بررسی مقایسه‌ای واکنش اسبچه خزر به تصویر خود، آینه و ترکیبی از این دو

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسنده

استادیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

چکیده

نهایی و انزوا، سرچشمه فشار روانی در گونه‌های گله‌ای حیواناتی مثل اسب می‌باشد. در واکنش به انزوا، علائم رفتاری بی‌قراری روی می‌دهد که دربردارنده حرکات، پا زدن، چرخش و تولید صدای نامعقول می‌باشد. ایجاد یک همراه بدل با استفاده از یک آینه ثابت، می‌تواند وقوع رفتارهای قالبی را در اسب‌ها در مدت زمان استراحت آن‌ها در باکس کاهش دهد. محدود شدن در جایگاه و نداشتن تمرین کافی غیر از ایجاد آسیب‌های فیزیولوژیکی، باعث بروز عادت‌ها و ناهنجاری‌های رفتاری مانند گازگیری آخور، بستر خواری و... می‌شود که بهبودی و درمان آن‌ها به راحتی امکان پذیر نمی‌باشد. با عنایت به اهمیت سلامت روان و جسم اسب‌ها، برآن شدیم که با هدف بکارگیری ابزاری خاص، شرایط آرامش بیشتری را برای اسبچه فراهم کنیم. ابزاری که در این تحقیق مورد استفاده قرارگرفته، ابزاری در دسترس و کم هزینه است که درصورت تعبیه شدن در محل نگهداری حیوان، موجبات آرامش و احساس امنیت حیوان را فراهم می‌آورد. در این تحقیق واکنش اسبچه به تصویر خود و تاثیر استفاده از آینه در باکس نگهداری حیوان مورد بررسی قرار گرفته است. آزمون بصورت 4 رفتار تریتمنت متفاوت از نظر عوامل سرگرم کننده و در محیط یکسان و استاندارد از نظر بهداشت و کلیه فاکتورهای نگهداری حیوان در باکس، انجام شد. هر رفتار تریمتنت شامل 2 عامل سرگرم کننده است که واکنش حیوان به هریک از عوامل، ضبط و بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشانگر واکنش مثبت حیوان به تصویر خود در آینه است که در اسبچه ها که سوق به گله دارند، نوعی حس امنیت ایجاد می‌کند و حیوان ساعات تنهایی در باکس را با آرامش طی خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Facial expressions of the Caspian pony to its own picture, mirror and a combination of these two

نویسنده [English]

  • S.M. Ahmadinejad,
Assistant Professor, Institute of Technical & Vocational Higher Education of Agriculture Jahad.
چکیده [English]

Abnormal behaviors of the horses are among the most important problems, in the ridding clubs, with the loneliness and boredom the two most important causes of these abnormal behaviors. The man power scarcity is the important reason many ridding clubs face and this is the reason why the abnormal behavior are mostly observed in such clubs. Current study is the first report regarding facial expressions of the Caspian Pony to different objects. Totally 10 Caspian ponies were used in this study. The pictures were taken both in the calm and in the furious (nervous) situation The pony’s pictures were the alternatives we used in this research to combat the man power scarcity!. We also used mirror to compare the expressions of the ponies to the pictures and mirror. The results of this study showed that the ponies showed more attention to the picture in calm position when compared with the picture in nervous position. In the box with the mirror and the picture (in calm position) in it, the ponies paid much more attention to the mirror than the picture. We conclude that despite of resistant of ponies for leaving outdoor and entering to indoor (paddock to box), installing mirror can prevent (almost completely) the horse’s boredom and loneliness, a very cheap (but not wise! alternative for manpower). The results of this research were applicable and were suggested to many ridding clubs with the horses with stereotypic behaviors, received almost completely positive results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facial
  • Expression
  • Caspian pony
  • Mirror
1- تاجبخش ، ح (1382) تاریخ دامپزشکی ایران ،145 -130.
2- خلیلی، م . 1387 .اسب و آنچه من می‌دانم . 80-76.
3- درداری، ش. 1381. اسب کوچک کرانه دریای خزر چیست. اسبچه خزر، (چکیده پژوهش‌ها). 1381. 22. چاپ اول.
4- فیروز، ل. 1999. اسب کاسپین. دنیای اسب. 1384. 5. 28.

