تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه‌های اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در سه مقطع زمانی (1379، 1380 و 1386) از نمونه‌های ماکیان ارسالی به موسسه رازی

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 دانش آموخته مقطع دکترای عمومی دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، ایران

چکیده

اورنیتو باکتریوم رینوتراکئال (ORT) یکی از عوامل ایجاد کننده بیماری‌های تنفسی طیور می‌باشد. در این تحقیق، حساسیت دارویی47 جدایه باکتری ORT، از گله‌های طیور صنعتی، که در سه مقطع زمانی سال‌های 1379، 1380 و 1386 به موسسه تحقیقاتی واکسن و سرم سازی رازی ارجاع داده شده بودند، با استفاده از روش انتشاری دیسک، نسبت به 35 آنتی بیوتیک آزمایش شدند. هیچ جدایه‌ای نسبت به تیامولین مقاوم نبود و کمترین مقاومت‌ها (کمتر از 50 %) نسبت به آمپی‌سیلین، کلیندامایسین، آموکسی سیلین، ایمیپنم، داکسی سایکلین، سفالکسین، تایلوزین، کلرامفنیکل، فلورفنیکل، فورازولیدون، پنی سیلین، تیکارسیلین، دانوفلوکساسین، سیپروفلوکساسین، نورفلوکساسین و سفتیوفور مشاهده شد. مقاومت کامل تمامی جدایه‌ها نسبت به اریترو مایسین، جنتامایسین، کوتریموکسازول، سولتریم، لینکومایسین، نافسیلین، نئومایسین و کلیستین دیده شد. هر چند مقایسه نتایج سال‌های مختلف در این تحقیق با توجه به یکسان نبودن نوع ماکیان تجاری (گوشتی، تخمگذار یا مادر گوشتی) و استان‌های محل مرغد‌اری، قابل تعمیم نیست ولی افزایش مقاومت در برابر آنتی بیوتیک‌های استرپتو مایسین، فورازولیدون، تتراسیکلین، اکسی تتراسیکلین، کلرتتراسیکلین، پنی سیلین، تیکارسیلین، سفتیوفور، دانو فلوکساسین و لینکواسپکتین و کاهش مقاومت و یا عدم تغییر مقاومت در خصوص سایر آنتی بیوتیک‌ها مشاهده گردید. به دلیل مقاومت اکتسابی عامل بیماری نسبت به داروهای آنتی بیوتیکی و نتایج مختلف درمان آنتی بیوتیکی، شایسته است که به آزمون آنتی بیوگرام این باکتری توجه بیشتری مبذول گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

In vitro antibiotic resistance profiles of Ornithobacterium rhinotracheale isolates from commercial chickens submitted to Razi institute in 3 different times (2000, 2001 & 2007)

نویسندگان [English]

  • M. Banani 1
  • H. Shaigan 2
1 Member of Sientific Board of Razi Vaccine and Serum Research Institute. Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran.
2 DVM graduated student from Garmsar veterinary faculty, Islamic Azad University, Iran.
چکیده [English]

Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) is one of the causes of poultry respiratory diseases. In this study in vitro drug sensitivity of 47 ORT isolates using standard disk diffusion were examined with 35 different antibiotics. The isolates originating from commercial chicken flocks submitted in 2000, 2001 and 2007 to Razi institute. None of the isolates was resistant to tiamulin , and less than 50% were resistant against ampicillin , amoxycillin , imipenem , doxycyclin, tylosin ,cefalexin, penicillin, ciprofloxacin, norfloxacin, ticarcillin, chloramphenicol, danofloxacin, florphenicol, ceftiofur, furazolidone and clindamaycin. All the isolates were completely resistant to colistin, erythromycin, gentamicin, co-trimoxazole, sultrim, lincomycin, nafcillin and neomycin. There were antibiotic resistance increase in 2007 isolates compared with 2000 and 2001 in several antibiotics including streptomycin, tetracycline, oxytetracycline, chlortetracycline, ticarcillin, ceftiofur, furazolidone, penicillin, danofloxacin, cefalexin, and linco-spectin. In others no change or even resistance decrease were seen. Of course because of different geographic area and different breeds of birds this comparison cannot be generalized. Because of acquired antibiotic resistance, and various results of antibiotic therapy, it must be stressed to ORT antibiogram test more than before.

عنوان مقاله [French]

Ornithobacterium rhinotracheale, chickens, In vitro antibiotic sensitivity test, Iran.

