دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، تابستان 1394 

مقاله کامل

1. بررسی تمایل و انتشار بافتی سویۀ ORT-R87-7/1387 اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجه‌های SPF

صفحه 2-8

حسین گودرزی؛ آیدین عزیزپور؛ منصور بنانی؛ عباس نوری؛ سعید سیفی


3. بررسی اثر کاشت ملاتونین بر عملکرد غده فوق کلیه میش نژاد عربی در خارج از فصل تولیدمثلی

صفحه 17-23

مژگان کیانفر؛ مرتضی مموئی؛ صالح طباطبائی وکیلی؛ خلیل میرزاده؛ نعیم عرفانی مجد


4. شناسایی مولکولی کریپتوسپوریدیوم آندرسونی در گوساله‌های شهرستان شهریار

صفحه 24-30

عبدالحسین دلیمی؛ فرید تحویلدار بیدرونی؛ بهرام کاظمی دمنه


5. بررسی اثر شوری بر نرخ بازماندگی و تغییرات بافت کلیه بچه ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)

صفحه 31-37

شهریار بهروزی؛ سیّد محمد وحید فارابی؛ مسعود هدایتی فرد؛ منصور شریفیان


8. تاثیر نوع پروبیوتیک در جیره جوجه‌های گوشتی روی رشد بدن، اندام‌های سیستم ایمنی و مورفولوژی روده کوچک در هفته اول پرورش

صفحه 51-59

حمیدرضا علی اکبرپور؛ محمد امیر کریمی ترشیزی؛ مریم رضائیان؛ کاظم یوسفی کلاریکلایی؛ روح الله دوزوری