دوره و شماره: دوره 32، شماره 4، دی 1398 
بررسی سرواپیدمیولوژی لیشمانیازیس احشایی در سگ‌های بی صاحب استان البرز

صفحه 68-75

10.22092/vj.2019.124341.1531

وحید نصیری؛ حبیب اله پایکاری؛ مهدی محبعلی؛ فرنوش جامعی؛ بهناز آخوندی؛ محمد امین فسونگر


بررسی فراوانی آلودگی به انگل پرژوالسکیانا (.Przhevalskiana spp) در بزهای کشتار شده شهرستان جیرفت

صفحه 76-84

10.22092/vj.2019.120246.1420

یاسر پیرعلی؛ معصومه اسکندری؛ حسین عباسی دهکردی؛ حمید رضا عزیزی؛ نادر احمدی