دوره و شماره: دوره 29، شماره 4، دی 1395 
اثر میدان الکتریکی و شوری بر رفتار ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مقابل تله ماهی‌گیری

صفحه 100-109

10.22034/vj.2016.106786

باقر امینیان فتیده؛ نیلوفر گل محمدی منجیلی؛ سعید شفیعی ثابت؛ نیما وحدتی؛ محمد ولی جعفری