تاثیر مصرف اسانس آشامیدنی آویشن بر صفات عملکرد، سطح آنتی‌بادی بیماریهای ویروسی (نیوکاسل، آنفلوانزا، گامبورو و برونشیت) و فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم

2 دانشجوی دکتری تغذیه دام، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 کارشناس ارشد معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم

چکیده

به منظور بررسی تاثیر اسانس آشامیدنی آویشن بر صفات عملکرد، ایمنی و فراسنجه‌های خونی از تعداد 500 قطعه جوجه خروس  در یک طرح آزمایشی کاملا تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار استفاده شد. تیمارها شامل شاهد (سطح صفر)، و سطوح 1، 5/1 و 2 میلی‌لیتر اسانس آویشن در هر لیتر آب آشامیدنی بودند. صفات مورد بررسی شامل شاخص‌های عملکردی، سطح سرمی آنتی‌بادی بیماری‌های ویروسی و فراسنجه‌های خونی در سنین 21 و 42 روزگی بودند. نتایج نشان داد که صفات عملکردی و فراسنجه‌های خونی به طور معنی‌دار تحت تاثیر سطوح مختلف اسانس آویشن قرار گرفتند (05/0 >p). خوراک مصرفی، افزایش وزن، ضریب تبدیل غذایی و بازده انرژی و پروتئین مصرفی تیمارهای دارای اسانس آویشن به طور معنی‌دار  بهتر از شاهد بود (05/0 >p). تغییر غلظت آنتی‌بادی بیماری‌های ویروسی در مقاطع 21 و 42 روزگی برای سطوح مختلف اسانس آویشن نسبت به شاهد معنی‌دار نبود (05/0 <p). سطوح مختلف اسانس آویشن در مقایسه با گروه شاهد باعث افزایش معنی‌دار غلظت هموگلوبین، درصد هماتوکریت و تعداد سلول های قرمز و سفید در هردو مقطع 21 و 42 روزگی شدند(05/0 >p). پیشنهاد می‌شود برای بهبود صفات عملکرد، ایمنی و فراسنجه‌های خونی از سطوح 5/1 یا 2 میلی‌لیتر اسانس آویشن در آب آشامیدنی جوجه‌ها استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of drinking Thyme essence on performance, serum antibody level of viral diseases (Newcastle, Influenza, Gambaro, Bronchitis) and blood parameters in broiler chickens

نویسندگان [English]

  • M., Kalantar, 1
  • M., Qadami 2
  • B., Rahbarnia 3
  • M., Khojastekey 1
1 Animal Science Department of of Qom,s Agriculture, Natural Resources and Education Centre , Qom, IR Iran
2 Ph.D. student of Animal Science Dept., Sari University of Agriculture and Natural Resources, Sari, IR Iran.
3 M.Sc. of Animal Science, Animal Production Improvement Office of Qom's Jahade Keshavarzi Organization, Qom, IR Iran
چکیده [English]

This experiment was performed to evaluate the effect of drinking Thyme essence on performance, immune condition and some blood parameters in broiler chickens. A total number of 500 Ross-308 male broiler chickens were allocated randomly to 4 treatments and 5 replicates using a CRD statistical design. Treatments were included plane water as control group and levels of 1, 1.5 and 2 ml of thyme essence in drinking water as experimental groups. Experimental traits were performance indices, serum antibody levels of important viral diseases, and some blood parameters at 21 and 42 days of age. Results showed that different levels of thyme essence had a significant effect on performance and blood parameters (P<0.05). Feed intake, daily gain, feed conversion and efficiency of energy and protein consumption significantly improved through thyme essence treatments compared to control group (P<0.05). Serum antibody levels
of viral diseases did not significantly affected by different levels of thyme essence (P>0.05). Concentration of HGB, percentage of HCT and number of RBC and WBC at 21 and 42 days of age were significantly higher in thyme essence treatments compared to control (p<0.05). As a final result, use of thyme essence in drinking water of broilers recommended at levels of 1.5 and 2 ml per each liter due to its positive effects on performance health and blood parameters of birds

کلیدواژه‌ها [English]

  • broilers
  • Blood
  • Drinking thyme essence
  • Immunity
  • Performance characteristics
اسدی مقدم،ب.، یعقوبفر، ا.، و برین، ح  (1384). بررسی تاثیر  پودر خوراکی دو گیاه دارویی  بر  پارامتر های خون،  سلامتی و تیتر آنتی بادی جوجه‌های گوشتی. پایان نامه دکتری دامپزشکی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد واحد کرج.

