دوره و شماره: دوره 31، شماره 4، دی 1397، صفحه 1-115 
اثر رنگ کریستال ویولت بر تخمیر شکمبه‌ای در شرایط in vitro

صفحه 43-56

10.22092/vj.2018.116704.1407

محسن کاظمی؛ الیاس ابراهیمی؛ آمنه اسکندری تربقان؛ رضا ولی زاده


کلونینگ و بیان ژن hly Listeria monocytogenes در Lactococcus lactis

صفحه 63-72

10.22092/vj.2018.110836.1318

معصومه حیاتی؛ سعید حسین زاده؛ محمد طباطبایی؛ سید محمد حسین حسینی