بررسی تمایل و انتشار بافتی سویۀ ORT-R87-7/1387 اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال در جوجه‌های SPF

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 بخش تحقیق و تشخیص بیماری‌های طیور، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج

2 دانشکده کشاورزی مشگین شهر، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

3 بخش تحقیق و تشخیص بیماری های طیور، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج

4 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل

چکیده

اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال (ORT) عامل بیماری اورنیتوباکتریوز بوده که سالانه سبب ایجاد خسارات اقتصادی زیادی به صنعت طیور می‌گردد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تجربی تمایل و انتشار بافتی سویۀ ایرانی باکتری ORT در اندام های مختلف جوجه‌های عاری از عوامل بیماریزای خاص (SPF) بوسیله آزمایش‌های کشت و PCR بود. در این مطالعه باکتری ORT با مشخصات JF810491) ORT-R87-7/1387) جدا شده از گله‌های طیور تجاری در ایران استفاده شد. چهل قطعه جوجه یک روزه SPF نژاد لگهورن به طور تصادفی به دو گروه (آزمایش و کنترل) 20 قطعه‌ای تقسیم و به صورت جداگانه در داخل ایزولاتور فشار مثبت نگهداری شدند. در سن 21 روزگی جوجه‌های گروه آزمایش با باکتری ORT به میزان CFU 10 10×1 به روش داخل نایی آلوده و گروه کنترل با PBS تلقیح شدند. از بافت‌هایی نظیر نای، ریه، کبد و قلب در روزهای 2، 4، 6، 8، 10، 12 و 14 پس از تلقیح نمونه‌برداری گردید. تعداد سه قطعه از جوجه‌های گروه آزمایش از روز سوم تا چهارم پس از تلقیح دچار کزکردگی شدند که علایم مزبور از روز پنجم ناپدید گردید. باکتری از نای در روزهای 4-2 و 10-8 و در ریه و کبد در روز 4 پس از تلقیح ردیابی شد. اما در طول دوره مطالعه در بافت قلب شناسایی نگردید. نتایج این مطالعه نشان داد که این سویۀ اورنیتوباکتریوم رینوتراکئال به تنهایی نمی‌تواند منجر به تلفات و ظهور علایم شدید بالینی و کالبدگشایی در جوجه‌های مبتلا شود. اما باکتری در اندام‌های تنفسی از جمله نای به مدت طولانی تکثیر می‌یابد که می‌تواند سبب مستعد شدن پرنده برای ابتلا به سایر بیماری‌ها گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of tissue tropism and dissemination of ORT-R87-7/1387 strain of Ornithobacterium rhinotracheale in SPF chickens

نویسندگان [English]

  • H. Goudarzi, 1
  • A. Azizpour, 2
  • M. Banani, 3
  • A. Nouri, 3
  • S. Seifi, 4
1 Department of Avian Diseases Research and Diagnosis, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran.
2 Meshginshahr Faculty of Agriculture, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. Banani,
3 Department of Avian Diseases Research and Diagnosis, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran.
4 Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran.
چکیده [English]

Ornithobacteriosis is caused by Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) that can cause economic losses to the poultry industry annually. The purpose of this study was to investigate tissue tropism and dissemination of ORT-R87-7/1387 strain of ORT in different organs of experimentally infected SPF chickens. Forty one-day-old SPF leghorn chicks were provided and divided randomly into two groups (20 chicks in the experimental and 20 chicks in the control group). They were kept in separate positive pressure isolators. At the age of three weeks, the chicks in the experimental group were inoculated intratracheally with 1× 1010 CFU of ORT. Each bird in control group was inoculated with PBS. The sample from trachea, lungs, liver and heart were collected at 2,4,6,8,10,12 and 14 days post-inoculation (PI). Three chickens of experimental group showed ruffled feathers from days 3 to 4 PI that this signs disappeared at 5 day PI. ORT was isolated in the trachea on days 2,4 ,8 and 10 PI. The bacteria was also found in the lungs and liver on day 4 PI. But ORT was not detected in samples taken from heart during study. The results showed that this strain of ORT alone can not lead to mortality, severe clinical signs or gross lesions in infected chickens, but its replication in the trachea for a long time could render birds susceptible to other diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ornithobacterium rhinotracheale
  • ORT-R87-7/1387 strain
  • Tissue tropism
  • SPF chickens
1.Allymehr, M. (2006) Seroprevalance of Ornithobacterium rhinotracheale Infection in Broiler and Broiler Breeder Chicken in West Azarbaijan Provine, Iran. J. Vet. Med. A. 53(1): 40-42.

2.Asadpour Y., Bozorgmehri Fard M.H., Pourbakhsh S.A., Banani M. and Charkhkar S. (2008) Isolation and identification of Ornithobacterium rhinotracheale in broiler breeder flocks of Guilan province, north of Iran. Pakistan. J. Biol. Sci. 11: 1484-91.

3.Azizpour, A., Goudarzi, H., Charkhkar, S., Momayez, R. and Hablolvarid, M. H. (2014) Experimental study on tissue tropism and dissemination of H9N2 avian influenza virus and Ornithobacterium rhinotracheale co-infection in SPF chickens. Journal. Anim. and. Plan. Sci. 24(6):1655-1662.

4.Azizpour, A. and Azizpour, Y. (2014) Comparing Culture and PCR for detection of Ornithobacterium rhinotracheale Infection. Iranian. J. Publ. Health. 43(Supple 2): 292.

