بررسی تاثیر کشتهای لاکتوباسیلوس بر فعالیت آنزیمی، برخی فراسنجه‌های خونی و تلفات در جوجه‌های گوشتی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسنده

استادیار گروه کشاورزی (علوم دامی) - دانشگاه پیام نور

چکیده

آزمایشی برای بررسی تاثیرکشت‌های لاکتو‌باسیلوس تولید شده با منشاء بومی بر فراسنجه‌های خونی و تلفات در جوجه‌های گوشتی با 400 جوجه یکروزه (راس 308)، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 5 تکرار و 20 پرنده برای هر تکرار انجام شد. در این آزمایش، کشت‌های لاکتوباسیلوس با نمونه‌گیری از روده کوچک جوجه ‌گوشتی سویه راس 308 در سن 42 روزگی، اقدام به تولید کشت باکتریایی لاکتوباسیلوس شد. سطوح کشت‌لاکتوباسیلوس (0، 0/05 ، 0/1  و 0/15 درصد) در قالب 4 تیمار به جیره‌های غذایی پایه پرندگان اضافه گردید. پارامترهای فعالیت آنزیم‌های لاکتات دهیدروژناز، آسپارتات آمینوترانسفراز، آلانین آمینوترانسفراز، درصد هماتوکریت، هموگلوبین، کل گلبول‌های سفید (هتروفیل و لنفوسیت)، کلسترول و تری‌گلیسرید خون در روزهای 21 و 42 انجام شد.  تلفات به طور روزانه ثبت شد. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که سطح 0/15 درصد کشت‌ لاکتوباسیلوس سبب کاهش معنی‌دار سطوح تری‌ گلیسرید، کلسترول، هموگلوبین و افزایش هماتوکریت و کل گلبولهای سفید خون در روز 42 شد. هم‌چنین، سطح 0/15 درصد کشت‌ لاکتوباسیلوس سبب کاهش معنی‌دار تلفات و فعالیت آنزیم‌های آسپارت اتآمینوترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز پلاسما در روز 42 گردید. سایر پارامترهای خونی به طور معنی‌داری تحت تاثیر سطوح مختلف کشت‌ لاکتوباسیلوس قرار نگرفتند (05/0 >p).
                                                  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Lactobacillus cultures on enzyme activates, some blood parameters and mortality in broiler chicken

نویسنده [English]

  • M. Fathi
Assistant Professor Agricultural Group Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Assigned to 4 treatments, with 5 replicate, 20 birds per each replicate was conducted to determine the effect of diet supplementation with Lactobacillus cultures on some blood parameters and mortality of broiler chicken. Lactobacillus cultures used in this study prepared by sampling from broilers ileum (Ross 308) at 42 day of age. For this purpose the experiment carried out by feeding 4 levels of the Lactobacillus cultures (0%, 0.05%, 0.10% and 0.15%) were added to broiler basal diets. Hematological, biochemical tests were measured at day 21 and 42; hemoglobin, hematocrit, release of alanine transaminase, aspartate transaminase, lactate dehydrogenase, white blood cell, heterophils, lymphocytes, cholesterol and triglycerides. Mortality was recorded daily. The results of the recent experiment showed that, feeding diet with Lactobacillus cultures (0.15%) to chickens significantly (P<0.05) decreased hemoglobin, alanine transaminase and aspartate transaminase activity, cholesterol and triglycerides. Moreover, Lactobacillus cultures (0.15%) significantly (P<0.05) increased hematocrit and white blood cell at day 42 of age. Moreover, Lactobacillus cultures (0.15%) significantly reduced chicken mortality compared to the other group. There are no significant effects of Lactobacillus cultures on other blood parameters. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lactobacillus cultures
  • Blood parameters
  • Enzymes activities
  • Broiler cshicken
1- عبداللهی، ر. 1379. بررسی اثر سطوح مختلف زیست یار بر عملکرد جوجه های گوشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.

