دوره و شماره: دوره 23، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 1-71 (پیاپی 87) 
3. انگل های دستگاه گوارش سگ های دست آموز در شهرستان ارومیه

صفحه 18-24

موسی توسلی؛ شهرام جوادی؛ فرهاد سلطانعلی نژاد؛ سهراب رسولی؛ رضا اطمینان فر


5. اثرهای سطوح مختلف آنزیم بتا ماناناز (همی سل) بر عملکرد و پارامترهای خونی جوجه های گوشتی

صفحه 32-41

محمود حقیقیان رودسری؛ محمد روستایی علیمهر؛ امیرحسین امجدی گلپایگانی


6. تأثیر استفاده از پودر اکیناسه بر بازدهی تولید و دفع ااسیست در کوکسیدیوز تجربی حاصله از آیمریا تنلا

صفحه 42-46

خداداد پیرعلی خیرآبادی؛ ‌ سعید حبیبیان دهکردی؛ فتاح روحانی؛ شهاب بهادران


8. بررسی آلودگی کرمی اسب های ترکمن در منطقه جرگلان (استان خراسان شمالی)

صفحه 53-56

جواد تاجیک؛ علی میرشاهی؛ غلامرضا رزمی؛ غلامرضا محمدی


9. تعیین غلظت ماکروالمان های مدفوع وارتباط آنها با پارامترهای خون و شیردر اسهال گوساله ها

صفحه 57-63

علی قلی رامین؛ سید مهدی رضوی روحانی؛ سیامک عصری رضائی؛ سهیل بهنوش؛ سیما زائری؛ سینا رامین