5.Banani, M., Khaki, P., Goodarzi, H., Vand-Yousefi, J. and Pourbakhsh, S. A. (2000) Isolation and identification of Ornithobacterium rhinotracheale from a broiler and a pullet flock. Pajou. Va. Sazan. 46: 106-109.

6.Banani, M., Momayez, R., Pourbakhsh, S. A., Goodarzi, H. and Bahmani Nejad, M. A. (2002) Simulataneous Isolation of Ornithobacterium rhinotracheale and Avian Influenza Virus Subtype H9N2 from Commercial Poultry. Iranian. J. Vet. Res. 3(2):100-115.

7.Banani, M., Pourbakhsh, S.A.and Deihim, A.H. (2004) Antibiotic sensitivity of Ornithobacterium rhinotracheale isolates associated with respiratory disease. Arch. Raz. Inst. 58: 111- 117.

8.Banani, M., Pourbakhsh, S. A., Ghodsian, N., Karimi,V. and Ashtari, A (2011) The phylogenetic analysis of some Ornithobacterium rhinotracheale isolates from commercial chicken flocks in Iran. GenBank: JF810491.1.

9.Charlton, B.R., Channing-Santiago, S.E., Bickford, A.A., Cardona, C.J., Chin, RP. and Cooper, G.L. (1993) Preliminary Characterization of a Pleomorphic Gram-Negative Rod Associated with Avian Respiratory Disease. J. Vet. Diagn. Invest. 5(1): 45 -71.

10.Chin, R.P., Van empel, P.C.M. and Hafez, M.H. (2003) Ornithobacterium rhinotracheale. In: Disease of poultry,11th edition (Saif,Y.M., Calnek,B.W., Barnes,H., Glisson, J.R ., McDougald, L.R.). Iowa State Press, Ames, pp: 683-688.

11.Franz, G., Hein, R., Bricker, J., Walls, P., Odor, E., Salem, M. and Sample, B. (1997) Experimental studies in broilers with a Delmarva Ornithobacterium rhinotracheale isolate. 46th Western Poulty Diseases Conference, Sacramento. pp:46–48 .

12.Ghanbarpour, R. and Salehi, M.(2009) Seroprevalece and identification of Ornithobacterium rhinotracheale in broiler flocks in south-eastern Iran. Trop. Anim. Health. Prod. 41: 1676- 83.

13.Hafez, H.M. and Beyer, W.(1997) Preliminary investigation on Ornithobacterium rhinotracheale (ORT) isolates using PCR Fingerprints. IX th World Veterinary Poultry Association Congress, Hungary.pp: 51-52.

14.Hafez, M. H. (2002) Diagnosis of Ornithobacterium rhinotracheale. Inter. J. Poul. Sci. 1: 114-118.

15.Hassanzadeh M., Karimi V., Fallah N. and Ashrafi I. (2010) Molecular characterization of Ornithobacterium rhinotracheale isolated from broiler chicken flocks of Iran. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 34: 1-6.

16.Jamshidian, M. and Mayahi, M (2008) Isolation of Ornithobacterium rhinotracheale from broiler flocks in ahvaz city. Iranian. Vet. J. 4(4):29-36.

17.Marien, M., Decostere, A., Duchateau, L., Chiers, K., Froyman, R. and Nauwynck, H.(2007) Efficacy of enrofloxacin, florfenicol and amoxicillin against Ornithobacterium rhinotracheale and Escherichia coli O2:K1 dual infection in turkeys following APV priming. Vet. Microbiol. 121:94–104.

18.Mirzaie, S., Hassanzadeh, M., Bozorgmehri Fard, M.H. and Banani, M. (2011) Isolation and characterization of Ornithobacterium rhinotracheale in turkey, quail flocks and domestic pigeons by bacteriological and molecular methods. Arch. Raz. Inst. 66(2): 121-127.

19.Pan, Q., Liu, A., Zhang, F., Ling, Y., Ou, C., Hou, N. and He, C. (2012) Co-infection of broilers with Ornithobacterium rhinotracheale and H9N2 avian influenza virus. BMC. Vet. Res. 8:104. doi:10.1186/1746-6148-8-104.

20.Reed, L. J. and Muench, H.(1938) A simple method of estimation of 50% end points. American. J. Hyg. 27: 493–497.

21.Thachil, A. J., Velayudhan, B. T., Shaw, D.P., Halvorson, D.A. and Nagaraja, K.V. (2009) Pathogenesis of Ornithobacterium rhinotracheale in egg-laying hens with coexisting infectious bronchitis virus and Escherichia coli infections. J. Appl. Poult. Res. 18:780–788.

22.Van Beek, P.N.G.M., Van Empel, P.C., Van den Bosch, G., Stonn, P.K., Bongers, J.H. and Du Preez, J.H. (1994) Respiratory problems, growth retardation and arthritis in turkeys and broilers caused by a Pasteurella-like organism: Ornithobacterium rhinotracheale or ‘Taxon 28. Tijd Dierge.119: 99–101.

23.Van Empel, P., Van den Bosch, H., Goovaerts, D. and Storm, P. (1996) Experimental infection in turkeys and chickens with Ornithobacterium rhinotracheale. Avian. Dis. 40: 858–864.

24.Van Veen, L., Van Empel, C. P. and Fabria, T. (2000) Ornithobacterium rhinotracheale, a primary pathogen in broilers. Avian. Dis. 44: 896–900.

25.Vandamme, P., Segers, P., Vancanneyt, M., van Hove, K., Mutters, R. and Hommez, J. (1994) Ornithobacterium rhinotracheale Gen. Nov., Sp. Nov., Isolated from the Avian Respiratory Tract. Inter. J. Syst. Bact. 44(1): 24-37.