دوره و شماره: دوره 32، شماره 4، دی 1398 

مقاله کامل

ارزیابی ایمنی‌زایی واکسن لارنگوتراکئیت عفونی در پولت سویه‌های بونز سفید و های‌لاین W36

صفحه 20-28

محمدمجید ابراهیمی؛ شهلا شاهسوندی؛ رسول مشهدی؛ علیرضا یوسفی


بررسی سرواپیدمیولوژی لیشمانیازیس احشایی در سگ‌های بی صاحب استان البرز

صفحه 68-75

وحید نصیری؛ حبیب اله پایکاری؛ مهدی محبعلی؛ فرنوش جامعی؛ بهناز آخوندی؛ محمد امین فسونگر


بررسی فراوانی آلودگی به انگل پرژوالسکیانا (.Przhevalskiana spp) در بزهای کشتار شده شهرستان جیرفت

صفحه 76-84

یاسر پیرعلی؛ معصومه اسکندری؛ حسین عباسی دهکردی؛ حمید رضا عزیزی؛ نادر احمدی


بازسازی، تجزیه و تحلیل توپولوژیکی شبکه متابولیکی بافت شکمبه گاو

صفحه 106-117

مریم قلی زاده؛ جمال فیاضی؛ یزدان عسگری؛ حکیمه زالی