اعمی ازغدی،‌ م.، پیله ور، م.،آرشامی، ج.، و محمد خانی، ع (1389). تاثیر سطوح مختلف عصاره های آویشن و زیره سبز بر عملکرد تولیدی،‌کیفیت تخم مرغ و پاسخ ایمنی هومورال در مرغ های تخم گذار. مجموعه مقالات چهارمین کنگره علوم دامی ایران. 29 و 30 شهریور 1389. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج. صفحه 115.

عبدالکریمی،‌م.، و میرزا آقازاده، ع  (1389). بررسی اثر سطوح مختلف عصاره آویشن باغی بر سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی. مجموعه مقالات چهارمین کنگره علوم دامی ایران. پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج. صفحه 132.

فرخوی، م .، خلیقی سیگارودی، ت .، و ف، نیک نفس (1371). راهنمای کامل پرورش طیور. (ترجمه). انتشارات وامد آموزش و پژوهش معاونت کشاورزی سازمان اقتصادی بنیاد شهید انقلاب اسلامی. صفحه 232.

مصحفی،‌ م .ح.، منصوری،ش .، شریفی نیا،ف و خشنودی،م (1385). اثرات ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره گیاه آویشن شیرازی در برون تن. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. دوره 4،‌ شماره 1،‌ صفحات 43-33.

   Ahsan-Ul-Haq, A., K.A.Meraj., and S.Rasool (1999) Effect of supplementing Alliun Sativum (Garlic) and Azadirachta Indica (Neem) leaves in broiler feeds on their blood cholesterol, triglycerides and antibody titre .International Journal of Agricultural Biology, Vol 1, 3: 125-127.

 American Association for Clinical Chemistry, INC (2001) The Enzyme-Linked Immunosorbant Assay (ELISA).Clinical Chemistry, 47:747-749.

Acamovic, T., and  J.D. Brooker (2005) Biochemistry of  plant secondary metabolites and their effects in animals. Proceeding of the Nutrition Society, Vol 64: 403-412.

 Annongu, A.A., K.J.Joseph., and A.O.Adeyina (2010) Investigation on some biochemical and histopathological indices in broiler chicks fed detoxified Blighia Sapida seed meal in diets. African Journal of General Agriculture, Vol 6, 4: 295-300.

Al-Jaff, F.K (2011) Effect of coriander seeds as diet ingredient on blood parameters of broiler chicks raised under high ambient temperature. International Poultry Science, Vol 10, 2: 82-86.

 Al-Kassie, G.A.M. (2009) Influence of two plant extracts derived from thyme and cinnamon on broiler performance. Pakistan Veterinary Journal, Vol 29, 4: 169-173.

Al-Kassie,G.A.M (2010) The effect of  thyme and cinnamon on the microbial balance in gastro intestinal tract on broiler chicks. International Poultry Science, Vol 9, 5: 495-498.

 Bolukbasi, S.C., M.K. Erham., and A. Ozkan (2006) Effect of dietary thyme oil and vitamin E on growth, lipid oxidation, meat fatty acid composition and serum lipoproteins of broilers. South African Journal of Animal Science 36 (3):189-196.

Bolukbasi, S.C., M. Kuddusi., and O. Kaynar (2008) The effect of feeding thyme, sage and rosemary oil on laying hen performance, cholesterol and some proteins ratio of egg yolk and Escherchia Coli count in faces. Archiva Geflugelk, Vol 72, 5: 231-237.

