بررسی تأثیر افزودنی های یونوفور سالینومایسین و مادورامایسین بر عملکرد، اجزای لاشه و غلظت تعدادی از املاح سرم خون جوجه های گوشتی HPLC

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

3 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده

این آزمایش به منظور مطالعه ی اثر داروهای یونوفور ضدکوکسیدیوز (سالینومایسین، مادورامایسین و نسبت ترکیبی آنها) بر عملکرد، صفات کیفی لاشه و غلظت تعدادی از املاح سرم خون جوجه های گوشتی انجام گرفت. آزمایش شامل 4 تیمار 1) جیره ی پایه، 2) جیره ی پایه با 60 میلی گرم سالینومایسین در هر کیلوگرم جیره 3) جیره ی پایه با 5 میلی گرم مادورامایسین در کیلوگرم جیره و 4) جیره ی پایه با 30 میلی گرم سالینومایسین و 5/2 میلی گرم مادورامایسین در کیلوگرم جیره بود. برای انجام این آزمایش از 272 قطعه جوجه ی گوشتی نر یک روزه از سویه ی تجاری (راس- 308) در 16 تکرار 17 قطعه ای در قالب  طرح کاملاً تصادفی، استفاده شد. برای تغذیه ی جوجه ها در طول دوره ی آزمایش (56-1 روزگی)، از جیره ی غذایی بر پایه ی ذرت-کنجاله ی سویا استفاده شد. نتایج نشان دادند که استفاده از ترکیب دو یونوفور موجب کاهش وزن بدن در سنین 42، 56 روزگی و کل دوره ی پرورش می گردد (05/0>p)، در صورتی که بین گروه های دریافت کننده ی سالینومایسین و مادورامایسین اختلاف معنی داری در رابطه با افزایش وزن وجود نداشت. مصرف غذا در گروه های دریافت کننده ی داروهای ترکیبی در سن 42 روزگی کاهش یافت (05/0>p)، در صورتی که در سنین 21، 56 روزگی و کل دوره، اختلاف معنی داری از لحاظ مصرف غذا بین گروه های آزمایشی وجود نداشت. ضریب تبدیل غذایی در گروه های دریافت کننده ی سالینومایسین نسبت به سایر گروه ها کاهش یافت (05/0>p). درصد تلفات تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. اثر نوع دارو بر روی درصد چربی حفره ی شکمی و میزان کلسیم سرم خون معنی دار بود (05/0>P).
  

عنوان مقاله [English]

The effect of ionophore additives of salinomycin and maduramycin on performance, carcass yield and concentration of some minerals of serum in broiler chicks

نویسندگان [English]

  • Y Ebrahimnejad 1
  • E Ataie Varjoei 2
  • K Nazer Adl 3
1 Assistant Professor of Islamic Azad University, Shabestar Branch
2 Former Student of MS of Islamic Azad University, Shabestar Branch
3 Professor of Islamic Azad University, Shabestar Branch
چکیده [English]

This experiment was carried out in order to study the effect of Ionophore anticoccidial drugs (salinomycin, maduramycin and their combination) and the comparison of those effects on the performance, carcass characteristics and concentration of some minerals of serum in broiler chicks. This experiment was included four treatments: 1) basal diet, 2) basal diet with 60 mg/kg salinomycin, 3) basal diet with 5 mg/kg maduramycin and 4) basal diet with 30 mg/kg salinomycin plus 2.5 mg/kg maduramycin. For this experiment, we considered 272 one-day-old commercial broiler chicks from the Ross -308. These chicks were used in 16 sub groups containing 17 chicks per sub group in complete randomized design. The rations of chicks during the experimental period (1-56 days) were based on the corn-soybean meal diet. The results showed that, the group receiving combined drugs, reduced the body weight at the whole raising period and the ages of 42 and 56 days old (p<0.05), while there was not any significant difference of weight gain in those groups that received Salinomycin and Maduramycin.Feed intake was reduced at the age of 42 day old in those group receiving combined drugs (p<0.05), while there was not any significant difference in the experimental groups, considering the feed intake at the ages of  21 and 56 days old, and the whole raising  period. Feed conversion ratio was significantly reduced in the group receiving Salinomycin (p<0.05).The mortality percentage was not affected by the experimental treatments. Also, the results showed that there was a significant effect of the kind of drug being used, on the percentage of abdominal fat and the amount of calcium in blood serum (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • الگوی رویش
 1. ابراهیم‌نژاد، ی. و پوررضا، ج. (1379) اثر داروهای یونوفوری ضد کوکسیدیوز سالینومایسین و لازالوسید بر عملکرد جوجه های گوشتی و ارتباط این داروها با مکمل متیونین، مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. جلد چهارم. شماره ی اول صفحه ی 94 .##

2. اسکات، م. ل.، نشایم، م. س. و یانگ، ر. ج. (1379) تغذیه‌ی مرغ، ترجمه ی پوررضا، اصفهان، انتشارات ارکان، جلد دوم، صفحه ی 165-161.##

3. قمریان، ع.، (1383) داروهای دامپزشکی و نهاده‌های تغذیه‌ای دام، طیور و آبزیان، انتشارات قمریان، صفحه ی 247-221.##

4- Augustine, P. C. and Menaughton, J. L. (1990) Effect of betaine on invasion and development of avian coccidia and growth performance in coccidia infected chicks. Proceeding of the Maryland conference for feed manufacturers. 31-36.##

5- Bains, B. S. (1980) Lasalocid efficacy in the prevention of coccidiosis of broiler chickens under floor pen conditions. Poult. Sci. 59: 63- 68.##

6- Brander, G. C., Pugh, D. M. and Bywater, R. J. (1991) Veterinary applied Pharmacology and therapeutics, 5th. Editon, BathPress, Great Britain, Pp: 549- 563. ##

