دوره و شماره: دوره 31، شماره 4، دی 1397، صفحه 1-115 
اثر رنگ کریستال ویولت بر تخمیر شکمبه‌ای در شرایط in vitro

صفحه 43-56

محسن کاظمی؛ الیاس ابراهیمی؛ آمنه اسکندری تربقان؛ رضا ولی زاده


کلونینگ و بیان ژن hly Listeria monocytogenes در Lactococcus lactis

صفحه 63-72

معصومه حیاتی؛ سعید حسین زاده؛ محمد طباطبایی؛ سید محمد حسین حسینی


اثر متقابل سمیت آفلاتوکسین ب 1 و زیرالنون بر ایمنی سلولی و هومورال ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

صفحه 82-90

ساناز سلیمی؛ کوروش سروی مغانلو؛ سید میثم ابطحی فروشانی؛ فرزانه نوری؛ احمد ایمانی