 Bozin, B., D.N. Mimica., N. Simin., and G. Anackov (2006)Characterization of  the volatile composition of essential oils of some Lamiaceae spices and the microbial and activities of the entire oils . Agriculture and Food Chemistry, Vol 8(54): 1822-1828.

Chevallier, A. (1996) The encyclopedia of medicinal plants. Published by Dk publishing. Inc, USA.

Cross, D.E., R.M. McDevitt., K. Hilman., and T. Acamovic (2007) The effect of herbs and their associated essential oils on performance, dietary digestibility and gut microflora in young chicks from 7-28 days of age British Poultry Science, Original Vol 48(4): 496-506.

Dorman, H.J.D., and S.G. Deans (2000) Antimicrobial agents from plants: Antibacterial activity of plant volatile oils. Applied Microbiology, Vol 88: 308-316.

Demir, E., K. Kilinc., Y. Yildirim., F. Dincer., and H. Eseceli (2008) Comparative effects of mint, sage, thyme and flavomycin in wheat based broiler diets. Archiva Zootechnica, Vol 11,3: 54-63.

Friedman, M., R. Buick., and C.T. Elliott (2004) Antibacterial activities of naturally occurring compounds against antibiotic-resistant Bacillus Cereus vegetative cells and spores, Escherichia Coli, and Staphylococcus Aureus . Food Protection, Vol 67: 1774-1778.

 Gross, W.B., and P.S. Sigel (1983) Evaluation of heterophil to lymphocyte ratio as a measure of stress in chickens. Diseases, Vol 27: 972-979.

Griggs. J.P., and J.P. Jacob.(2005). Alternatives to antibiotics for organic poultry production. Applied Poultry Research, Vol 17: 750-756.

Gulfraz, M., S. Mehmood., N. Minhas., N. Jabeen., R. Kausar., K. Jabeen., and G. Arshad (2008) Composition and antimicrobial properties of essential oil of Foeniculum Vulgare. African Journal of Biotechnology, Vol 7, 24: 4364-4368.

Grashorn, M. A. (2010) Use of phytobiotics in broiler nutrition – an alternative to antibiotics? Animal and Feed Science, Vol 19, 338-347.

Ghasemi, R., M. Zarei., and M. Torki (2010) Adding medicinal herbs including garlic (Allium Sativum) and thyme (Thymus Vulgaris) to diet of hens and evaluating productive performance and egg quality characteristics. Animal Veterinary Science, Vol 5, 2: 151-154.

 Hertramp, J.W. (2001) Alternative antibacterial performance promoters. Poultry International, Vol 40: 50-52.

Hoffman.P.D. and C. Wu. (2010) The effect of thymol and thyme oil feed supplementation on growth performance, serum antioxidant levels and cecal Salmonella population in broilers. Applied Poultry Research, Vol 19: 432-443.

Hashemi, S.R., and H. Davoodi (2010) Phytogenic as new class of feed additive in poultry industry. Animal Veterinary Advances, Vol 9, 17: 2295-2304.

Ibrahim,S.A.M., A.A. El-Ghamry., and G.M. El-Mallah (2000) Effect of some medicinal plants of  Lablatae family as feed additives on growth and metabolic changes of rabbits. Egyptian Journal of Rabbit Science.Vol 10: 105-120.

Jamroz, D., I. Orda., C. Kamel., A. Wiliczkiewicz., T. Wertelecki and I. Skorupinska (2003) The influence of phytogenic extracts on performance, nutrient digestibility, carcass characteristics and gut microbial status in broiler chickens. Animal Feed Science, Vol 12: 583-596.

Kececi, O., H. Oguz., V. Kurtoglu., and O. Demet (1998) Effect of polyvinylpolypyrrolidone, synthetic zeolite and bentonite on serum biochemical and haematological characters of broiler chickens during aflatoxicosis. British Poultry Science, Vol 39: 452-458.

