شناسائی ملکولی و حساسیت آنتی بیوتیکی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در گله‌های گوشتی کشتاری استان گلستان

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 بخش تحقیقات دامپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، رشت، ایران.

2 بخش تحقیقات دامپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، گرگان، ایران

3 بخش تحقیق و تشخیص بیماریهای طیور، مؤسسه تحقیقات واکسن و سر م سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، کرج، ایران.

چکیده

اورنیتوباکتریوم‌ رینوتراکئال (ORT) یک باکتری گرم منفی بوده که باعث ایجاد اختلالات تنفسی، کاهش رشد و افزایش تلفات در مرغداری‌های تجاری می‌گردد. هدف از مطالعه حاضر جداسازی، تشخیص مولکولی اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال به روش واکنش زنجیره پلی مراز و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی بود. در این مطالعه از تعداد 50 گله گوشتی در سن کشتار از 9 کشتارگاه تعداد 513 نمونه (نای، ریه، سینوس زیرچشمی) جمع آوری شد. با استفاده از پرایمر اختصاصی در واکنش زنجیره پلی مراز، قطعه 784 جفت باز که بر روی ژن 16S rRNA قرار دارد در تعداد 29 گله (58 درصد) تکثیر و باند مشاهده شد. حساسیت باکتری نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های رایج با استفاده از روش انتشار از دیسک مورد سنجش قرارگرفت. تمامی جدایه‌ها (100درصد) به آنتی‌بیوتیک‌های فلورفنیکل، تیامولین، پنی‌سیلین، آموکسی‌سیلین، آمپی‌سیلین، تایلوزین حساس و به آنتی‌بیوتیک‌های اریترومایسین، استرپتومایسین، سولفامتوکسازول‌‌‌‌تری-متوپریم، جنتامایسین، باسیتراسین، نئومایسین و کلیستین مقاوم بودند. نتایج نشان داد که میزان آلودگی عفونت ORT در گله‌های گوشتی استان گلستان بالا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Molecular detection and antibiotic susceptibility of Ornithobacterium rhinotracheale in slaughtered broiler flocks of Golestan province

نویسندگان [English]

  • A. Asadpour 1
  • A.A. Fiozi Yosefi 2
  • M. Banani 3
1 Veterinary Research Department, Gilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Rasht, Iran.
2 Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Gorgan, Iran.
3 Department of Research and Diagnosis of Poultry Disease Razi Vaccine and Serum Research Institute , AREEO, karaj, Iran.
چکیده [English]

