دوره و شماره: دوره 32، شماره 1 - شماره پیاپی 122، بهار 1398 

مقاله کامل

1. آنالیز فیلوژنتیک جدایه‌های کاپری پاکس ایران طی سال‌های 1392-1395

صفحه 2-16

ارزو کریم پور صومعه دل؛ حمیدرضا ورشویی؛ خسرو آقایی پور؛ زینب هدایتی؛ محمد آقاابراهیمیان