7- Chapman, H. D., Skinner, J. T., and Waldroup, P. W. (1993) Research note: Dose compensatory growth occurs following withdrawal of salinomycin from the diet of broiler. Poult. Sci. 72: 83- 386.##

8- Comban, N. (1984) Toxicity of the ionophres. Vet. Rec. 114: 128.##

9- Conway, D. P., Mathis, G. F., Johnson, J., Schwartz, M. and Baldwing, C. (2001) Efficacy of diclazuril in comparison with chemical and ionophorous anticoccidials against Eimeria SP. in broiler chickens in floor pens. Poult. Sci. 80: 426- 430. ##

10- Duncan, D. B. (1955) Multiple range and multiple F tests. Biometrics 11:1- 42.##

11- Elsasser, T. H. (1984) Potential interactions of ionophore drugs with divalent cations and their function in the animal body. J. Anim. Sci. 59: 845- 853.##

12- Fuji, T. Yano, Y., Hiramoto, K. and Guyonnet, V. (1997) Anticoccidial efficacy of semduramicin and salinomycin against Japanese field Isolates of three Eimeria species in chickens. Jpn. Bull. Anim. Hyg. 45: 1- 5.##

13- Gwyther, M. J. and Briton, W. M. (1981) Selected cation concentration in broiler chicks receiving monensin and lasalocid. Poult. Sci. 60: 1662. (Abstr.) ##

14- Han, Q. (1999) Survey of the coccidiostat resistance of Eimeria isolates from a province in china. Chinese J. Vet. Sci. 19: 40- 42.##

15- Karunajeewa, H. and Barr, D. A. (1988) Influence of dietary electrolyte balance, source of added potassium and anticoccidial agenst on the performance of male broilers. Brit. Poult. Sci. 29: 137- 147.##

16- Keshavarz, K. and McDougald, L. R. (1982) Anticoccidial drugs: growth and performance depressing effects in young chickens. Poult. Sci., 61: 699- 705.##

17- Khan, M. D. (2005) Dose titration, tolerance and Compatibility of some feed additives in broiler, dissertation submitted in fulfillment of the requirements for the degree Ph.D. in Agricultural Sciences to the Faculty Agricultural Sciences. 19-75.##

18- Leeson, S. and Summers, J. D. (1983) Growth and carcass characteristics of broiler fed salinomycin in diets containing graded levels of methionine and energy. Can. J. Anim. Sci. 63: 409- 419.##

19- Logan, N. B., Mckenzie, M. E. and Conway, D. P. (1993) Anticoccidial efficacy of semduramycin, 2.Evaluation against field isolate including comparison with salinomycin, maduramycin and monensin in battery tests. Poult. Sci. 72: 2058-2063.##

20- Matthews, J. O., Ward, T. L. and Southern, L. L. (1997) Interactive effects of betaine and monensin in uninfected and Eimeria acervulina infected chicks. Poult. Sci. 76: 1014- 1019.##

21- McDougald, L. R. and Mequision, T. E. (1980) Compensatory growth in broiler after withdrawal of ionophorous anticoccidial drugs. Poult. Sci. 59: 1001- 1005.##

22- McDougald, L. R., Matis, G. F., and Conway, D. P. (1996) Effect of semduramycin, salinomycin and monensin on performance, pigmentation and coccidial lesions in broiler chickens in floor pens. Avian Dis., 40: 68- 71. ##

23- Migaki, T. T. and Babcock, W. E. (1979) Safety evaluation of salinomycin in broiler chickens reared in floor pens. Poult. Sci. 58: 481- 482.##

24- Miller, D. S. J. (1990) Drug compatibilities. Pig Vet. J. 24: 9- 23.##

25- National Research Council. (1994) Nutrient Requirements of Poultry.9th rev.ed.,National Academy Press, WashingtonDC.##

26- Parsons, C. M., Edmonds, M. S. and Baker, D. H. (1984) Influence of dietary electrolyte balance, energy and amino acid supplementation on the monensin response in chicks fed diets varying in protein content. Poult. Sci. 63: 2438- 2443.##

27- Patel, M. B., Bishawi, K. O., Nam, C. W. and Mcginnins, J. (1980) Effect of drug additives and type of diet on methionine requirement for growth, feed efficiency, and feathering of broilers reared in floor pens. Poult. Sci. 59: 2111- 2120. ##

28- Pressman, B. C. and Fahim, M. (1982) Pharmacology and toxicology of the monovalent carboxylic ionophores, Annu. Rev. Pharmacol. Toxicol., 22: 465- 490.##

29- Versteegh, P. Z. M., Jongloed, H. A. J. and Simons, A. W. (1990) Ionophorous anticoccidial drugs in coccidiosis control. Brit. J. Poult. Dis., 64: 198- 209. ##

30- Ricketts, A. P., Glazer, E. A., Migaki, T. T. and Olson, J. A. (1992) Anticoccidial efficacy of semduramycin in battery studies with laboratory isolates of coccidia, Poult. Sci. 71: 98- 103.##

31- SAS Institute. (2003) SAS User’s Guide. SAS Institute, Inc, Cary, NC.##

32- Scott, R. L. and Austic, R. E. (1978) Influence of dietary potassium on lysine metabolism in the chick. J. Nutr. 108: 137- 144.  ##

33- Willis, G. M. and Baker, D. H. (1981) Performance of healthy and Eimeria acervulina infected chicks as influenced by anticoccidial drugs and source of dietary protein. Poult. Sci. 60: 2284- 2288. ##

34- Yvore, P., Raynaud, J. D., Nan, L. and Naciri, M. (1980) Evaluation of the efficacy of salinomycin in the control of coccidiosis in chicks. Poult. Sci. 59: 412- 2416. ##