مقایسه برخی شاخص های الکترولیتی و غیرالکترولیتی پلاسما خون ماهی شانک زرد باله (Acantopagrus latus) و هامور معمولی (Epinephelus coioides)

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسنده

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، دانشکده علوم دریایی، گروه شیلات

چکیده

پارمترهای بیوشیمیایی یکی از جنبه‌های مهم در مدیریت تکثیر و پرورش ماهیان در معرض خطر می‌باشند. این پارامترها بمنظور تعیین زمان بلوغ جنسی و کنترل سلامت ماهی و تغییرات کیفیت آب مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از این تحقیق، بررسی مقادیر الکترولیت و غیرالکترولیت‌های پلاسماخون شانک زرد باله (Acantopagrus latus) و هامور معمولی(Epinephelus coioides) می‌باشد. تعداد 30 قطعه از هر گونه پس از صید از آب‌های ساحلی رمین (واقع در بندر چابهار) و خون‌گیری جهت آزمایشات بیوشیمیایی غیرالکترولیتی شامل گلوگز، اوره، کلسترول، تری گلیسرید،پروتئین تام، آلبومین و بیلی‌روبین همچنین آزمایشات الکترولیتی شامل،کلسیم، فسفر، سدیم و پتاسیم خون مورد آزمایش قرار گرفتند. مقادیر میانگین و انحراف معیار هر یک از پارامترهای بیوشیمیایی در شانک زرد باله و هامور بترتیب عبارتند: ازسدیم (03/32± 50/88، 328/27±90/271)، پتاسیم (32/0±43/3،42/0±12/2) (میلی‌مول در لیتر )، کلسیم (97/2±80/19،34/2±80/16)، فسفر (40/0±35/2،57/0±40/2)، کلسترول (51/35±30/257،11/42±30/137)، تری‌گلیسرید (82/11±02/102)، اوره( 57/0±82/3،45/0±66/2)، بیلی روبین (04/0±24/0،13/0±44/0)، گلوکز (18/16±25/44،11/0±70/43 (میلی‌گرم در دسی لیتر)، پروتئین تام (32/0±30/4،36/0±92/3)، آلبومین (03/0±15/0،05/0±36/0) (گرم در دسی لیتر). در کل می‌توان نتیجه گرفت که این پارامترها تحت تاثیر عوامل فیزیولوژیکی متفاوتی نظیر گونه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consideration of blood plasma biochemical parameters of yellow fin sea bream (Acantopagrus latus) and Orange-spotted grouper (Epinephelus coioides)

نویسنده [English]

  • P., Akbary,
Chabahar Maritime University, Department of Marine Sciences, Fisheries group, IR Iran.
چکیده [English]

Plasma biochemical parameters are important aspects in the management of endangered species. The values of these parameters can be used for confirming the maturity and for monitoring any changes in the quality of waters and related soils.The aim of this research was to investigate the reference values of biochemical factors in sea bream (Acantopagrus latus) and grouper (Epinephelus coioides). Blood samples (30 grouper and 30 sea bream) were collected from captured fish from coastal waters of Chabahar (Ramin waterfront). Plasma levels of glucose, Blood Urea Nitrogen (BUN), cholesterol (CHO), triglyceride, total protein, albumin, calcium (Ca2+), phosphorus (P), sodium (Na+), bilirubin and potassium (K+) were measured. The plasma levels of different biochemical values in A. latus and E. coioides were Na+ (328.50± 32.03, 271.90±27.88), K + (2.12±0.42, 3.43±0.39), Ca2+(19.80±2.97, 16.80±2.34),P (2.35±0.40, 2.40±0.57)(mmol/l)and CHO (257.30±35.51, 137.30±42.11),triglyceride (102.02±11.82, 68.10±15.34), BUN (3.82±0.55,2.66±0.45), bilirubin (0.24±0.04, 0,44±0.13), glucose (44.25±16.18, 43.70±10.11) (mg/dl), protein (4.31±0.32, 3.92±0.36) and albumin (0.15±0.03, 0.36±0.05) (g/dl) respectively. It can be concluded that the values of blood biochemical parameters is may be affected by It can be concluded that the studied parameters may be affected by physiological factors such as the species of fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • plasma
  • Acantopagrus latus
  • Epinephelus coioides
  • Electrolyte
  • Non electrolyte
1. عباسی، ف.، عریان، ش و متین فر، ع.1386. تغییر جنسیت ماهی هامور معمولی Epinephelud coioides در خلیج فارس. مجله زیست شناسی ایران. جلد 20 شماره1 ص121-127.
2. مجانی، ع. 1375. بیوشیمی درمانگاهی دامپزشکی، انتشارات نوربخش تهران. ویرایش دوم .391-385.
3. ملک نیا،ن و شهبازی، پ. 1374. بیوشیمی عمومی انتشارات دانشگاه تهران. چاپ چهاردهم جلد دوم ص 172-171.
4. نیکخواه خواجه عطایی، ش.، سوری نژاد، ا. کامرانی،ا، قدرتی شجاعی، م. شهسواری، م و اسدی، م.1391. زیست‌شناسی تولید مثل ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) در آب‌های ساحلی هرمزگان، مجله بوم شناسی ایران. جلد 2 .67-56.