Mitsch, P., K. Zitteral-Eglseer., B. Kohler., R. Losa., and I. Zimpernik. (2004) The effect of two different blends of essential oil components on the proliferation of Clostridiun Perfringens in the intestines of broiler chickens. Poultry Science, Vol 83: 669-675.

Mountzouris, K.C. V. Paraskevas., and K. Fegeros (2009) Phytogenic compound in broiler nutrition. In: T.Steiner (Editor). Phytogenics compound in broiler nutrition. Nottingham University Press, Nottingham, ISBN 978-1-904761-71-6.

Nworgu, F.C., S.A. Ogungbenro., and K. S.Solesi (2007) Performance and some blood chemistry indices of broiler chicken served fluted pumpkin (Telfaria Occidentalis) leaves extract supplement. American-Eurasian Agriculture Environment Science, Vol 2, 1: 90/98-.

Najafi, P., and M. Torki (2010) Performance, blood metabolites and immunocompetaence of broiler chicks fed diets included essential oils of medicinal herbs. Animal and Veterinary Advances, Vol 9, 7: 1164-1168.

Okitoi, L.O., H.O. Ondwasy., D.N. Siamba., and D. Nkurumah (2007) Traditional herbal preparation for indigenous poultry health management in western Kenya. Livestock Research Rural Development.19 (5). (http://www.cipav.org.co/lrrd19/okit19072.htm)

Panda, A.K., M.R. Reddy., R.S.V. Rama., M.V.L.N. Raju., and N.K. Paraharaj (2000) Growth, carcass characteristics, immuno componence and response to escherichia coli of broiler fed diet with various level of probiotic. Archiva Geflug, Vol 64:152-156.

Paryad, A., and M. Mahmoudi (2008) Effect of different levels of supplemental yeast (Saccharomyces Cervisiae) on performance, blood constituents and carcass characteristics of broiler chicks. African Journal of  Agricultural  Research, Vol 3, 12: 835-842.

Paul, R.C., N. Ahmad., M.A. Moinuddin., and N. Hassan (2010) Effect of administration of multivitamins and enzymes for broilers either singly or in combination on body weight and haemato-biochemical parameters. Journal of  Bangladesh Agricultural University, Vol 8, 1: 39-44.

 Rahimi, S.Z., Z. Teymouri Zadeh., M.A. Karimi Torshizi., R. Omidbaigi., and H. Rokni (2011) Effect of the three herbal extracts on growth performance, immune system, blood factors and intestinal selected bacterial population in broiler chickens. Agricultural Science Technology, Vol 13:527-539.

SAS Institute. 2004. SAS procedure guide for personal computers, STAT User Guide, Statistics. Version 9.1., SAS Institute INC, Cary NC.

Swensen, M.T (1951) Effects of vitamin B12 and liver meal on the haematology of chicks fed on low protein ration. Journal of Animal Veterinary Research, Vol 12: 147-151.

Tollba, A.A.H., S.A. M. Shabaan., and M. A. A.Abdel-Mageed (2010) Effect of using aromatic herbal extract and blended with organic acids on productive and physiological performance of poultry . 2- The growth during cold winter stress. Egyptian Poultry Science, Vol 30, 1: 229-248.

Toghyani, M., M. Tohidi., A.B. Gheisari., and S.A. Tabeidian (2010) Performance, immunity, serum biochemical and hematological parameters in broiler chicks fed dietary thyme as alternative for an antibiotic growth promoter. African Journal of Biotechnology, Vol 9, 40: 6819-6825.

Windisch,W., K.Schedle., C.Plitzner., and A.Kroismayr.(2007). Use of phytogenic products ad feed additives for swine and poultry. Animal Science, Vol 86: 140-148.

Windisch, W., and A. Kroismayr (2006) The effects of phytobiotics on performance and gut function in monogastrics. Accessed in 2006. www.feedinfo.com

Willis,W.L., O.S. Isikhuemhen., and S.A. Ibrahim (2007) Performance assessment of broiler chickens given mushroom extract alone or in combination with probiotics. Poultry Science, Vol 86: 1856-1860.