دوره و شماره: دوره 29، شماره 4، دی 1395 
شناسایی انگل‌های ماهی‌های رودخانه شاپور کازرون، فارس

صفحه 82-91

علیرضا گلچین منشادی؛ اشکان مشایخی؛ محمد ترحمی


اثر میدان الکتریکی و شوری بر رفتار ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مقابل تله ماهی‌گیری

صفحه 100-109

باقر امینیان فتیده؛ نیلوفر گل محمدی منجیلی؛ سعید شفیعی ثابت؛ نیما وحدتی؛ محمد ولی جعفری