شناسایی اولین جدایه‌های باسیل پاراتوبرکلوزیس در بز و گوسفند از ناحیه مرکزی ایران

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 عضو هیات علمی بخش تحقیقات دامپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

2 عضو هیات علمی بخش واکسنهای هوازی موسسه رازی کرج

3 عضو هیات علمی موسسه رازی کرج

چکیده

در این بررسی، بر روی نمونه‌های مدفوع دام‌های مشکوک به بیماری پاراتوبرکلوزیز و نیز تعدادی از دام‌های سالم  منطقه سمیرم، بر اساس پروتکلهای مورد تایید OIE، عملیات کشت میکروبی در محیط هرولدز اگ با مایکوباکتین و نیز محیط هرولدز اگ بدون مایکوباکتین انجام گردید سپس کشتها در انکوباتور قرار داده شد و بطور هفتگی کنترل و ثبت اطلاعات انجام گردید. از کلنیهای رشد یافته، گسترش، رنگ آمیزی (ذیل–نلسون) و بررسی میکروسکوپیک بعمل آمد، سپس از نمونه‌های مثبت میکروسکوپی، کشت مجددساب کالچر شد و در نهایت آزمونهای مولکولار (PCR) بر روی نمونه‌های مثبت جهت تعیین شناسایی  و هویت  انجام شد. در طول انجام این بررسی تعداد 68 نمونه از بز و گوسفند منطقه سمیرم اخذ شد که90% آنها دارای نشانی‌های بالینی مشکوک به بیماری یون بودند. در نهایت از 11 نمونه باسیل اسید فست یون جدا شد که پس از کشت‌های مجدد و رسیدن به حجم مناسب باکتری، آزمون ملکولار زیر انجام گرفت. با استفاده از پرایمرهای IS900، مشخص شد که  تمامی  باسیل‌های رشد کرده متعلق به جنس  مایکوباکتریوم اویوم تحت گونه پاراتوبرکولوزیس می‌باشند که پس از الکتروفورز محصول PCR بر روی ژل و مشاهده باندی به اندازه bp 400 مورد تایید تشخیص نهائی قرار گرفت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the first isolates of Paratuberculosis bacillus in goat and sheep of central region of Iran

نویسندگان [English]

  • A.H., Shahmoradi 1
  • K., Tadayon 2
  • V.; Noaman 1
  • R.; Keshavarz 3
1 Member of Scientific Board, Veterinary Research Dept., Isfahan Agriculture and Natural Resources Research Center
2 Department of Veterinary Aerobic Bacterial Research & Vaccine Production, Razi vaccine and serum research institute, Karaj, Iran
3 Member of Scientific Board, Razi vaccine and serum research institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

Mycobacterium paratuberclosis is one of the most important of Micobacterium tuberculosis complex family. This pathogen can infect all ruminant animals like cattle, sheep and goat. This research was done in central of Iran on goats & sheep those have signs of Johne's disease .The samples were put in safe packing and cold position beside ice. We worked on samples according to the (O.I.E) protocols: Decontamination, Culture in special mediums & Incubation in  37. C for about 20 weeks  &  wrirte results. The special mediums in this research include: Herrold’s Eeg Yolk with Mycobactin & Herrold’s Eeg Yolk without  Mycobactin Finally,in culture stage we 11 positive samples from 68 total. In molecular stage, by IS9 0 and PCR technics,we found that all of these  positive samples from Mycobacterium avium subsp Paratuberculosis. This research was done with cooperation of Razi Research Institute and Isfahan Veterinary Organisation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Johne's disease
  • Mycobacterium avium subsp
  • Paratuberculosis
  • Sheep and Goat
  • PCR
1 -  شاهمرادی، امیرحسین - مصوری، نادر - تدین،کیوان و همکاران (84 –1382) - جداسازی مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس در گاوداریهای صنعتی و نیمه صنعتی اصفهان -  طرح تحقیقاتی

2 –  تدین ،کیوان –  شاهمرادی ، امیرحسین  – مصوری ، نادر  (1382) کتاب باکتری شناسی سل و اصول طراحی و مقرارت کار در آزمایشگاه  سل –  چاپ سازمان نظام  دامپزشکی کشور

3 – شکیبامهر(بذرپور)،علی و همکاران (80  – 1379) -  بررسی سرواپیدمیولوژی بیماری یون با استفاده از روش الایزا در شهرستان ساوجبلاغ – پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

4 –شاهرخی و همکاران– (78 – 1375) بررسی بیماری یون در استان مرکزی- طرح تحقیقاتی

5 -  گزارش سالیانه 80  بخش تحقیق و تولید توبرکولین موسسه رازی.

6 - انصاری لاری، حق خواه، بهرامی، نوین باهران (1385) بررسی ریسک فاکتورهای مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس در گاوداریهای شیری استان فارس

7 - Gwozdz JM .

Comparative evaluation of two decontamination methods for the isolation of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis from faecal slurry and sewageVet Microbiol. 2006 Jul 20;115(4):358-63. Epub 2006 Apr 3

8–  Vterinery Practice PP: 74 – 84 ( 1977 )          

9 – Office International Des Epizooties Manual of standards for Diagnosis Tests and Vaccine.  . (2004)

10 – 11th  International Colloquium on Paratuberculosis

11  - STABEL J.R. (1997). An improved method for the cultivation of Mycobacterium paratuberculosis from bovine. fecal samples and comparison to three other methods. J. Vet. Diagn. Invest., 9, 357–380.

12 - Debroy B, Tripathi BN, Sonawane GG, Bind RB  (2012)  Detection of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP) in alcohol-fixed tissues of sheep by ISMav2 gene PCR and its comparison with histopathology, bacterial culture and IS900 PCR .  Small Ruminant Research 105, 2012, 329-334