دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-110 
2. طراحی یک روش الایزای رقابتی جهت ارزیابی قدرت سرم ضد سم مار

صفحه 9-16

فریبا گلچین فر؛ رسول مدنی؛ تارا امامی؛ حسین ذوالفقاریان؛ عباس زارع؛ ناصر محمد پور


7. فراوانی حلزون‌های لیمنه ایده در استان لرستان

صفحه 60-65

غلامرضا کریمی؛ محمد عبدی گودرزی؛ جهانبخش پروانه؛ شهلا ریواز


8. بررسی حساسیت روش Real-time PCR برای تشخیص ویروس بیماری نیوکاسل

صفحه 66-71

سمیه ستاری؛ محمدحسین بناءبازی؛ شیدا ورکوهی؛ میثم طباطبایی


9. بررسی تجمع زیستی فلزات سنگین مس، کادمیم و آرسنیک در رسوب و آبزیان سد خداآفرین

صفحه 72-80

مریم زارع رشکوئیه؛ امیرحسین حمیدیان؛ هادی پورباقر؛ سهراب اشرفی


11. پاراتوبرکولوزیس در نشخوارکنندگان، جستجوی مولکولی بدنبال شواهد وجود مایکوباکتریوم ایویوم زیرگونه پاراتوبرکولوزیس Type I و Type II در ایران

صفحه 89-95

کیوان تدین؛ نادر مصوری؛ روح اله کشاورز؛ امیرحسین شاهمرادی؛ رایناک قادری؛ محمد سخاوتی؛ مریم مهره کش حقیقت