انگل های دستگاه گوارش سگ های دست آموز در شهرستان ارومیه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

2 گروه علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

3 گروه علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه

4 دامپزشک بخش خصوصی شهرستان ارومیه

چکیده

در فاصله زمانی چهارده ماهه از اردیبهشت ماه 1384 تا خرداد ماه سال 1385 از  تعداد 206  قلاده سگ خانگی شهرستان ارومیه نمونه مدفوع اخذ شد. از این تعداد 169 نمونه مربوط به سگ های خانگی نر و 37 مورد مربوط به سگ های خانگی ماده بود. هم چنین تعداد 60 نمونه سگ شش ماه و زیر شش ماه و 146 نمونه سگ بالای شش ماه بودند. نتایج نشان دهنده وجود آلودگی به حداقل یک انگل در (46/34 درصد) 71 قلاده، آلودگی به ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم در 6 قلاده(9/2 درصد)، آلودگی به کرمهای قلابدار، توکسوکارا، ایزوسپورا و آلودگی توآم به توکسوکارا و کرم های قلابدار به ترتیب در(1/13 درصد)27،(7/9 درصد)20،  (45/1 درصد)3 و (91/2 درصد)6 بود. در این بررسی 97/0 درصد حیوانات آزمایش شده آلوده به سستود (تنیا) بودند. نتایج مربوط به اطلاعات انگل شناسی صاحبان سگ ها که از طریق مصاحبه با  آنها در محل درمانگاه صورت می گرفت، نشان داد که 2/82 درصد صاحبان سگ ها دارای اطلاعات ضعیف و 2/11 درصد  دارای آگاهی متوسط بوده و فقط 6/6 درصد صاحبان سگ ها واجد آگاهی خوب در ارتباط با بیماری های انگلی قابل انتقال از سگ به انسان بودند.

عنوان مقاله [English]

Gastrointestinal parasites of pet dogs in Urmia city

نویسندگان [English]

  • M Tavassoli 1
  • SH Javadi 2
  • F Soltanalinejad 3
  • S Rosouli 1
  • R Etminanfar 4
1 Islamic Azad University Urmia Branch, Urmia Iran
2 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
3 Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
4 Private Practitioner, Iranmehr Clinic, Urmia Iran
چکیده [English]

To determine gastrointestinal parasites of pet dogs of Urmia this study was carried out in a peroid of 14 months form April 2005 to June 2006. Two hundered and six fecal samples i.e; 169 and 37 samples from male and female dogs respectively, were collected from small animal’s clinics of Urmia city. The dogs were studeied in two age groups of ≤ 6 months and >6 months included number of 60 and 146 respectively. The results indicated that 71(34.46%) of the specimens have been infected at least by one parasite. The parasites were identified as follows: Giardia and Cryptosporidium 6(2.6%), Hook worm and Toxacara spp 6 (2.91%) and Hook worm, Toxacara spp, Isospora spp 27(13.1%), 20(9.7%) and 3(1.45%), respectively. In this survey 2(0.97%) were infected to cestoda. Majority of the dog owners (82.2%) were not found to be aware of the potential risk of canine parasites to human health and their knowledge were found unsatisfactory.

1- ارومزدی، ه.  (1378) انگل شناسی پزشکی، تک یاخته شناسی، جلد اوّل،انتشارات دانشگاه علوم پزشکی ایران, صفحات 51-37.##

2- اسلامی، ع. (1370) کرم شناسی دامپزشکی، جلد دوم، سستودها، انتشارات دانشگاه تهران.##

3- اسلامی، ع. (1376) کرم شناسی دامپزشکی، جلد سوم، نماتودها و آکانتوسفالا، انتشارات دانشگاه تهران.##

4- انوار م.، اسلامی ع.، میرزایانس آ. و راک ه. (1350) فهرست انگل های داخلی و خارجی حیوانات اهلی، انتشارات دانشگاه تهران صفحه 22.##

5- دلیمی اصل، ع.، (1368) مطالعه انگل های کرمی گوشتخواران شمال ایران و بررسی اهمیت آنها در بهداشت عمومی, پایان نامه برای دریافت دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، صفحه 100-106. ##

6- دلیمی اصل ع.، مجرد خانقاه س. و جمشیدی ش. (1380) انگل های گوارشی سگ های خانگی شهر تهران و بررسی میزان آگاهی صاحبان آنها در مورد خطر انتقال آلودگی انگلی سگ به آنها، مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دورة 56، شماره 4، صفحه 16-13.##

7- جعفری شوریجه، س. (1379) بررسی میزان فراوانی ژیاردیا در گربه های ولگرد و سگ های خانگی شیراز و نقش این حیوانات در انتقال این انگل به انسان، خلاصه مقالات چهارمین کنگره ملی بیماری های قابل انتقال بین انسان و حیوان(زئونوزها) صفحه 193.##

8- فلاح م. (1371) انگل شناسی پزشکی، روشهای تحقیق در انگل شناسی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی همدان.##

9– هندریکس م.ک.چ. (1381) انگل شناسی تشخیصی دامپزشکی، ترجمه موسی توسلی، انتشارات دانشگاه ارومیه.##

10- Dalimi, A. and Mobedi, I. (1992) Helminth parasites of carnivores in northern Iran. Annual Trop Med Parasitol 84(4): 395-397.##

11- Eslami, A. et Mohebali, M. (1988) Parasitism des chiens de bergers et implication en Sante publique en Iran. Bullten of  Socitey  Pathtological. Exotic 81: 64-96.##

12-Jordan, H. E., Mulins, S.T. and Srtebbines, M.E. 1993; Endoparasitism in dogs:21583 cases (1981-1990). JA V M A 203(4):547-549.##

13- Kirckpatrick, C. E. (1998) Epizootiology of endoparasitic infections in pet dogs and cats presented to a veterinary teaching hospital. Vet  Parasitol 30(2): 113-124.##

14- Milstein, T.C. and Goldsmid, J. M. (1995) The presence of Giardia and other zoonotic parasites of urban dogs in Hobart, Tasmania. Australian Vet J 72(4):154-155.  ##

15- Mobedi, I., Bray, R.A., Arfaa, F and Movafag, K. (1973) A study on the cestodes of carnivores in the north west of Iran, J Helminthol 3:277-281. ##

16- Mirzayans, A., Eslami, A., Anwar, M and Sanjar, M. (1972) Gastrointestinal parasites of dogs in Iran, Trop Anim Heal Prod 4:58-60. ##

17- Schantz, P. M. (1999) Intestinal parasites of dogs in western Austrlia: Progress in control and new concerns. Vet J 157(1):222-224.##

18- Thompson, R.C.A. (2000) Giardiasis as a re-emerging infectious disease and its zoonotic potential. Inter J of Parasitol 30: 1259-1267.##

19-Vanparijs, O., Hermans, L. and Vander Flaes, L. (1991) Helminth and protozoan parasites in dogs and cats in Belgium. Vet Parasitol 38(1): 67-73.##