الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی و شیوع برخی از ژن‌های بتالاکتاماز وسیع‌الطیف در اشریشیا کلی جداسازی شده از بوقلمون

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

2 دانشیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

3 استادیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

چکیده

تولید آنزیم‌های بتالاکتاماز در باکتری‌ها به‌ویژه در اشریشیا کلی که به‌عنوان یک پاتوژن فرصت‌طلب محسوب می‌شود، باعث ایجاد مشکلات زیادی در درمان بیماری‌ها گردیده ‌است. این آنزیم‌ها باعث ایجاد مقاومت به پنی‌سیلین و تعداد زیادی از سفالوسپورین‌ها می‌شوند. در این تحقیق میزان مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی و شیوع ژن‌های balCTX-M و blaTEM در اشریشیا‌ کلی جداسازی‌ شده از بوقلمون مورد بررسی قرار گرفت. بدین‌منظور 60 نمونه اشریشیا کلی از طریق تهیه سواب کلواکی از بوقلمون‌هایی که بطور تصادفی انتخاب شده بودند جداسازی گردید. به‌منظور بررسی مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی از روش دیسک دیفیوژن بر روی آگار مولرهینتون با نه دیسک آنتی‌بیوتیکی شامل: جنتامایسین، تتراسیکلین، کلستین، کوتریموکسازول، نورفلوکساین، سفروکسیم، آمپی‌سیلین، نئومایسین و آموکسی‌سیلین استفاده گردید. ژنوم باکتری‌ها به روش جوشانیدن استخراج گردید و برای بررسی حضور ژن‌های blaCTX-M و blaTEM از واکنش زنجیره‌ای پلی‌مراز (PCR) استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد که بیشترین مقاومت آنتی‌بیوتیکی برعلیه آمپی‌سیلین (100 درصد) و کمترین مقاومت آنتی‌بیوتیکی برعلیه جنتامایسین و نورفلوکساسین (5 درصد) وجود دارد. میزان شیوع ژن‌های blaCTX-M و blaTEM در بین جدایه‌های اشریشیا کلی به‌ترتیب 3/23 درصد و 6/16 درصد تشخیص داده شد. براساس نتایج این تحقیق مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی و ژن‌های بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف (ESBLs) در بین اشریشیا کلی‌های جداسازی شده از بوقلمون به‌مقدار زیادی وجود دارد. بنابراین، حیواناتی مانند بوقلمون که به‌ عنوان غذا برای انسان استفاده می‌شوند، می‌توانند مخزن باکتری‌های دارای مقاومت آنتی‌بیوتیکی باشند و در انتقال ژنهای مقاومت مانند ESBLs از طیور به انسان نقش داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Antibiotial resistance pattern and prevalence of some extende-spectrum beta-lactamase genes in Escherichia coli isolated from turkey

نویسندگان [English]

  • P. Shahbazi 1
  • M. Jahantigh 2
  • S. Salari 3
1 Graduated student, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zabol, Zabol, Iran.
2 Associate Professor, Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zabol, Zabol, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Zabol, Zabol, Iran.
چکیده [English]

