac.Soc.37:168-174.

10. Collins, A.L., and Anderson, T.A. 1995.The regulation ofendogenousenergy stores during starvation and refeeding inthe somatic tissues of the golden perch.J. Fish Biol. 47:1004-1015.

11. Ellis, A.E. 1990. Lysozyme Assays:In Stolen JS, Fletcher TC, Anderson DP, Roberson BS,Van Muiswinkel WB, editors.Techniques in:Fish Immunology. Fair Haven, NJ: SOS Publications; 101-103

12. Feng, G., X. Shi, X. Huang, and P. Zhuang. 2011.Oxidative stressand antioxidant defenses after long-term fasting in blood ofChinese sturgeon (Acipensersinensis).Procedia Environ. Sci.8:469-475

13. Hanif, A., Bakopoulos,V.,and Dimitriadis Maternal, G.J. 2004. Transfer of humoral specific and non-specificimmune parameters to sea bream (Sparus aurata) larvae. Fish. Shellfish. Immunol. 17: 411-435

14. Hemre, G., Lie, -I. Ø. and Sundby, A. 1993.Dietary carbohydrateutilization in cod (Gadus morhua):metabolic responses to feeding and fasting. Fish. Physiol Biochem. 10:455-463.

15. Hilton, J.W. 1982. The effect of pre fasting dietand water temperature on liver glycogen andliver weight in rainbow trout,Salmo gairdneri Richardson,during fasting.J.Fish. Biol.20:69-78.

16. Ince B. W.,and Thorpe A. 1976. The effects of starvation and force-feeding on the metabolism of the Northern pike,EsoxluciusL; J. Fish.Biol.8: 79-88

17. Jezierska B., Hazel R.J., and Gerking S.D. 1983.Lipid mobilization during starvation in rainbow trout,Salmogairdneri Richardson,with attention tofatty acids; J. Fish. Biol; 21: 681-692.

18. Metón, I., Fernández, F., andBaanante, I.V. 2003.Short- and long-term effects of refeedingon key enzyme activities in glycolysisgluconeogenesis in the liver of gilthead seabream (Sparus aurata).Aquaculture 225: 99–107

19. Ogata, H.Oku, Y. H., and Murai, T. 2002.Growth performanceand macronutrient retention of offspring from wild andselected red sea bream (Pagrus major).Aquaculture, 206:279-287.

20. Park, I. -S., Woo, S. R., Kim E. -M., and Cho S. H. 2006. Effect offeeding and starvation on growth and phenotypic trait in olive flounder, Paralichthys olivaceus (Temminck et Schlegel).J.Aquacult. 19:183-187.

21. Small, B.C. 2005.Effect of fasting on nychthemeral concentrations of plasma growth hormone (GH),insulin-like growth factor I (IGF-I),and cortisol in channel catfish(Ictalurus punctatus).Comp Biochem PhysiolBiochem.Mol. Biol. 142:217-223.


22. Wookhur, J., He, Jo. J., andPark, I.2006. Effects of long-term starvation on hepatocyteultrastructure of olive flounder Paralichthys olivaceus. Ichthyol Res. 53: 306-310

23. Wootton, L. I. 1964 Micro-analysis in medical biochemistry in micrometer, 4th.ed. J &A Churchill, London. p. 264.