بررسی ارزش تشخیصی آنتی‌بادی بر علیه آنتی ژن نوترکیب MPT64 مایکوباکتریوم بوویس در تشخیص سل دامی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد میکروبیولوژی، ، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 بخش توبرکولین و مالئین، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

3 بخش ایمونولوژی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

سل گاوی یکی از مهم‌ترین بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان است که علاوه بر انسان می‌تواند دام‌های اهلی و وحشی را آلوده نماید. عامل این بیماری مایکوباکتریوم بوویس می‌باشد. کنترل موثر این بیماری حائز اهمیت بسیاری است و مستلزم تشخیص دقیق و صحیحی می‌باشد. روش‌های تشخیصی معمول این بیماری شامل؛ تست جلدی و سنجش اینترفرون گاما می‌باشد، اما روش‌های سرولوژیک مبتنی بر الایزا می‌تواند نوید بخش شناسایی سریع، ازران و مناسب بیماری سل گاوی باشند. هدف ما از این مطالعه بررسی ارزش تشخیصی آنتی بادی بر علیه آنتی‌ژن نوترکیب MPT64 مایکوباکتریوم بوویس در تشخیص سل دامی به روش الایزا می‌باشد. تعداد 32 نمونه سرمی از گاوهای آلوده که آلودگی در آن‌ها به وسیله تست جلدی و کالبد‌گشایی توسط دامپزشک مقیم در کشتارگاه تایید شده بود و دام‌های سالم (به عنوان کنترل)جمع‌آوری شد. میزان آنتی‌بادی بر علیه آنتی‌ژن نوترکیب MPT64 به روش الایزای طراحی شده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده همخوانی تقریبا قابل قبولی با نتایج تست جلدی داشت به طوری که از تعداد 9 نمونه مثبت مورد استفاده در تست برای آنتی‌ژن نوترکیب MPT64 هیچ موردی از منفی کاذب دیده نشد و همه نمونه‌های مثبت در کیت الایزای طراحی شده نیز مثبت شدند. این نتایج موید آن است که روش الایزای مبتنی بر آنتی ژن نوترکیب MPT64 می‌تواند به عنوان یک روش تشخیصی مناسب برای شناسایی موارد عفونی گاوها در بیماری سل گاوی در نظر گرفته شود که با استفاده از آن می‌توان حجم زیادی از نمونه‌های آلوده را با سهولت، دقت و سرعت بالا مورد ارزیابی قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Mycobacterium bovis MPT-64 recombinant antigens for diagnosis of Bovine tuberculosis

نویسندگان [English]

  • Reza Dorri Akhavi 1
  • Nader Mosavari 2
  • Majid Tebianian 3
1 Microbiologist, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
2 Reference Laboratory for Bovine Tuberculosis, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
3 Immunology Department, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Karaj, Iran.
چکیده [English]