Ornitobacterium rhinotracheale (ORT) is a gram-negative bacterium which causes respiratory disease and reduced flock performance in commercial poultry farms. The aim of the present study was molecular detection and determination of antibiotic susceptibility of ORT in broiler flocks of Golestan province. In this study, 513 samples were taken from trachea, lung and infraorbital sinuses of 50 broiler flocks from 9 poultry abattoirs of Golestan province. Out of 29 flocks(58%) were detected against to Ornitobacterium rhinotracheale infection with using specific primers of ORT in PCR method was amplified A 784 bp fragment of the 16SrRNA gene. Antimicrobial susceptibility test using standard disk diffusion technique was performed with 16 antibiotics. All isolates were susceptible (100%) to: Florfenicol, Tiamulin, Tylosin, Penicillin, Amoxicillin, Ampicillin. Also100% of the isolates were resistant to: Erythromycine, Streptomycin, Gentamycin, Colistin, Neomycin, Sulfamethoxazole + Trimetoprim, Bacitracin. The results showed that prevalence rate of ORT infection was high in Golestan province. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ornitobacterium rhinotracheale
  • PCR
  • Antibiotic resistance
  • Golestan
1-Asadpour, Y., BozorgmeriFarad, M.N., Pourbakhsh,S.A., Banani, M. and Chakhkar, S. (2008). Isolation and Identification of Ornithobactrium rhinotracheale in Broiler Breeder Flocks of Guilan Province, North of Iran. Pakistan Journal of Biological Sciences.11 (11) , 1487-1491.
2- Asadpour, Y., BozorgmeriFarad, M.N., Pourbakhsh, S.A., Banani, M and Chakhkar, S. (2011a). Deter‌mination of antibiotic sensitivity Ornithobactrium rhinotracheale from Broiler Breeder Flocks of Guilan Province. Iranian Journal of Biology. 23(6) ,825-831.[In Farsi].
3-Asadpour, Y., Banani, M. and Pourbakhsh S.A. (2011b). Isolation,Identification and deter‌mination of Ornithobactrium rhinotracheale in slaughtering broiler chicken flocks of Guilan Province. Iranian Journal of Veterinary Research. 12(4) 37,345-349.
4- Banani, M., Khaki, P., Goodarzi, H., Vandyousefi, J. and Pourbakhsh, S. A. (2000). Isolation and identification of Ornithobacterium rhinotracheale from a broiler and a pullet flock. Pajouhesh-va-Sazandegi. 46, 106-109. [In Farsi].
5- Banani, M., Pourbakhsh, S.A. and Deihim A.H. (2004). Antibiotic sensivity of ORT isolates associated with respiratory Diseaes. Archives of Razi Institute. 58,111-117.
6- Chin, R.P., van Empel, P., and Hafez, H.M. (2008). Ornithobacterium rhinotracheale infection, In: Diseases of Poultry. 12th ed. Eds Y.M. Saif,H.J. Barns. A. M. Fadly, J.R. Glisson, L.R. McDougald. And D.E. Swayne, Iowa State University Press, Ames:765-774.
7- Devriese, L.A., De herdt, P. and Haesebrouck (2001). Antibiotic sensivity and resistance in Ornithobacterium rhinotracheale strain from Belgian broiler chickens. Avian diseases. 30,197-200.
8- Erganis,O., Hadimli, H.H., Kav, K., Carlu, M. and Ozturic, d.(2002). A comparative study on detection of Ornithobacterium rhinotracheale in meat-type turkeys by dot immunobiding assay, rapid agglutination test and serum agglutination test. Avian Pathology. 31, 201-204.
9- Ghaemmaghami, Sh., Vand Yosefi, J., Niroomand, H., Monsefi,A. and Ahmadloo,S.(2007). Survey of prevalence of Ornithobacterium rhinotracheale in broiler farms affected with respiratory disorders in Markazi Province. Journal of Veterinary Research. 62(5) , 297-300. [In Farsi]
10- Golestan Agricultural Statistics . (2013). Ministry of Jahad -E- Agriculture. IT Center. Vol 2, 98-106. [In Farsi]
11- Haghighi Khoshkhoo, P., Akbari Azad, G. and Amiri, S.H. (2008). Seroprevalence of Ornithobacterium rhinotracheale infection (ORT) within broiler chicken population in Tehran province. 4th national symposium of poultry disease in Shahrekord. PP: 10-13. [In Farsi]
12- Hassanzadeh, M., Karraimi, V., Fallah, N. and Ashrafi, I. (2010). Molecular characteriza‌tion of Ornithobactrium rhinotracheale isolates from broiler chicken in Iran. Turkey Journal of Veterinary Animal Science. 43 (4) , 373-378.
13- Keleidari, Gh.A., Basami, M.R., Kavoosi, H. and Kordi, F. (2008). Seroprevalence of Ornithobacterium rhinotracheale in a selected number of broiler and a broiler breeder by the use of ELISA assay in Mashhad. 4th national symposium of poultry disease in Shahrekord. PP: 5-9. [In Farsi]
14- Nikpiran, H., Abbasi-Bahonar, Sh., Biijanzad, P., Taghavi molaei, M. (2011). Serological survey on Ornithobacterium rhinotracheale in broiler flocks of Ardabil Province. Veterinary Journal, Tabriz Branch of Islamic Azad University. 4(2), 1363-1368. [In Farsi]
15- Ozbey G., Ongor H., Balik D.T., CelikV., Kilic A. and Muz A. (2004). Investigation on Ornithobacterium rhinotracheale in broiler flocks in Elazig province located in the east of Turkey. Veterinary Med-Czech. 49 (8) ,305-311
16-Roussan, D.A., Al-Rafai,R.H., Khawaideh,G.Y., Totanji, W.S. and Shaheen, L. (2011). Ornithobactrium rhinotracheale and Mycoplasma syniviae in Broiler Chickens in Jourdan". Rev.sci. tech. off. int. Epiz. 30(3), 931-937.
17-Seyyal, A.k., and Turan, N. (2002). Antimicribial suceptibility of Ornithobactrium rhino‌tracheale isolates from broiler chicken in Turkey. VETERINARSKI ARHIV.71(3) ,121-127.
18- Soriano, V.E., Longinos, M.G., Navarrete, P.G. and Fernandez, R.P. (2002). Identification and characterization of isolates from Mexico. Avian Diseases. 46, 686-690.
19- Turkyilmaz, S. (2004). Isolation and serotyping of Ornithobacterium rhinotracheale from poultry. Turkey Journal of Veterinary Animal Science. 29, 1299-1304.
20- Uriate, J., et al. (2010). Stochastic estimation of seroprevalence against Ornithobacterium rhinotracheale and avian pneumovirus among chickens in Argentina. International Journal of poultry sciences. 9(4) , 352-356.
21- Van empel, P. and Hafez, M.H. (1999). Ornithobacterium rhinotracheale : A review. Avian Pathology. 28, 217-227.