Production of beta-lactamase enzyme in bacteria, especially in Escherichia coli, which is considered a common opportunistic pathogen, has caused so many problems for the treatment of diseases. This enzyme will cause the resistance to penicillin and a wide range of cephalosporins. The present research aimed to study resistance to antibacterial compounds and the frequency of blaCTX-M and blaTEM genes in E. coli isolated from randomly selected turkeys. Cloacal swab samples were provided and then they were cultured and 60 isolates of E. coli were prepared. To assess the resistance of isolated bacteria to antimicrobials, the disc diffusion method was used with nine antimicrobial paper discs, including: gentamycin, tetracycline, colistin, co-trimoxazole, norfloxacin, cefuroxime, ampicillin, neomycin, and amoxicillin. To determine the frequency of blaCTX-M and blaTEM genes, the genome of isolated bacteria was extracted using a boiling method and then it was amplified using the polymerase chain reaction (PCR). The results of this study showed that E. coli isolated from turkeys present the highest drug resistance to ampicillin (100%). The lowest drug resistance was related to gentamycin and norfloxacin (5%). The findings also indicated that the frequency of blaCTX-M and blaTEM genes among E. coli isolated from turkeys was equal to 23.3% and 16.6%, respectively. This study revealed the high incidence of drug resistance patterns and extended spectrum beta-lactamases (ESBLs) among
E. coli strains isolated from turkeys. Therefore, food animals, like turkeys, can serve as a reservoir of antibiotic-resistant bacteria and may play a role to ESBLs transmission from poultry to human.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drug resistance
  • Escherichia coli
  • ESBLs genes
1- Aarestrup F.M., H. Hasman, Y. Agerso, L.B. Jensen, S. Harksen and B. Svensmark. 2006. First description of blaCTX-M-1-carrying Escherichia coli isolates in Danish primary food production. J Antimicrob Chemothr 57,1258–1259.
2- Al-Ghamdi M.S., F. El-Morsy, Z.H. Al-Mustafa, M. Al-Ramadhan and M. Hanif. 1999. Antibiotic resistance of Escherichia coli isolated from poultry workers, patients and chicken in the eastern province of Saudi Arabia. Trop Med Int Health 4,278-283.
3- Alexander T.W., L.J. Yanke, E. Topp, M.E. Olson, R.R. Read, D.W. Morck and T.A. McAllister. 2008. Effect of subtherapeutic administration of antibiotics on the prevalence of antibiotic-resistant Escherichia coli bacteria in feedlot cattle. App Environ Microbio 74,4405-4416.
4- Aliasadi S. and H. Dastmalchi Saei. 2015. Fecal carriage of Escherichia coli harboring extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) genes by sheep and broilers in Urmia region, Iran. Iranian Journal of Veterinary Medicine 9,93-101.
5- Arlet G., G. Brami, D. Decre, A. Flippo, O. Gaillot, P.H. Lagrange and A. Philippon. 1995. Molecular characterisation by PCR-restriction fragment length polymorphism of TEM β-lactamases. FEMS Microbiol Lett 134,203-208.
6- Costa D., L. Vinué, P. Poeta, A.C. Coelho, M. Matos, Y. Sáenz, S. Somalo, M. Zarazaga, J. Rodrigues and C. Torres. 2009. Prevalence of extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli isolates in faecal samples of broilers. Vet Microbiol 138,339–344.
7- Dierikx C., A. Van Essen-Zandbergen, K. Veldman, H. Smith and D. Mevius. 2010. Increased detection of extended spectrum beta-lactamase producing Salmonella enterica and Escherichia coli isolates from poultry. Vet Microbiol 145,273-278.
8- Gniadkowski M. 2001. Evolution and epidemiology of extended-spectrum b-lactamases (ESBLs) and ESBL-producing microorganisms. Clinl Microbiol Infec 7,597-608.
9- Hammerum A.M. and O.E. Heuer. 2009. Human health hazards from antimicrobial-resistant Escherichia coli of animal origin. Clin Infect Dis 48,916-921.
10- Hasannejad R., R. Ghanbarpour, K. Amini and J. Nasr. 2017. Detection of bla TEM, bla CTX-M and blaSHV in Escherichia coli isolated from poultry by multiplex-PCR and determination of the strains susceptibility profile in Kerman province. Veterinary Researches Biological Products (Pajouhesh-va-Sazandegi) 4,25-30.
11- Jouini A., L. Vinue, K.B. Slama, Y. Saenz, N. Klibi, S. Hammami, A. Boudabous and C. Torres. 2007. Characterization of CTX-M and SHV extended-spectrum beta-lactamases and associated resistance genes in Escherichia coli strains of food samples in Tunisia. J Antimicrob Chemothr 60,1137–1141.
12- Kaper J.B., J.P. Nataro and H.L.T. Mobley. 2004. Pathogenic Escherichia coli. Nat Rev Microbiol 2,123-140.
13- Manouchehri M. and M. Ahanjan. 2015. Detection of CTX beta-lactamase gene in Escherichia coli isolated from urinary tract infection using polymerase chain reaction. J Mazandaran Univ Med Sci 25,36-45.
14- Martínez J.L. and F. Baquero. 2002. Interactions among strategies associated with bacterial infection: pathogenicity, epidemicity, and antibiotic resistance. Clin Microbiol Rev 15,647-679.
15- Mehrani far Z., M. Salehi and K. Amini. 2016. Detection of bla TEM, bla OXA and bla SHV genes in Escherichia coli isolated from colibacillosis in poultry by multiplex-PCR. Veterinary Clinical Pathology (Veterinary Journal Tabriz), 10,81-89.
16- Mirzaee M., M.R. Pourmand, M. Chitsaz and S. Mansouri. 2009. Antibiotic resistance to third generation cephalosporins due to CTX-M-type extended-spectrum β-bactamases in clinical isolates of Escherichia coli. Iran J Public Health 38,10-17
17- Pagani L., E. Dell'Amico, R. Migliavacca, M.M. D'Andrea, E. Giacobone, G. Amicosante, E. Romero and G.M. Rossolini. 2003. Multiple CTX-M-type extended-spectrum betalactamases in nosocomial isolates of Enterobacteriaceae from a hospital in northerm Italy. J Clin Microbiol 41,4264-4269.
18- Paterson D.L. and R.A. Bonomo. 2005. Extended-spectrum beta-lactamases: a clinical update. Clin Microbiol Rev 18,657-686.
19- Samanta I., S.N. Joardar, P.K. Das and T.K. Sar. 2015. Comparative possession of Shiga toxin, intimin, enterohaemolysin and major extended spectrum beta lactamase (ESBL) genes in Escherichia coli isolated from backyard and farmed poultry. Iran J Vet Res 16,90-93.
20- Skurnik D., R. Ruimy, A. Andremont, C. Amorin, P. Rouquet, B. Picard and E. Denamur. 2006. Effect of human vicinity on antimicrobial resistance and integrons in animal faecal Escherichia coli. J Antimicrob Chemothr 57,1215-1219.
21- Tadesse D.A., S. Zhao, E. Tong, S. Ayers, A. Singh, M.J. Bartholomew and P.F. McDermott. 2012. Antimicrobial drug resistance in Escherichia coli from humans and food animals, United States, 1950–2002. Emerg Infect Dis 18,741-749.
22- Tenover F.C., P.M. Raney, P.P. Williams, J.K. Rasheed, J.W. Biddle, A. Oliver and e. al. 2003. Evaluation of the NCCLS extended-spectrum β-lactamase confirmation methods for Escherichia coli with isolates collected during Project ICARE. J Clin Microbiol 41,3142-3146.
23- Van den Bogaard A.E., N. London, C. Driessen and E.E. Stobberingh. 2001. Antibiotic resistance of faecal Escherichia coli in poultry, poultry farmers and poultry slaughterers. J Antimicrob Chemothr 47,763-771.
24- Witte W. 1998. Medical consequences of antibiotic use in agriculture. Science 279,996-997.