5. Bentic-Smith, J., Beleau, M.H., Waterstrat, P. R., Tucker, C. S., Brown, L.A. (1987) Biochemical reference range for commercially reared channel cat fish. Prog. Fish. Cult. 49:108-114.
6. Bromage, N.R., Robert, R.G. 2001. Broodstock management and egg and larval quality. Blackwell Science. 425p.
7. Burtis, C.A., Ashwood, E. R. (1994) Tietz Textbook of Clinical Chemistry (2th ed.). W.B.Sunders Company. Philadelphia. USA. 528pp.
8. Hrubec, T. C., Smith, S.A., Robertson, J. L. (2001) Age- related changes in hematology and plasma chemistry value of Hybrid striped bass (Morone chrysops × Morone saxatilis). J. Vet. Clin. 30:8-14.
9. Melloti P., Meluzzi A., Zucchi P., Giordani, G., Ataudella S. (2007) Seasonal effects on some serum and muscle enzymes of catfish (Ictalurus melas) and common carp (Cyprinus carpio). J. Appl. Ichthyol, 5: 74-79.
10. Reddy, P.S. and A. Bhagyalakshmi, 1994. Changes inoxidative metabolism in selected tissues of the crab (Scylla serrata) in response to cadmium toxicity. Ecotoxicol. Environ. Saf., 29: 255-264
11. Rehulka, J., Adamec, V. (2004) Red blood cell indices of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss walbaum) reared in cage and raceway culture. Acta Vet. Brno. 73: 105-114.
12. Shahsavani, D., Mohri, M., Shirazian, M., Gholipour- Kanani, H. (2011) Determination of normal blood biochemistry (electrolytes and non-electrolytes) values in mature Huso huso in spring. Comp. Clin. Pathol. 20:653-657.
13. Stoskopf, M.K. (1993) Clinical Pathology. In: Stoskopf, M.K. (Ed.), Fish Medicine. Saunders, Philadelphia, pp. 113-131
14. Suzmoto, B.K. Schrek, C.B., and Mc Intyre, J.D. 1977. Relative resistances of Tran's ferrin genotypes of cohosalmon, Oncorhynchus kisutch, and their hematological responses to bacterial Kidney disease. J. Fish. Res. Bd. Can 34:1-8.
15. Svobodova, W., Kalab, P., Dusek, L., Vykusova, B., Kolavova, J., Janoskova, D. (1999). The effect of handling and transportation on the concentration of glucose andcortisol in blood plasma of common carp (Cyprinus carpio). J. Acta. Vet.1: 265-274.
16. Tavares-Dias, M., Mataqueiro, M.I., (2004) Caracteristicas haematologicas, bioquimicas e biometricas de Piaractus mesopotamicus Holmberg, 1887 (0sIcichrhyes: Characidae) oriundos de cultivo intensive. Acta Scientiarum. 26: 157-162.
17. Vaboonian, A., Morahedinia, A.,Safahieh, A., Hedayati, A. 2013. Serum biochemical changes of yellow fin seabream in response to sublethal cadmium toxicity. Com Clin Pathology, 11-16.