ردیابی ویروس آنفلوانزا جنس A در کبوترهای وحشی اطراف اهواز به روش RT-PCR

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 استاد بهداشت و بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار بهداشت و بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 رزیدنت بهداشت و بیماری های طیور، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بیماری آنفلوانزای پرندگان (AI) یک بیماری عفونی حاد با اهمیت جهانی است که موجب زیان‌های اقتصادی فراوانی در صنعت طیورمی‌شود. ویروس آنفلوانزای پرندگان (AI) در جنس A ویروس آنفلوانزا در خانواده Orthomyxoviridae طبقه‌بندی‌شده است. ویروس‌های AI از بیش از 100 گونه از پرندگان آزاد‌ زی جدا شده است. کبوتر پرنده‌ای است از خانواده Columbiforms که به دو صورت وحشی و اهلی یافت می‌شود که نژادهای مختلفی دارند و به دلیل پرواز آزاد، با پرندگان آبزی و ماکیان بومی و صنعتی در ارتباط هستند از این ‌رو ممکن است به انتقال AIV و بقاء آن در طبیعت کمک کنند. این مطالعه به ‌منظور بررسی نقش کبوتر در گسترش ویروس آنفلوانزای پرندگان در اطراف اهواز انجام گرفت. بر این اساس بافت روده و نای از صد کبوتر وحشی صید شده در اطراف اهواز در ماه‌های مختلف سال 1396 نمونه‌گیری شد، پس از استخراج RNA و ساختcDNA، ردیابی ژن پروتئین M جنس A ویروس آنفلوانزا با استفاده ازپرایمرهای اختصاصی ژن M انجام گرفت. در مجموع از صد کبوتر مورد بررسی، هیچ مورد مثبتی در ردیابی ژن M باند 450 جفت بازی یافت نشد.می‌توان چنین نتیجه گرفت که یا تحت تیپ‌های حاد ویروس آنفلوانزا در این منطقه وجود ندارند و یا کبوتر احتمالاً نقشی در انتشار ویروس آنفلوانزای پرندگان ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Detection of genus A avian influenza viruses in the wild pigeons around Ahwaz, southwest of Iran, by RT- PCR

نویسندگان [English]

