ارزیابی ایمنی‌زایی واکسن لارنگوتراکئیت عفونی در پولت سویه‌های بونز سفید و های‌لاین W36

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی، کرج، ایران

2 شرکت سیمرغ واحد اصفهان، کیلومتر 16 جاده زیار، روستای دشتی، اصفهان، ایران

چکیده

لارنگوتراکئیت عفونی (Infectious laryngotrachitis; ILT) از بیماری‌های ویروسی مجاری تنفسی ماکیان با انتشار جهانی است که نهفته بودن عامل آن، حامل بودن برخی طیور مبتلا و دفع طولانی مدت ویروس، کنترل آن را با دشواری‌هایی مواجه کرده است. به‌دلیل خسارات اقتصادی ناشی از ILT در پولت‌های تخم‌گذار، برای پیشگیری از شیوع آن در مناطقی که بیماری بومی است از واکسن تخفیف حدت یافته استفاده می‌شود. هدف پژوهش کنونی، مقایسه ایمنی‌زایی واکسن ILT تولیدی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی علیه این بیماری در سویه‌ها تخم‌گذار بونز سفید و های‌لاین W36 بود. تعداد هفتاد هزار قطعه پولت تخم‌گذار از هر سویه در دو فارم تجاری مجزا با واکسن ILT موسسه رازی و به روش قطره چشمی در سن هشت هفتگی واکسینه شدند. به‌‌منظور انجام آزمایش‌های الایزا و خنثی‌سازی ویروس، پیش از انجام واکسیناسیون (روز صفر) و در فواصل زمانی 3، 6، 8، 10، 12 و 16 هفته پس از آن، به‌طور تصادفی از 20 پرنده در هر گروه نمونه خون گرفته شد. افزون بر این، سه هفته پس از واکسیناسیون، چالش با سویه‌ی حاد ویروس لارنگوتراکئیت عفونی (vILT) بر روی 20 قطعه جوجه از هر سویه انجام شد. نتایج نشان داد واکسن‌ ILT تولیدی موسسه رازی عملکرد یکسانی از نظر تیتر آنتی‌بادی و شاخص خنثی‌سازی ویروس در هر دو سویه مورد مطالعه داشت (05/0<p). روند افزایش تیتر آنتی‌بادی علیه ILT و شاخص خنثی‌سازی ویروس نشان داد که با گذشت سه هفته از زمان واکسیناسیون، پولت‌‌های هر دو سویه آستانه مورد نیاز برای ایجاد ایمنی محافظت‌کننده را کسب نمودند. همچنین، واکسن ILT رازی به‌ترتیب موجب حفاظت 100 و 95 درصدی در سویه‌های بونز سفید و های‌لاین W36 طی آزمون چالش با ویروس vILT شد. در مجموع، نتایج این مطالعه نشان داد ایمن‌سازی با واکسن ILT موسسه رازی تیتر آنتی‌بادی سرمی مناسبی را در سویه‌های بونز سفید و های‌لاین W36 ایجاد می‌کند که به مصونیت در برابر ویروس vILT منجر می‌شود. هر چند بین سویه‌های بونز سفید و های‌لاین W36 از نظر فراسنجه‌های ایمنی مورد مطالعه تفاوتی وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of immunization with infectious laryngotracheitis vaccine in White Bovans and HyLine W36 pullets

نویسندگان [English]

