موقعیت‌یابی ایمنوهیستوشیمی آروماتاز در بافت بیضه و غدد ضمیمه جنسی بز

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکدۀ کشاورزی دانشگاه کردستان

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم دامی دانشکد کشاورزی دانشگاه کردستان، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه موقعیت‌یابی ایمنوهیستوشیمی سیتوکروم آروماتاز P450 در دستگاه تناسلی بز نر بود. آروماتاز آنزیم نهایی است که آندروژن‌ها را به استروژن‌ها تبدیل می‌کند. در این تحقیق جستجو و موقعیت‌یابی آروماتاز با روش ایمنوهیستوشیمی (IHC) در بافت بیضه، اپیدیدیم، غده وزیکول سمینال و غده پروستات بز بومی با استفاده از آنتی‌بادی پلی کلونال آنتی آروماتاز به‌عنوان آنتی‌بادی اولیه و آنتی‌بادی پلی کلونال ضد IgG موشی کونژوگه شده با  HRP به‌ عنوان آنتی‌بادی ثانویه انجام گرفت. نمونه‌های بیضه و غدد ضمیمه جنسی از 5 بز نر بومی سالم 2 تا 4 ساله (پس از کشتار دام‌ها دستگاه تناسلی به‌طور کامل جدا شده و از هر قسمت نمونه‌هایی به ابعاد 1×5/0×5/0 سانتی متر گرفته شد) تهیه و برای آزمایش IHC در محلول بوئن نگهداری شدند. سپس طی مراحلی بلوک‌های پارافینی و در نهایت مقاطع میکروسکوپی تهیه و آزمایش IHC جهت موقعیت‌یابی آروماتاز انجام شد. واکنش مثبت ایمنوپروکسیداز در مراحل اسپرماتوژنز، سلول لایدیگ، سلول‌های اپیتلیال مجاری آوران اپیدیدیم و سیتوپلاسم سلول‌های ترشحی غده وزیکول سمینال و غده پروستات مشاهده شد. یافته‌های بدست آمده نشان می‌دهد که آروماتاز موجود در سلول‌های مختلف بیضه و غدد ضمیمه جنسی آندروژن‌ها را به استروژن‌ها تبدیل کرده و ممکن است استروژن‎ها به‌طور موضعی فعالیت‌های اتوکرین و پاراکرین در مجرای تولید مثلی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Immunohistochemical Localization of Aromatase in Goat Testicular Tissue and Accessory Glands

نویسندگان [English]

  • A., Farzinpour 1
  • A.، Vaziry 1
  • S, Mohammadi 2
1 Assistant Professor, Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Iran
2 Graduated Master of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study was to immunohistochemical localization of Cytochrome P450 Aromatase in male goat reproduction system. Aromatase is a terminal enzyme which transforms androgens in to estrogens. This study investigated the immunohistochemical localization of aromatase in native male goat testis, efferent ductules of epididymis, vesicle seminal and prostate glands using polyclonal anti aromatase antibody as primary antibody and anti-mouse IgG (HRP) Polyclonal antibody as secondary antibody. Samples of testis and  accessory glands collected from  five native male goat (2-4 years old), and  for IHC test were kept in Bowen solution. Then paraffin block and histological section for IHC test were prepared. Immunoreactions was observed in stages of spermatogenesis, Leydig cells, efferent ductules of epididymis, cytoplasm of vesicle seminal and prostate glands cells. The results show that aromatase in testicular cells and sexual glands converts androgens to estrogens and may be locally estrogens have a paracrine and autocrine activates in reproductive tract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aromatase P450
  • Estrogens
  • epididymis
  • Prostate
  • Vesicle seminal
1.Ada, C.M. Charles, E.R. Henry, L.S. Jon, A.R. (2001). Cytochrome P450 Aromatase in Testisand Epididymis of Male Rhesus Monkeys. Journal of Endocrine, Vol, 16, No, 1. Pp: 15–19.

2.Arthur, C, G. M. Johne, E.H. (2003). Text Book of Medical Physiology. Book 11st. Pp: 1256-1273.

3.Benson, T.A. (2005). Estrogen regulation of testicular function. Journal of Reproductive Biology and Endocrinology. pp:3-51.

4.Carpino, A. Romeo, F and Rago, V. (2004). Aromatase immunolocalization in human ductuliefferent's and proximal ductus epididymis. Journal of Anatomical society of great Britain and Ireland. Vol, 204, pp: 217-220.

5.Carreau, S.Silandre, D. Bois, C. Bouraima, H. Galeraud-Denis, I.C. (2007). Estrogens: a new player in spermatogenesis.Journal of  Folia Histochemical Et Cytobiological. Vol, 45, Supp, 1. pp: 5-10.

6.Carreau, S. Slaweck, W. and Isabelle, G.D. (2009). Aromatase, oestrogen and Human Male Reproduction. Journal of Biological Sciences.Vol, 365, pp: 1571-1579.

7.Carreau, S. Sophie, L. Christelle, D. Isabelle, D. G. Barbara, B. and Sonia, B. Review. (2003). Aromatase Expression and Role of Estrogens in Male Gonad. Journal of Reproductive Biology and Endocrinology. Vol, 1, No, 35. pp 1-6.

8.Couse J. F, Korach, K.S.(1999): Estrogen receptor null mice: what have we learned and where will they lead us? Endocrinology Review. Vol, 20, pp: 358-417.

9.Hayakawa, D. Motoki, S. Masatsugu, S. Toshio, T. Hiromasa, I. Koichi, K and Nobuo, K. (2010).  Immunohistochemical Localization of Steroidogenic Enzymes in the Testis of the Sika Deer (Cervusnippon) During Developmental and Seasonal Changes. Journal of Reproduction and Development, Vol. 56, No, 1. pp: 117-123.

10.Hees R.A. Carnes, K. (2004). The Role of Estrogen in Testis and the Male Reproductive Tract: a Review and Species Comparison. Journal of Animal Reproduction. Vol, 1, No, 1. pp: 5-30.

11.Janulis L. Janice, M. B. Rex, A.H. Sarah, J. Yoshio, O. (1998). Rat Testicular Germ Cells and Epididymal Sperm Contain Active P450 Aromatase. Journal of Andrology. Vol,19, No, 1. pp:65-71.

12.Lambard S. Silander, D. Delalande. I. Galeraud-Denis, I. Bourguiba, S. and Carreau, S. (2005). Aromatase in Testis: Expression and Role in Male Reproduction. Journal of Steroid Biochemistry or Molecular Biology. Vol, 95, pp: 63-69.

13.Mutembei, H.M. (2006). Expression of Estrogen Receptor Alpha and Beta, Aromatase, Steroid Sulfates and Estrogen Sulfotransferase in Testes of Immature and Mature Boars. Book. 1st  Edition.

14.Sipahutar, H. Pascal, S. Safa, M. Bruno, P and Gilles-Eric, S. (2003). Immunolocalization of Aromatase in Stallion Leyding Cells and Seminiferouse Tubules. Journal of  The Histochemical Society, Inc. Vol, 51, No, 3. pp: 311-318.

15. Stuart J. E. P. galil, P. Risbridger. (2010). Aromatase and regulating the estrogen: androgen ration in the prostate gland. Journal of Stroid Biochemistry and Molecular Biology.Vol,118, pp: 246-251.

16.Stuart, J., E. G. Risbridger. 2009. The Dual, Opposing roles of estrogen in the prostate. Stroid enzyms and cancer.Journal of Annuals of the New York Academy of Sciences. Vol, 1155, pp: 174-186.