The bovine tuberculosis is one of the most zoonotic diseases which could be infected domestic and wild animals. The causative agent of this infection is Mycobacterium bovis. The correct diagnosis is very critical for effective control of this infection. The usual diagnosis is made by skin test and gamma interferon assay. But other serological techniques based on ELISA could be noted for development of a rapid and correct method. Here, we use MPT-64 recombinant protein as capture antigens for development of an indirect ELISA. The study population consists of thirty two infected and healthy (control) cattle. The infected animals were confirmed by resident veterinary surgeon according to skin test and clinical examination. The levels of specific antibody against MPT-64 were evaluated by indirect ELISA method. According to our results, the levels of specific antibodies against MPT-64 have great consistency with skin test. So that, all of 9 positive samples have high titer for MPT-64 specific antibody and no false negative results have been reported. This study could proposed that development of ELISA method with recombinant MPT-64 antigen could be considered as a rapid, simple and exact method for detection of BTB infected cattle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bovine tuberculosis
  • MPT-64
  • ELISA
  • Antibody
1. Bezos J., C. Casal, B. Romero, B. Schroeder, R. Hardegger, A.J. Raeber, L. et al. 2014. Current ante-mortem techniques for diagnosis of bovine tuberculosis. Research in Veterinary Science 97, S44-52.
2. Casal C., A. Díez-Guerrier, J. Álvarez, S. Rodriguez-Campos, A. Mateos, R. Linscott, et al. 2014. Strategic use of serology for the diagnosis of bovine tuberculosis after intradermal skin testing. Veterinary Microbiology 170, 342-51.
3. Collins J.D. 2006. Tuberculosis in cattle: strategic planning for the future. Veterinary Microbiology 112, 369-381.
4. Fu R., C. Wang, C. Shi, M. Lu, Z. Fang, J. Lu, F. Wang et al. 2009. An improved whole-blood gamma interferon assay based on the CFP21-MPT64fusion protein. Clinical and Vaccine Immunology 16, 686-91.
5. Good M and A.Duignan.2011. Perspectives on the History of Bovine TB and the Role of Tuberculin in Bovine TB Eradication. Veterinary Medicine International 2011,410470.
6. Jørstad M.D., M. Marijani, A.M. Dyrhol-Riise, L. Sviland and T. Mustafa. 2018. MPT64 antigen detection test improves routine diagnosis of extra-pulmonary tuberculosis in a low-resource setting: A study from the tertiary care hospital in Zanzibar. PLoS One 13, e0196723.
7. Koo H.C., Y.H. Park, J. Ahn, W.R. Waters, M.V. Palmer, M.J. Hamilton, et al. 2005. Use of rMPB70 protein and ESAT-6 peptide as antigens for comparison of the enzyme-linked immunosorbent, immunochromatographic, and latex bead agglutination assays for serodiagnosis of bovine tuberculosis. Journal of Clinical Microbiology 43, 4498-506.
8. Liu Z., C. Zhu, H. Yang, H. Hu, Y. Feng, L. Qin, et al. 2012. Clinical value of ELISA-MPT64 for the diagnosis of tuberculous pleurisy. Current Microbiology. 65:313-8.
9. Lyashchenko K.P., A. Grandison, K. Keskinen, A. Sikar-Gang, P. Lambotte, J. Esfandiari, G.C. et al. 2017. Identification of Novel Antigens Recognized by Serum Antibodies in Bovine Tuberculosis. Clinical and Vaccine Immunology e00259-17
10. Nerurkar V., S. Kattungal, S. Bhatia. 2016. Utility of MPT64 antigen test for differentiating mycobacteria: Can correlation with liquid culture smear morphology add further value? Clinical and Vaccine Immunology 59:185-7.
11. Parkash O., B.P. Singh and Pai M. 2009. Regions of differences encoded antigens as targets for immunodiagnosis of tuberculosis in humans. Scandinavian Journal of Immunology 70: 345-57.
12. Ramos D.F., P.E. Silva and O.A. Dellagostin. 2015. Diagnosis of bovine tuberculosis: review of main techniques. Brazilian Journal of Biology 75: 830-7.
13. Schiller I., B. Oesch, H.M. Vordermeier, M.V. Palmer, B.N. Harris, K.A. Orloski, B.M. et al. 2010. Bovine tuberculosis: a review of current and emerging diagnostic techniques in view of their relevance for disease control and eradication. Transboundary and Emerging Diseases 57:205-20.
14. Souza I.I., E.S. Melo, C.A. Ramos, T.A. Farias, A.L. Osório, K.S. Jorge, et al. 2012. Screening of recombinant proteins as antigens in indirect ELISA for diagnosis of bovine tuberculosis. Springerplus 1:77.
15. Torgerson P.R. and D.J. Torgerson. 2010. Public health and bovine tuberculosis: what's all the fuss about? Trends in Microbiol 18: 67-72.
16. Une Y and T. Mori. 2007. Tuberculosis as a zoonosis from a veterinary perspective. Comparative immunology, microbiology and infectious diseases 30: 415-25.
17. Vordermeier M., S.V. Gordon and R.G. Hewinson. 2011. Mycobacterium bovis antigens for the differential diagnosis of vaccinated and infected cattle. Veterinary Microbiology 151:8-13.
18. Yan Z.H., L. Yi, P.J. Wei, H.Y. Jia, J. Wang, X.J. Wang, B. et al. 2018. Evaluation of panels of Mycobacterium tuberculosis antigens for serodiagnosis of tuberculosis. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease 22: 959-965.