  • M. Mayahi 1
  • Z. Boroomand 2
  • M. Ghorniani 3
1 Profeessro of Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor of Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Rezident of Department of Clinical Science, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Avian influenza disease (AI) is an acute infectious disease with world-wide significance causing extensive economic losses in poultry industry. Avian influenza (AI) virus is classified in the genus influenza virus A within the family Orthomyxoviridae. AI viruses have been isolated from more than 90 species of free-living birds. The pigeon is from the family of Columbiforms, which are found in wild and domestic species of different races and With regard to free flying, they are associated with migratory birds, indigenous and industrial chickens, so it may help the transmission of AIV and its survival in nature.This study was conducted to investigate the role of wild pigeons in the spread of avian influenza viruses in the Ahvaz region, by RT-PCR.The tracheal and intestine samples were taken from the one hundred wild pigeon caught around Ahvaz in different months of the year. After extraction of RNA and cDNA production, detection of M gene of influenza A virus was performed using specific primers of M gene. In total, of these hundred pigeons examined, no positive finding was found in the M gene of 450 bp. It was concluded that pigeon approximately not play a role in spreading avian influenza viruses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • avian influenza virus
  • wild pigeons
  • RT- PCR
  • Ahvaz
1. Alexander, D.J. 2007. Summary of avian influenza activity in Europe, Asia, Africa and Australia 2002 – 2006. Avian Diseases 51: 161-166.
2. Chen, H., Y. Li,Z. Li, J. Shi, , K. Shinya,G. Deng,Q. Qi,G. Tian,S. Fan,H. Zhao,Y. Sun andY.Kawaoka.2006. Properties and dissemination of H5N1 viruses isolated during an influenzaoutbreak in migratory waterfowl in western China. Journal of Virology 80:5976–5983.
3. Ellis, T.M., R.B. Bousfield, L.A. Bissett, K.C. Dyrting,G.S. Luk,S.T. Tsim,K. Sturm-Ramirez,R.G. Webster,Y. Guan and J.S. Malik Peiris. 2004. Investigation of outbreaks of highly pathogenic H5N1avian influenza in waterfowl and wild birds in Hong Kong in late 2002. Avian Patholgy 33:492–505.
4. Hsiu Fang, T., Y. Yang Lien, M. Chu Cheng, H. Jung Tsai Source. 2006. Resistance of Immune-Suppressed Pigeons to Subtypes H5N2 and H6N1 Low Pathogenic Avian Influenza Virus.Avian Diseases 50(2):269-272.
5. Jia, B., J. Shi,Y. Li,K. Shinya,Y. Muramoto, X. Zeng, G. Tian,Y. Kawaoka and H. Chen. 2008.Pathogenicity of Chinese H5N1 highly pathogenic avian influenzaviruses in pigeons. Archives of Virology 153:1821–1826.
6. Kawaoka, Y., T.M. Chambers,W.L. Sladenand R. G. Webster. 1988. Isthe gene pool of influenza viruses in shorebirds and gulls differentfrom that in wild ducks? Virology 163:247–250.
7. Klopfleisch, R., O. Werner, E. Mundt, T. Harder and J. Teifke. 2006. Neurotropism of highly pathogenic avian influenza virusa/chicken/Indonesia/2003 (h5n1) in experimentally infectedpigeons (Columbia livia f. domestica). Veterinary Pathology 43:463–470.
8. Liu, M., Y. Guan, M. Peiris, S. He, R.J. Webby, D. Perez and R.G. Webster. 2003. The quest of influenza A viruses for new hosts. Avian Diseases 47:849–856.
9. Liu, Y., J. Zhou, H. Yang, W. Yao, W. Bu, B. Yang, W. Song, Y. Meng, J. Lin, C. Han, J. Zhu, Z. Ma,J. Zhao and X. Wang. 2007. Susceptibility and transmissibility of pigeons to Asian lineage highly pathogenic avian influenza virus subtype H5N1. Avian Pathology 36:461–465.
10. Mohammadi, M., M. Masoudian, Y. Nemati and S. Seifi. 2010. Serological and RT-PCR Assays f or detection of Avian influenza of domestic pigeons inkavar area (Fars province, Iran), Bulgarian Journal of Veterinary Medicine 13(2): 117−121.
11. Panigrahy, B., D. A. Senne, J. C. Pedersen, A. L. Shafer, J. E. Pearson.1996. Susceptibility of pigeons to avian influenza. Avian Diseases 40:600–604.
12. Perkins, L. E. and D. E. Swayne.2002. Pathogenicity of a Hong Kongorigin H5N1 highly pathogenic avian influenza virus for emus, geese, ducks, and pigeons. Avian Diseases 46:53–63.
13. Slemons, R.D., D. C. Johnson,J. S. Osborn and F. Hayes. 1974. Type-Ainfluenza viruses isolated from wild free-flying ducks in California. Avian Diseases 18:119–124.
14. Shortridge, K.F. 1999. Poultry and the influenza H5N1 outbreak inHong Kong, 1997: abridged chronology and virus isolation. Vaccine 17 (Suppl.1): S26–S29.
15. Swayne, D.E., D. L. Suarez and L. D. Sims. 2013. Influenza. Pp. 181-218, In: Diseases of Poultry. Swayne D.E., Glisson, J.R., McDougald, L.R., Nolan, L.K., Suarez, D.L., Nair, V. 13th ed. Blackwell Publishing, Ames, IA, U.S.A.
16. Webster, R.G., Bean, W.J., Gorman, O.T., Chambers, T.M., Kawaoka, Y.1992. Evolution and ecology of influenza A viruses. Microbiological Reviews 5:152–179.
17. Werner, O.,E. Starick,J. Teifke, R. Klopfleisch, T. Y. Prajitno, M. Beer,B. Hoffmann, T. C. Harder. 2007. Minute excretion of highlypathogenic avian influenza virus A/chicken/Indonesia/2003 (H5N1) from experimentally infected domestic pigeons (Columbia livia) and lack of transmission to sentinel chickens. Journal of General Virology 88:3089–3093.
18. Wright, P.F., G. Neumann and Y.Kawaoka. 2006. Orthomyxoviruses. Pp. 1691–1740, In: Fields virology. Knipe, D.M., Howley, P.M., Griffin, D.E., Martin, M.A., Lamb, R.A.(eds). Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia.