مطالعه وضعیت آلودگی آفلاتوکسین در شیر و خوراک دام گاوداری‌های استان کرمانشاه با استفاده از روش الایزا

نویسندگان

1 دانشجوی علوم دامی دانشگاه رازی-کرمانشاه

2 استادیار علوم دامی دانشگاه رازی-کرمانشاه

چکیده

در این مطالعه که به منظور تعیین مقدار آلودگی خوراک گاوداری ‌ها و شیر تولیدی به سم آفلاتوکسین انجام شد، از علف خشک یونجه و ذرت سیلو شده و شیر تولیدی 9 واحد گاوداری صنعتی و نیمه صنعتی فعال در استان کرمانشاه  نمونه برداری صورت گرفت. جهت اندازه گیری فراسنجه های بیوشیمیایی و هماتولوژیکی، از 10 درصد گاوهای شیرده در هر گاوداری خون گیری به عمل آمد. مقدار آفلاتوکسین در نمونه‌های خوراک و شیر با استفاده از روش الایزا1 اندازه گیری شد. میانگین آلودگی آفلاتوکسین در نمونه‌های علف خشک یونجه گاوداری‌های کوچک، متوسط و بزرگ به ترتیب 4/12،  3/10 و 2/11 میکروگرم در کیلوگرم بود و اثر اندازه گاوداری بر مقدار آفلاتوکسین یونجه معنی دار نبود (05/0<P). اما اثر زمان نمونه برداری بر مقدار آلودگی آفلاتوکسین نمونه های یونجه معنی دار شد (01/0>P). میانگین آلودگی در نمونه‌های شیر گاوداری ها به ترتیب 8/37، 7/29 و 9/34 نانوگرم در لیتر بود. در این مطالعه آلودگی آفلاتوکسین در 33 درصد از نمونه‌های شیر گاوداری ها در کرمانشاه بیشتر یا در  محدوده حد مجاز و در 67 درصد از نمونه های شیر کمتر از حد مجاز اتحادیه اروپا (50 نانوگرم در لیتر) بود.

عنوان مقاله [English]

Aflatoxin contamination occurrence in milk and feed in Kermanshah dairy farms by ElISA technique

نویسندگان [English]

  • N Jamali Emam Ghedis 1
  • M.M Moeini 2
1 Student of Animal Sciences. Razi University Kermanshah
2 Assistant Professor of Animal Sciences of Razi University, Kermanshah
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate aflatoxin contamination in feed and milk in dairy farm in Kermanshah. Alfalfa, corn silage and milk samples from 9 industrial and semi industrial dairy farms were collected during 2 months. Blood samples were collected via tail venipuncture from 10 % of dairy cows in each farm for biochemical and hematological parameters. Aflatoxin contamination in feeds and milk samples was detected by ELISA technique. Aflatoxin contamination in alfalfa samples of small, medium and big dairy farm were: 12.4, 10.3 and 11.2microgram per kilogram respectively. There was no significant difference between contaminated alfalfa samples in dairy farms (P>0/05), However a significant difference was observed by time in contaminated alfalfa samples (p<0.01). The mean aflatoxin M1 in milk samples were 37.8, 29.7 and 34.9 nanogram/liter respectively. In this study the aflatoxin concentrations (AFM1) in 33 % of the milk samples of dairy farm in Kermanshah were greater than the maximum tolerance limit or about of European regulation (50 ppt) and in 67 % of the milk samples were below the limit of EU regulation.

1- حسنی نیا، د.، (1385) بررسی میزان آفلاتوکسین در شیر گاوداری‌ها و کارخانجات شیر پاستوریزه کرمانشاه. پایان نامه دکترای عمومی دامپزشکی دانشگاه تهران، صفحه 43.##

2- گیتی، ک.، بکایی، س. و خراسانی، ا.، (1377) مطالعه میزان آلودگی شیرهای تحویلی به کارخانجات شیر پاستوریزه تهران به آفلاتوکسین M1 با استفاده از روش الایزا. مجله بهداشت ایران شماره  42 -40، صفحات 165 - 163. ##

3- محسن زاده، م.، (1384) اهمیت کنترل و بررسی آفلاتوکسین در شیر و مواد لبنی. مجموعه مقالات برگزیده اولین جشنواره شیر منطقه شمال کشور. دانشگاه مازندران –ساری، صفحه 106##

4- نوریان، ا.، معینی، م. م و بحیرائی، ا.، (1386) اصول تجزیه خوراک دام و طیور. دانشگاه رازی، صفحه 201.##

5- Alborzi, S. ‚ Pourabbas‚ B. and Astaneh. B. (2006) Aflatoxin M1 contamination in pasteurized milk in Shiraz (South of Iran). Food control 17: 582 – 584.##

6- Anonymous. (1999) Enzyme immunoassay for the quantitative analysis of aflatoxin  M1 in milk. Art NO: R1101,  R-Biopharm Gmbh , Darmstadt, Germany.  ##

7- EEC. (1998) Regulation No. 1525 / 98 / EC of 16 July 1998. Laying down regulation‚ the sampling methods of analysis for the official control of the levels for certain contaminants in food staffs. Official Journal of the European communities. L 201. 43 – 46‚ 39 – 101.##

8- Fremy, J. M. (1989) Immunochemical methods of analysis for aflatoxin M1. Mycotoxin in dairy production. Publ. By Elsevir London, lsbn. 1-85166-369-x , PP: 109-120.  ##

9- IARC‚ Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans – some naturally occurring substances. Food items and constituents heterocyclic aromatic amines and mycotoxins. V 65: 445 – 466.##

10- Gowda‚ N. K. S.‚ Suganthi‚ R. U. malathi‚ V. and Raghvend.A. (2006) Efficacy of heat treatment and sun drying of a toxin – contaminated feed for reducing the harmful biological effects in sheep. Animal feed science and technology. ANIFEE – TT 594، pp: 9.##

11- Jain, N. C. (1986) Schalm veterinary haematology. 4 thd. Lea and Febieger. Publication Philadelphia. PP: 178-207. ##

12- Kamkar‚ A. (2005) A study on the occurrence of aflatoxin M1 in raw milk produced in Sarab city of  Iran. Food control 16‚ 593 – 599.##

13- Manolescu, N., Barza, H. Caprarin, A. and Sinchievici. B. (1978) Methods of hematology in animals. 2 nd ed. Ed. Bucharest, Romania.  ##

14- Oswald‚ P. I.‚ Bouhet‚ S. Marin‚ D. E. Pinton‚ P. and Taranul. I. Mycotoxin effects on the pig immune system. Pig industry. Engormix. com.##

15- Osweiler‚ G.D.‚ (2005) Aflatoxin and animal health. Veterinary diagnostic laboratory. Iowa state university. 2005. occurrence of aflatoxin Iowa and nearby states. Iowa grain. org.##

16- Oveisi‚ R. M. ‚Jannat‚ B. Sadeghi‚N. and Hajimahmoodi. M. (2006) Present of aflatoxin M1 in milk and infant milk products in Tehran‚ Iran. Food control‚ doi: 10. 1016.##

17- Rain bow‚ L. ‚ Maxwell‚ S. M. and Hendrichse. M. (1994)Ultra structural changes in murine lymphosytes in cluced by aflatoxin B1. Mycopathologia. 125: 33 – 39.##

18- Silvotti‚ L. ‚ Dilecee‚ R. Bonomi‚ A. Borghetti‚ P. Perillo‚ A. Piedimonte‚ G. Corrad‚ A. and Cabass. E. (1995) Invitro responses of macrophages and lymphocyte of pigs feed with aflatoxin B1 and G1. Journal of veterinary pathology. 1: 117 –121.##

19- www.nti.ir . The sampling methods of analysis for mycotoxins in foodstaffs.##