1- Banani M., Khaki, P., Goodarzi, H., Vandyousefi, J., and Pourbakhsh, S.A. (2000). Isolation and identification of Ornithobacterum rhinotracheale from a broiler and a pullet flook. Pajouhesh & Sazandegi 46: 106-109. (In Persian).
2- Banani M., Pourbakhsh, S.A., and Khaki, P. (2001). Isolation and identification of Ornithobacterum rhinotracheale from turkey and its antibiotic sensitivity. Proceeding of 4th Congress of Microbiology. Shahed University, Tehran, Iran. Pp: 180-181. (In Persian).
3- Banani M., Pourbakhsh, S.A., Moazeni Jula, G., Momayez, R. and Ezzi , A. (2002). Natural infection with Ornithobacterium rhinotracheale in commercial poultry and experimental infection in specific – pathogen-free chickens. Pajouhesh & Sazandegi 55 : 28-37. . (In Persian).
4- Banani M., Pourbakhsh, S.A., Erami, M., Gholamin, F., and Fatehmanesh, M (2009). Diagnosis of Ornithobacterium rhinotracheale using polymerase chain reaction (PCR). J. Vet. Res. (Tehran University). 64,1:41-45. . (In Persian).
5- Banani M., Pourbakhsh SA, Deihim AH. Antibiotic sensitivity of Ornithobacterium rhinotracheale isolates associated with respiratory diseases. Arch. Razi Ins. 2004;58:111–117.
6- Chin, R.P., van Empel, P.C.M., and Hafez, H.M. (2013). Ornithobacterium rhinotracheale Infection. In: In: Diseases of poultry. Swayne, D.E. et al. (eds). 13th edition. Wiley- Blackwell press, AAAP. Pp: 1124- 1132.
7- Gornatti Churria CD, Machuca M, Vigo G, Petruccelli M. Ornithobacterium rhinotracheale infection in poultry: an updated review. Int. J. Mol. Zool. 2012;2: 23–38.
8- De Herdt, P. Cauwerts, K., Vervloesem, J., and Ducatelle, R. (2001). The relevance and efficacy of Ornithobacterium rhinotracheale control in chickens. World Poultry-Elsevier. 17, 10: 32-33.
9- Devriese LA, De Herdt P, Haesebrouck F. Antibiotic sensitivity and resistance in Ornithobacterium rhinotracheale strains from Belgian broiler chickens. Avian Pathol. 2001;30:197–200
10- EL-Sukhon, S.N., Musa, A. & Al-Attar, M. (2002). Studies on the bacterial etiology of airsacculitis of broilers in northern and middle Jordan with special reference to Escherichia coli, Ornithobacterium rhinotracheale, and Bordetella vium. Avian Diseases 46: 605-612.
11- Hafez H.M. (1996) . Current status on the role of Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) in respiratory disease complexes in poultry. Archiv fur Geflugelkunde, (Germany) , 61: 208-211.
12- Hafez, M.H. (2002) : Diagnosis of Ornithobacterium rhinotracheale. International journal of Poultry Science. 1(5) : 114-118.
13- Jansen R., Chansiripornchai N., Gaastra W., van Putten JPM. Characterization of pOR1from Ornithobacterium rhinotracheale and construction of a shuttle plasmid. Appl. Environ. Microbiol. 2004;70:5853–5858.
14- Malik, Y., S. Olsen, K. Kumar, K. Kuldeep and S.M. Goyal, 2003: In vitro antibiotic resistance profiles of Ornithobacterium rhinotracheale strains isolated from Minnesota turkeys during 1996–2002. Avian Dis. 47, 588-593.
15- Mohd-Zain Z, Jee TL, Jusoff K. (2008). Phenotypic characteristics, antibiotic susceptibility, and pathogenicity of Ornithobacterium rhinotracheale. WSEAS Trans. Biol. Med.;7:133–142.
16- Nagaraja, K., Back, A., Sorenger, S., Rajashekara , G. & Halvorson, D. (1998). Tissue distribution post-infection and antimicrobal sensitivity of Ornithobacterium rhinotracheal e. In Proceedings of the 47th Western Poultry Disease Conference, Sacramento , pp. 57- 60.
17- Roger, M-F., & Leorat, J. (1997). A l’origine de troubles respiratoires chez la dinde: Ornithobacterium rhinotracheal est mieux maitrise. Filie re Avicole Juin 1997: 62- 63.
18- van Empel, P.C.M., & Hafez, H.M. (1999). Ornithobacterium rhinotracheale : a review. Avian Pathology 28: 217-227.
19- Van veen, L. , Hartman, E. & Fabri, T.(2001). In vitro antibiotic sensitivity of strains of Ornithobacterium rhinotracheale isolated in the Netherlands between 1996 and 1999. Veterinary Record. 149:611-613.