2- کریمی، ک؛ رحیمی، ش. 1383. تاثیر سطوح مختلف پروبیوتیک بر چربی و گلبول های خون جوجه های گوشتی. پژوهش و سازندگی (امور دام و آبزیان). شماره 62 (ص 54-40 ).

 

3-Arab, H. A. R. Jamshidi, A. Rassouli, G. Shams and M. H. Hassanzadeh. (2006). Generation of hydroxyl radicals during Ascites experimentally. Br. Poult. Sci. 47, 2: 216-222.

4-Corcoran, B., C. Stanton, G. Fitzgerald and R. Ross, (2005). Survival of probiotic lactobacilli in acidic environments is enhanced in the presence of metabolizable surgars. Appl. Environ. Microbiol, 71: 3060-3067.

5-Fuller, R. (2001). The chicken gut microflora and probiotic supplements. Poult. Sci, 38:189-196.

6-Fuller, R. (1992). Probiotics: Application and practical aspects. Chapman & Hall. London.

7-Franciszek, B., Bogd n, Ś., Krystyna, S. (2012). Effect of Lactococcus lactis vs. Lactobacillus Spp. bacteria on chicken body weight, mortality, feed conversion and carcass quality .Ann. Anim. Sci., Vol. 12, No. 4 (2012) 549–559.

8-Gilliland, S.E., Nelson, C.R. and Maxwell, C. (1985). Assimilation of cholesterol by Lactobacillus acidophilus. Bacteria. Appl. Environ. Microbial. 49: 377-381.

9-Gill, H., Rutherfurd, G. & Cross, M. (2001). Dietary probiotic supplementation enhances natural killer cell activity in the elderly. Journal of Clin. Immun, 21(4):264- 271.

10-Green, A. & Sainsbury, D. W. B. (2001). The role of probiotic in producing quality poultry products. In: proceeding of XV European Symposium on the quality poultry meat, 9-12 September, Antalya, Turkey, pp. 245-251.

11-Hosseini Mansoub, N. (2010). Effect of Probiotic Bacteria Utilization on Serum Cholesterol and Triglycerides Contents and Performance of Broiler Chickens. Glob.Vet. 5 (3): 184-186.

12-Ilkay, Y., Tulin, G., Mehmet, B., Evren E. (2006). Mannan Oligosaccharides (MOS) from Saccharomyces cerevisiae in Broilers: Effects on Performance and Blood Biochemistry. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 32(1): 43-48.

13-Jin, L. Z., Abdullah, N. & Jalaleldin, S. (1998). Growth performance, intestinal microbial population and serum cholesterol of broilers diets containing Lactobacillus cultures. Poult. Sci, 77, 1259-1265.

14-Luger. D., D. Shinder, D. Wolfenson and S. Yahav. (2003). Chickens: A possible role of corticosterone Erythropoiesis regulation during the development of ascites syndrome. J. Anim. Sci. 81:784-790.

15-Mohan, B.R., Kadirvel, R. Natarajan, and Bhaskaran, M. (1996).Effect of probiotic supplementation on growth nitrogen utilization and serum cholesterol in broilrs. Br. Poult. Sci. 37: 395-401.

16-Moharrery, A., (2006). Comparison of performance and digestibility characteristics of broilers fed diets containing treated hulled barley or hulless barley. Czech. J. Anim. Sci., 51: 122-131.

17-Nahashon, S. N. & Akaue, H. S. N. (1992). Effect of direct-fed microbial on nutrient retention and production parameters of laying pullets. Poult. Sci, 71, 111.

18-Panda, A.K., Reddy, M.R., Rama Rao, S.V., Raju, M.V.L.N., and Paraharaj, N.K. (2000). Growth, carcass characteristics, immunocomponence and response to Escherchia coli of broiler fed diets with various level of probiotic. Archive fur.

19-SAS Institute. (2002). SAS User’s Guide. Version 6.12 edition. SAS Institute Inc., Cary, NC.