بررسی اپیدمیولوژی مولکولی جدایه‌های گاوی گوسفندی و بزی مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس موجود در بانک میکروبی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی با استفاده از روش

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد میکروب شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، ایران

2 دانشیار میکروب شناسی، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران

چکیده

مایکوباکتریوم آویوم زیرگونه پاراتوبرکولوزیس (MAP) در نشخوارکنندگان عامل ایجاد پاراتوبرکولوزیس می‌باشد که بدلیل تحمیل خسارت‌های اقتصادی گسترده از اهمیت اقتصادی زیاد برخوردار می‌باشد. در سال‌های اخیر استفاده از توالی‌های تکراری کوتاه در ژنوتایپینگ این باکتری مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر نتایج حاصل از کاربرد این روش با اتکا بر روی 2 لوکوس SSR8 و SSR9 بر روی 3 جدایه کلینیکی و 1 سویه مرجع مورد بررسی قرار گرفته است. سه جدایه ایرانی گاوی، گوسفندی و بزی همراه با یک سویه آزمایشگاهی به نام MAP III & V در بررسی وارد شدند. از آزمایش‌های PCR-F57 و PCR-IS900 برای تعیین هویت همه باکتری‌های تحت بررسی استفاده شد. بر اساس روش پیشنهادی Amonsin همه باکتری ها با تمرکز بر دو لوکوس SSR8 و SSR9 ژنوتایپینگ SSR گردیدند. در هر یک از دو لوکوس SSR8 و SSR9 در میان باکتری‌های تحت بررسی دو الل شناسایی گردید بطوریکه که در SSR8 آلل بزرگتر بطول bp781 و الل کوچکتر با bp778 و در SSR9 دو الل bp581 و bp578 شناسایی گردیدند. دو جدایه گاوی و گوسفندی MAP همراه با سویه آزمایشگاهی دارای یک الگوی مشابه بودند در حالیکه سومین جدایه (بزی) یک تیپ منفرد متفاوت از خود نشان داد. مشاهده دو سویه در بین سه جدایه ایرانی تحت بررسی احتمالا می‌تواند نشانه وجود سطح قابل توجهی از تنوع ژنتیکی این باکتری در ایران باشد اما اثبات این فرضیه نیازمند انجام مطالعات تکمیلی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular epidemiology of bovine, ovine and caprine Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis field isolates archived at Razi Vaccine & Serum Research Institute by Short Sequence Repeats (SSR) analysis

نویسندگان [English]

  • Z., Zamani, 1
  • AR., Jabari, 2
1 Msc Microbiology of Razi Vaccine and Serum Research Institute, Alborz, Iran.
2 Asistant Perofessor Microbiology of Razi Vaccine and Serum Research Institute, Alborz, Iran.
چکیده [English]

Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP) is the ethiological agent of paratuberculosis in ruminants leading to exensive economical loss. Recently, application of Short Sequence Repeat (SSR) anylsis in genotyping of MAP, has come to attention. In the present work results from application of a two-locus (SSR8 & SSR9) SSR typing system on three Iranian field and one laboratory strain have been addressed. Three Iranian field and one laboratory strain were incorporated in the study. Identification of these as MAP was achieved through F57-PCR and IS900-PCR. The Amonsin version of SSR typyng system was conducted on the bacteria under study using SSR8 and SSR9 loci. Either of the SSR8 and SSR9 produced two alleles. A larger allel of 781 bp and a smaller allele of 778 bp at SSR8 and two alleles of 581 and 578 bp long at SSR9. A single SSR8/SSR9 pattern was shared by the bovine and ovine MAP isolates plus the laboratory strain while the caprine isolate represented a different type. If Iran holds a heterogenous MAP population , we assume detection of at least two SSR types in this work is a likely reflection of such diversity but how extensive such diversity might be further studies are required.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP)
  • SSR8
  • SSR9
  • F57
  • IS900
  • strain
1. Talatchian, M., First report of Johne's disease in Iran. Bull Off Int Epizoot, 1965. 64: p. 779-82.
2. Baharsefat, M., et al., Paratuberculosis in goats and sheep in Iran, Epidemiological, clinical, pathological features and laboratory diagnosis. Archive of Razi Institute, 1972. 24: p. 49-61.
3. Shahmoradi, A.H., et al., Paratuberculosis in Holstein-Friesian cattle farms in Central Iran. Trop Anim Health Prod, 2008. 40(3): p. 169-73.
4. Sadati, R., et al., Prevalence of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis in dairy cattle bred in northern Iran by nested PCR. Global Vet, 2012. 8(3): p. 259-263.
5. Castellanos, E., et al., Discovery of stable and variable differences in the Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis type I, II, and III genomes by pan-genome microarray analysis. Appl Environ Microbiol, 2009. 75(3): p. 676-86.
6. Collins, D.M., D.M. Gabric, and G.W. de Lisle, Identification of two groups of Mycobacterium paratuberculosis strains by restriction endonuclease analysis and DNA hybridization. J Clin Microbiol, 1990. 28(7): p. 1591-6.
7. Amonsin, A., et al., Multilocus short sequence repeat sequencing approach for differentiating among Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis strains. J Clin Microbiol, 2004. 42(4): p. 1694-702.
8. Sohal, J.S., et al., Strain diversity within Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis-a review. Indian J Exp Biol, 2010. 48(1): p. 7-16.
9. Sekhavati, M., et al., “In-house” production of DNA size marker from a vaccinal Bacillus anthracis strain. Iranian Journal of Microbiology, 2015. 7(1): p. 45-49.
10. Ebrahim, Z., K. Tadayon, and N. Mosavari, Genomic Characterization of the Vaccinal Strain of Mycobacterium avium subspecies Paratuberculosis (MAP) 316F by MIRU-VNTR. mljgoums, 2015. 9(3): p. 10-18.
11. Okuni, J.B., et al., Isolation of Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis from Ugandan cattle and strain differentiation using optimised DNA typing techniques. BMC Vet Res, 2012. 8: p. 99.
12. Untergasser, A., et al., Primer3--new capabilities and interfaces. Nucleic Acids Res, 2012. 40(15): p. e115.
13. Ye, J., et al., Primer-BLAST: a tool to design target-specific primers for polymerase chain reaction. BMC Bioinformatics, 2012. 13: p. 134.
14. Ghadiali, A.H., et al., Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis strains isolated from Crohn's disease patients and animal species exhibit similar polymorphic locus patterns. J Clin Microbiol, 2004. 42(11): p. 5345-8.
15. Motiwala, A.S., et al., Molecular epidemiology of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis isolates recovered from wild animal species. J Clin Microbiol, 2004. 42(4): p. 1703-12.
16. Motiwala, A.S., et al., Molecular epidemiology of Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis: evidence for limited strain diversity, strain sharing, and identification of unique targets for diagnosis. J Clin Microbiol, 2003. 41(5): p. 2015-26.