ارزیابی پایداری آنتی ژن رزبنگال، رینگ تست و سروآگلوتیناسیون رایت در موسسه رازی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد آزمایشگاه

چکیده

مطالعات پایداری برای تعیین تاریخ انقضای فراورده‌های بیولوژیک و تایید اثرگذاری آن‌ها استفاده شده و نقش مهمی در اطمینان از کیفیت فرآورده دارند. به این منظور فرآورده بیولوژیک طوری طراحی می‌شود که بی‌ضرری و اثربخشی آن تضمین شده باشد. برای رسیدن به این منظور ویژگی‌هایی برای فراورده در نظر گرفته می‌شود که مهم‌ترین آن مقدار ماده موثره می‌باشد. حفظ این ویژگی در طول زمان، پایداری فراورده (Stability) نامیده می‌شود. برای بررسی پایداری فراورده‌های بیولوژیک، مطالعاتی تحت عنوان مطالعات پایداری طرح‌ریزی شده است. این مطالعات در 2 گروه اصلی طبقه‌بندی می‌شوند: الف: مطالعات پایداری تسریع شده (Accelerated Stability Study) که در این نوع مطالعات پایداری از طریق تغییر شرایط نگهداری مثل افزایش دمای نگهداری در دمای 37 درجه در مدت زمان مشخص، طول مدت مطالعه را کاهش داده و با یکبار انجام آزمایش‌های کنترل کیفیت از جمله آزمایش Potency، میزان پایداری تعیین می‌شود. ب: مطالعات پایداری طولانی مدت Long Term Stability Study (Real Time/ Real Condition)i: در این نوع مطالعه، واکسن در شرایط توصیه شده نگهداری از طرف تولید کننده، قرار می گیرد. سپس آزمایش‌های کنترل کیفیت در طول مدت نگهداری و به فواصل زمانی مشخص بسته به نوع و مدت زمان انقضای قرارداد شده، انجام شده و پایداری آن تعیین می‌شود. لذا به استناد یافته‌های این تحقیق می‌توان نتیجه گرفت که آنتی ژن رینگ تست آنتی ژن رزبنگال و آنتی ژن رایت تولیدی در موسسه رازی حداقل به مدت 3 سال قابل استفاده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence study of Eimeria species in broilers and layer chickens pathology in Tehran and Alborz provinces

نویسندگان [English]

  • S,. Alamian, 1
  • A., Etemadi, 2
  • L., Nemati, 2
1 Member of Scientific Board, Razi Vaccine & Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran
2 Member of Board, Razi Vaccine & Serum Research Institute, Karaj, Iran
چکیده [English]

Brucellosis is a zoonotic disease that spread from infected animals to humans. Six classic species of Brucella include
B. abortus, B. melitensis, B. suis, B. canis, B. neotomae and B. ovis. there. Four new species of Brucella including B. pinnipediae, B. inopinata B. cetaceae and B. maris have been reported in recent years. There are several methods to diagnosis of brucellosis. Some of these methods contain agglutination tests, such as Wright - Rose Bengal and ring test. The expiry date of these products are considered for one year in Razi Institute. Since the expiry date of foreign similar products is greater than one year also OIE and WHO guidelines are not mandatory on the one-year expiration of these products. So this project is to investigate the possibility of increasing the expiration date of the products for longer storing time and provides easy access to consumers. For this project, the antigens were sampled and the following two methods were used: 1- Real Time Stability Study. The standard method for determining the product expiry date is Real Time Stability Study . In this method, the sample antigens were tested at production time for 3 years in one-year periodical durations. 2- Accelerated Stability Study. The results showed that the physical and chemical characteristics including packed cell volume, sterility, phenol, pH, agglutination test with standard serum of Rose Bengal, Wright and ring test antigens did not show marked changes rather than specifications feature at production time and standard sample. Therefore, the results indicated that the expiry date of Rose Bengal, sero agglutination Wright and Milk Ring antigens can be considered for 3 years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antigen
  • Sero agglutination Wright
  • Rose Bengal
  • Milk Ring. Expiry date
1 - ثمر، گیتی و همکاران، بروسلوز انسان و ویژگی‌های آن در ایران، چاپ اول، دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1375-1369، 7-17-89.
2- ذوقی، اسماعیل، میکروبیولوژی بروسلاها، چاپ اول، سازمان تحقیات کشاورزی و منابع طبیعی، 1369، 24-26-28-31-152.
3- ذوقی، اسماعیل و همکاران، زئونوزهای نوپدید و بازپدید، چاپ اول، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، 1383، 253-254-255.
4- ذوقی، اسماعیل و همکاران، تکنیک‌های آزمایشگاهی بروسلوز در دامپزشکی و پزشکی، چاپ اول، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 1383, 304-293, 215-99.
5- ذوقی، اسماعیل، خلاصه مقالات دومین همایش سراسری بروسلوز، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 1386.
6-صائبی، اسماعیل، بیماری‌های عفونی در ایران، بیماری‌های باکتریال، چاپ چهارم، نشر نینوا، 1369،370-371.
7-بیماری تب مالت (Brucellosis) با تاکید بر جنبه‌های پزشکی و بهداشتی بیوتروریسم دکتر حسین حاتمی، دکتر هوشنگ ساغری.

8- Altone G.G. Laboratory Technique in Brucellosis. World Health Organization 1975.
9- Alton G.G, Lois M. 1967, Laboratory Techniques in Brucellosis. Word Health Organization .Geneva.
10- Pabuccuoglu O., Evaluation of serological tests for diagnosis of Brucellosis, Jpn. J. Infect. Dis 2011, 272-276 -64.
11-Serological diagnosis of Brucellosis, 2010. Nilson K., Yu WL boil. Med. Scip 65-89.
12- Stablefarth A.W, 1954. The international standard for Anti-Brucella abotus serum. Bull wld. hlth.org. 10, 927-935.
13- OIE manual 1992. Brucellosis in sheep, goats and swine (b23, 24, 52).
14- OIE terrestrial manual 2008. Bovine brucellosis, section 2.3, chapter 2.3.1.
15- OIE Terrestrial Manual 2009. Chapter 2.4.3. Bovine brucellosis.
16- OIE Terrestrial manual. Chapter 1.1.6- principal of veterinary vaccine production. 2012. P.
17-TRS 740.1986, Joint FAO/WHO expects committee on brucellosis. wld. hlth.org. Geneva.
18- Nilson K., Yu WL boil Serological diagnosis of Brucellosis 2010. Med. Scip 65-89 .
19-WHO Manual for the establishment of national and other secondary standards for vaccine, Stability, WHO/IVB.03.