بررسی آلودگی کرمی اسب های ترکمن در منطقه جرگلان (استان خراسان شمالی)

نویسندگان

1 استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز

2 استادیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد‌

3 استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به منظور بررسی آلودگی انگلی اسبان ترکمن در این منطقه، نمونه‌های مدفوع و خون از 46راس اسب ترکمن (حدود 10 درصد جمعیت: 30 نریان و 16 مادیان) که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند گرفته شد. شمارش تعداد تخم انگل )به روش کلین- ‌تون‌لین)، کشت مدفوع و بررسی نمونه‌های خون از نظر حضور میکروفیلرهای انگلی خون به روش اصلاح شده نات انجام گردید. در نمونه‌های خون میکروفیلر انگل مشاهده نشد. تخم نماتودها (سیاستومینه) در 26نمونه مدفوع (650-0 تخم در هر گرم با میانگین و انحراف معیار 43/21 ±1/62 ) شناسایی گردید. شدت آلودگی بین اسبهای با سابقه درمان ضد انگلی و اسب های بدون سابقه درمان اختلاف معنی‌داری نداشت. از نظر شدت آلودگی بین دو جنس نر و ماده اختلاف معنی‌داری وجود داشت.

عنوان مقاله [English]

A survey of Helminth infection of Turkmen horses in Jargalan region, north Khorasan

نویسندگان [English]

  • J Tajik 1
  • A Mirshahi 2
  • GH.R Razmi 3
  • GH.R Mohammadi 4
1 Assistant Professor of Veterinary Faculty of Shiraz University
2 Assistant Professor of Veterinary Faculty of Ferdowsi University, Mashhad
3 Associated Professor of Veterinary Faculty of Ferdowsi University
4 Associated Professor of Veterinary Faculty of Ferdowsi University Mashhad.
چکیده [English]

To study the parasitic infection of Turkmen horses in this region, faecal and blood samples collected from 46 randomly selected Turkmen horses (about 10% of population: 30 male and 16 female). Faecal egg counts (Clayton lane method), faecal culture and modified Knott test were performed. No microfilaria was observed in blood samples. Nematode eggs (Cyathostominae) were found in 26 faecal samples (0-650 eggs/gr, 62.1 21.43). No significant differences were found between infected and uninfested horses in age. Also, there were no significant correlation between age and the intensity of infection. No significant difference, in the intensity of infection, was found between treated and untreated groups. But a significant in sex horses (P= 0.046).

1- اسلامی ع. (1385). کرم شناسی دامپزشکی. جلد سوم، نماتودا و آکانتوسفالا. انتشارات دانشگاه تهران، صفحه 233-234##

2- پاکزاد شهابی م، برجی ح. و ادیب نیشابوری م. (1387). بررسی میزان آلودگی به انگل‌های گوارشی در سوارکاری‌های اطراف مشهد. پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران.##

3- حسینی س. ح.، بکائی س. و رودگری ر. (1387). بررسی میزان شیوع آلودگی کرمی اسب های سواری اطراف تهران. دامپزشکی ایران، دوره 4، شماره 2، صفحه: 39-32##

4- رزمی غ. و سرداری ک. (1375). بررسی میزان شیوع آلودگی های کرمی دستگاه گوارش اسب های سواری شهرستان مشهد. اولین کنگره بهداشت و بیماری های اسب، صفحه: 58##

5- Barbosa, O.F., Rocha U.F., da Silva G.S., Soares V.E., Veronez V.A., de Oliveira G.P., Landim V.J.C., and da Costa A.J. (2001). A survey on Cyathostominae nematodes (Strongylidea, Strongylidae) in pasture bred horses from São Paulo State, Brazil. Semina: Ciencias Agrarias Londrina. 22: 21-25.##

6- Baudena M.A., Chapman M.R., French D.D. and Klei T.R. (2000). Seasonal development and survival of equine cyathostome larvae on pasture in south Louisiana. Veterinary parasitology. 88: 51–60.##

7- Eslami A., Bokai S.and Tabatabai V.(2005). Equie parasites in Iran. Journal of equine veterinary science. 25: 143-144.##

8- Jain, N.C., 1986. Schalms Veterinary Hematology. Lea and Febiger, Philadelphia (pp. 12–58).##

9- Pereira J.R. and Vianna S.S. (2006). Gastrointestinal parasitic worms in equines in the ParaíbaValley, State of São Paulo, Brazil. Veterinary parasitology. 140: 289 – 295.##