دوره و شماره: دوره 23، شماره 4، دی 1389، صفحه 1-63 (پیاپی 89) 

شناسنامه علمی شماره

گزارش کریپتوسپوریدیوز در مرغداری‌های صنعتی تبریز

صفحه 1-5

محمد رضا افخم نیا؛ محمد نوری؛ غلامرضا کریمی؛ منصور بنانی؛ محمد قدیری ابیانه


مطالعه ارتباط ماهانه و فصلی بین غلظت اوره و پروتئین شیر در گاوهای نژاد هولشتاین در منطقه ارومیه

صفحه 20-27

علی قلی رامین؛ سیدمهدی رضوی روحانی؛ شهرام نوزاد؛ حمید فرامرزپور؛ سینا رامین