5-Ahmadinejad M., Kharazian F., Hasani A, (2010), The responses of horse to the predatore stimuli.Ir.J.Vet.Med.: 1, 5-9
6- Bartozova, J., Komarkova, M., Dubcova, J )2012) Nursing behavior in pregnant domestic mares: can they cope with dual maternal investment?. Proceedings of the 2nd IESM, 66
7-Boyd, L., Keiper, R., 2005. Behavioural ecology of feral horses. In: Mills, D., McDonnell, S. (Eds.), The Domestic Horse: The Evolution, Development and Management of its Behaviour. Cambridge University Press, UK, pp. 55–82.
8- Christensen, J.W., Zharkikh, T., ladewig, J., (2008) Do horses generalize between objects during habituation? App. Anim. Behav. Sci. 114: 509-520
9- Christensen, J.W., Keeling, L.J., Nielsen, B.L., 2005. Responses of horses to novel visual, olfactory and auditory stimuli. Appl. Anim. Behav. Sci. 93, 53–65
10- Christensen, J.W., Zharkikh, T., Ladewig, J., Yasinetskaya, N., 2002. Social behaviour in stallion groups (Equusprzewalskii and Equuscaballus) kept under natural and domestic conditions. Appl. Anim. Behav. Sci. 76, 11–20.
11- Cooper, J., McGreevy, P. (2003) Stereotypical behavior in the stabled horse; causes, effects and prevention without compromising welfare in Waran, N. (ed.) The Welfare of Horses. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, The netherland, pp 99-124
12- Crowel-Dawis, S.L. (1993) Social behavior of the horse and its consequences for domestic management. Eq.Vet.Edu., 5; 148-150
13- Feh, C., 2005. Relationships and communication in socially natural horse herds. In: Mills, D., McDonnell, S. (Eds.), The Domestic Horse: The Evolution, Development and Management of its Behaviour. Cambridge University Press, UK, pp. 83–93.
14- Flannery, B. (1997) Relational discrimination learning in horses. Appl.Anim.Behav.Sci 54: 267-280
15- Gabon, V., Gerken, M (2012) Cognitive testing in Shetland ponies, using a computer based learning device.Proceedings of the 2nd IESM, 37
16- Goodwin, D. (1999) The importance of ethology in understanding the behavior of the horse. Eq.Vet.J. Suppl. 28: 15-19
17- Hall, C. A,,Rigg, V., Truswell, B., Owen H. (2012) Picture recognition of con-specifics and facial expression in the horse (Equus caballus). Proceedings of the 2nd IESM, 66
18- Hall, C. A., Cassaday, H.J., Derrington, A.M. (2008) The effects of stimulus height on visiual discrimination in horses. J.Anim.Sci. 81; 1715-1720
19- Hanggi, E.B. (2003) Discrimination learning based on relative size concepts in horses (Equus caballus). Appli.Anim.Behav.Sci. 83; 201-213
20- Hanggi, E. B., (2005) The thinking horse: Cognition and perception reviewd. AAEP Proceedings, 51; 246-255
21- Hanggi, E. B. (2001) Can horses recognize pictures? Proceeding of the third international conference on cognitive science, Beijing, China, pp 52-56
22- Krueger, K., Flauger, G. (2007) Social learning in horses from a novel perceptive. Behavioral processes, 76; 37039
23- Mal, M. E., Friend, T. H., Lay, D. C., Vogelsang, S. G., Jenkins, O. C., (1991) Physiological responses of mares to short term confinement and social isolation. Eq.Vet.Sci. 11; 96-102
24- Martin, T. I., Zental, T. R., Lawrence, L. (2006) Simple discrimination reversals in the domestic horse: Effects of discriminative stimulus modality on learning to learn. Appl.Anim.Behav.Sci. 101: 328-338
25- McDonnell, S. M., Poulin, A. (2002) Equid play ethogram. Appl.Anim.Behav.Sci. 78: 263-290
26- McLean, A. N (2204) Short term memory in the domestic horse. Appl.Anim.Behav.Sci. 85: 93-105
27- Miller, R. M., (1995) Behaviour of the horses: The amazing memory of the horse. J.Eq.Vet.Sci. 15: 340-341
28- Nicol, C. J. (1996) Farm animal cognition. J.Anim.Sci. 62: 375-391
29-Nicol,C.J. (2002) Equine learning: progress and suggestion for future research, Appl.Anim.Behav.Sci.78: 193-208
30- Rivera, E., Benjamin, S., Nielsen, B., Shelle, J., Zanella, A. J. (2002) Behavioural and physiological responses of horses to initial training: The comparison between pastured versus salted horses. Appl.Anim.Behav.Sci. 78: 235-252
31- Saslow, C. A. (2002) Understanding the perceptual world of the horses. Appl.Anim.Behav.Sci. 78: 209-224
32- Timney, B., Keil, K. (1992) Visual acuity in the horse. Vision Res. 32: 2289-2293
33- Waran, N., McGreevy, P., Casey, R. A. (2002) Training methods and horse welfare. In Waran, N. (ed) The welfare of horses. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht, The netherland, pp 99-124.