  • Mohammad Majid Ebrahimi 1
  • Shahla Shahsavandi 1
  • Rasoul Mashhadi 2
  • Ali Reza Yousefi 1
1 Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization, Karaj, Iran
2 Simorgh Industrial farms, Isfahan Branch, Ziar road, Dashti village, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Infectious laryngotracheitis (ILT) is an acute viral respiratory tract of chickens with worldwide outbreak, and its virus latency, presence of carrier chickens, and long-term virus separation have been increased the difficulty of ILT control. Because of considerable economic losses associated with ILT, vaccination of susceptible pullets with attenuated viruses is recommended in endemic areas. The aim of the present study was to compare the immunization of ILT vaccine produced by Razi Vaccine and Serum Research Institute in White Bovans and HyLine W36 pullets. Seventy thousand pullets of each laying line were allotted into two different farms and were vaccinated with Razi ILT vaccine through eye drop method at eight week of age. In order to determine sera antibody titers against ILT virus by ELISA and serum virus neutralization tests, blood samples were randomly collected from 20 chickens per group before (d=0), and at 3, 6, 8, 10, 12, and 16 weeks post-vaccination. In addition, three weeks following vaccination, 20 birds per group were challenged with a nasal drop of virulent infectious laryngotracheitis (vILT) virus strain to evaluate vaccine effecacy. Results showed that Razi ILT vaccine caused a similar performance regarding serological ELISA antibody titers against ILT and the virus neutralization index in the both strains (P > 0.05). Trends in ELISA antibody tiers against ILT and the virus neutralization index revealed that these incidies reached to the protective immunity threshold three weeks post-vaccination. Moreover, Razi ILT vaccine was effectively protected 100% and 95% of White Bovans and HyLine W36 pullets against a vILT challenge, respectively. In conclusion, vaccination of White Bovans and HyLine W36 pullets with Razi ILT vaccine produced sufficient sera titers against ILT, resulted in effective immune protection against vILT virus. However, there was no difference between White Bovans and HyLine W36 pullets regarding the evaluated immune insides following vaccination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficacy
  • Infectious laryngotracheitis
  • Razi Institute
  • Antibody titer
  • vaccine
1- Andreasen, J. R., J. R. Glisson, M. A. Goodwin, R. S. Resurreccion, P. Villegas and J. Brown. 1989. Studies of infectious laryngotracheitis vaccines: immunity in layers. Avian Diseases: 524-530.
2- Blackwell, J. M., T. Goswami, C. A. Evans, D. Sibthorpe, N. Papo, J. K. White, S. Searle, E. N. Miller, C. S. Peacock and H. Mohammed. 2001. SLC11A1 (formerly NRAMP1) and disease resistance: Microreview. Cellular microbiology 3: 773-784.
3- Cook, M. 1991. Nutrition and the immune response of the domestic fowl. Critical Reviews in Poultry Biology 3: 167-189.
4- Ebrahimi, M. M., S. A. Pourbakhsh, S. Shahsavandi, R. Momayez and M. R. Gholami. 2003. Isolation and Identification of Infectious Laryngotrachitis Virus from Commercial Flocks of Iran Using Various Techniques. Archives of Razi Institute 56: 11-22.
5- Ebrahimi, M. M., S. Shahsavandi and M. R. Gholami. 2001. Outbreak of infectious laryngotracheitis following vaccination in pullet flock. Archives of Razi Institute: 19-26.
6- Fahey, K., T. Bagust and J. York. 1983. Laryngotracheitis herpesvirus infection in the chicken: the role of humoral antibody in immunity to a graded challenge infection. Avian Pathology 12: 505-514.
7- Fahey, K. J. and J. J. York. 1990. The role of mucosal antibody in immunity to infectious laryngotracheitis virus in chickens. Journal of General Virology 71: 2401-2405.
8- Fuchs, W., J. Veits, D. Helferich, H. Granzow, J. P. Teifke and T. C. Mettenleiter. 2007. Molecular biology of avian infectious laryngotracheitis virus. Veterinary Research 38: 261-279.
9- García, M., S. Spatz and J. S. Guy. 2013. Infectious laryngotracheitis. Diseases of Poultry: 161-179.
10- Ghadiri, M. B., S. Shahsavandi, G. A. Moradli and Z. Jamshidi-Navroud. 2016. Interaction of embryonic chicken lung cell with dif-ferent strains of infectious laryngotracheitis virus in-fections. Journal of Biology and Today's World 5: 35-39.
11- Hunt, H. D., S. Jadhao and D. E. Swayne. 2010. Major histocompatibility complex and background genes in chickens influence susceptibility to high pathogenicity avian influenza virus. Avian Diseases 54: 572-575.
12- Jones, R. 2000. Avian infectious laryngotrachities. Office International des Epizooties World Organization for Animal Health: 456-464.
13- Klasing, K. 1998. Nutritional modulation of resistance to infectious diseases. Poultry Science 77: 1119-1125.
14- Kouwenhoven, B. 1993. Newcastle disease. Virus infections of birds St Louis: Elsevier Science: 341-361.
15- Lamont, S., M. Kaiser and W. Liu. 2002. Candidate genes for resistance to Salmonella enteritidis colonization in chickens as detected in a novel genetic cross. Veterinary Immunology and Immunopathology 87: 423-428.
16- Loudovaris, T., B. Yoo and K. Fahey. 1991. Genetic resistance to infectious laryngotracheitis in inbred lines of White Leghorn chickens. Avian Pathology 20: 357-361.
17- May, H. G. and R. P. Tittsler. 1925. Tracheo-laryngitis in poultry. Journal of the American Veterinary Medical Association 67: 229-231.
18- Park, S., S. Birkhold, L. Kubena, D. Nisbet and S. Ricke. 2004. Review on the role of dietary zinc in poultry nutrition, immunity, and reproduction. Biological Trace Element Research 101: 147-163.
19- Pattison, M., P. McMullin and J. M. Bradbury. 2008. Poultry Diseases. Elsevier Health Sciences 6th edition.
20- Portz, C., N. Beltrao, T. Q. Furian, A. B. Júnior, M. Macagnan, J. Griebeler, C. A. V. L. Rosa, E. M. Colodel, D. Driemeier and A. Back. 2008. Natural infection of turkeys by infectious laryngotracheitis virus. Veterinary Microbiology 131: 57-64.
21- Rodríguez-Avila, A., I. Oldoni, S. Riblet and M. García. 2007. Replication and transmission of live attenuated infectious laryngotracheitis virus (ILTV) vaccines. Avian Diseases 51: 905-911.
22- S, J., M. Savic and D. Zivkovic. 2009. Genetic variation in disease resistance among farm animals. Biotechnology in Animal Husbandry 25: 339-347.
23- Shahsavandi, S., Z. Jamshidi-Navroud, M. Firouzi and M. M. Ebrahimi. 2017. Examining responses of chicken embryonic neural stem cell to infectious laryngotracheitis virus infections. Comparative Clinical Pathology 26: 493-498.
24- Wintergerst, E. S., S. Maggini and D. H. Hornig. 2007. Contribution of selected vitamins and trace elements to immune function. Annals of Nutrition and Metabolism 51: 301-323.
25- Yilmaz, F., N. Timurkaan and H. Bulut. 2004. Detection of infectious laryngotracheitis virus in trigeminal ganglia by avidin-biotin complex method in chickens. Acta Veterinaria Hungarica 52: 167-171.