مطالعه شرائط کشت رده سلولی سویه واکسن S15 در سیستم بیوراکتور هوازی به روش Fed-batch

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 دانشیار بخش تحقیق و تولید واکسنهای انگلی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران

2 استادیار بخش تحقیق و تولید واکسنهای انگلی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران

3 هیئت علمی بخش تحقیق و تولید واکسن تب برفکی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران

4 کارشناس بخش تحقیق و تولید واکسنهای انگلی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرج، ایران

چکیده

واکسن تیلریوز گاوی بروش فلاسک نزدیک به چهار دهه است که در ایران تولید می شود. با توجه به نیاز واکسن ضروری است شرائط تولید از نظر کمی و کیفی بهبود یافته تا نیازهای داخلی و خارجی تامین گردد. کشت سلول های رده واکسن در محیط کشت استوکر(Stoker) حاوی 10 درصد سرم گاوی در ظروف ساده کشت ولف (Wolf)، بیومیکسر (Biomixer) و همچنین بیوراکتور هوازی تمام کنترلی لبفورس (Labfors) به روش کشت منقطع (fed-batch) نشان داد که رشد و تکثیر سلول های حاوی شیزونت تیلریا آنولاتا در سیستم های ساده و پیشرفته بخوبی قابل انجام است. نتایج حاصل از کشت سلول های رده حاوی شیزونت تیلریا آنولاتا در روش پیشنهادی نسبت به شیوه معمول کشت در بطری های مخصوص (Roux bottle) نشانگر رشدی بیش از 250 درصد در ظرف ولف و 180 درصد در بیوراکتور هوازی و 200 درصد در بیومیکسر بود. همچنین بررسی و ارزیابی کنترل کیفی محصول تولید شده در روش بیوراکتور، نشاندهنده تولید مطلوب و با کیفیت واکسن تیلریوز گاوی در این سیستم می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده، تولید واکسن تیلریوز گاوی در سیستم بیوراکتور هوازی می تواند نتایج مثبتی در افزایش تولید و کاهش دستکاری های حین تولید و همچنین صرفه جوئی در نیروی انسانی، محیط های کشت سلولی، وسایل مصرفی، مکانیزه کردن تولید و تحت کنترل داشتن بهتر فرآیند به همراه داشته باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on cultivation of S15 vaccine strain cell Line in aerobic bioreactor fed-batch system

نویسندگان [English]

  • GH. Habibi, 1
  • K. Esmaeil Nia, 2
  • H. Izadi, 3
  • S. Bozorgi, 4
1 Parasite Vaccine Research and Production Department of Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran.
2 Parasite Vaccine Research and Production Department of Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran.
3 Foot and Mouth Disease Vaccine Research and Production Department of Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran.
4 Parasite Vaccine Research and Production Department of Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Bovine Theileriosis have been producing in Iran nearly four decades. While Bovine Theileriosis vaccine administration is now very crucial for disease control, therefore it is important to improve the quantity and quality of the vaccine for providing the national and export markets. The growth of Theileria annulata infected cell line S15 vaccine strain in Stoker cell culture medium including 10% adult bovine serum in wolf simple cell culture vessel, Biomixer and in "Labfors" fully controlled aerobic bioreactor fed-batch system has revealed the efficient growth of T. annulata infected cell line in all employed vessels. The obtained results determined the 250% cell growth in "Wolf" vessel, 180% in Labfors aerobic bioreactor and finally 200% for Biomixer vessel.  The results for quality control of produced vaccine in proposed technique have shown the good quality of the prepared bovine Theileriosis vaccine in aerobic bioreactor system. In conclusion, according to the achieved findings, the production of bovine Theileriosis vaccine in aerobic bioreactor system might be used for high production and less manipulation of production processes as well as saving labor in order to mechanizing the production and better controlling the process of manufacturing. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • vaccine
  • Bioreactoer
  • Schizont of Theileria annulata
1. Demanga, CG., Eng, J., Dalton, J.P. (2012) A novel method for large-scale culture of Plasmodium falciparum asexual blood stage and gametocytes in a Wave Bioreactor cell culture system. Malaria Journal. 11(Suppl 1): P22.
2. Dolan, T.T., Linyonyi, A., McHardy, N., Bond, A.L. and Clampitt, R.B. (1988). Chemotherapy of East Coast fever: parvaquone treatment of Theileria parva parva at intervals after infection. Research in Veterinary Science. 44(1): 15-20.
3. Habibi, G.R., EsmaeilNia, K., Izadi, H., Ataei Amarloie, O., Afshari, A., Bordbar, N. (2014) Immunological Analysis of Aerobic Bioreactor Bovine Theileriosis Vaccine.  Iranian Journal of Parasitology. 9 (3): 382-393.
4. Hashemi-Fesharki R. Control of Theileria annulata in Iran. Parasitology Today. 1988; 4(2): 36-40.
5. Hashemi-Fesharki R. Recent development in control of Theileria annulata in Iran. Parasite 1998; 5(2): 193-6.
6. Hashemi-Fesharki R, Shad-Del F. Vaccination of calves and milking cows with different strains of Theileria annulata. American Journal of Veterinary Research. 1973b ;34(11):1465-7.
7. Huang Jiong, Huang Liqian, Sawulie, Zuofeiya.  Improvement of the Culture Conditions for Cattle's blood Leucocytes that Carry Theileria annulata in Bioreactor. Chinese Journal of Preventive Veterinary Medicine. http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-ZGXQ903.015.htm. (visited 21 Jan 2014)
8. Irvin, A.D. (1987). Characterization of species and strains of Theileria. Advanced Parasitology. 26: 145-97.
9. McKeever, D.J. (2009). Bovine immunity - a driver for diversity in Theileria parasites? Trends in Parasitology. 25(6): 269-76.
10. OIE, 2008, Chapter 2.4.16 (http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng /Health _ standards / tahm/ 2.04.16_THEILIERIOSIS.pdf) (visited 22 Jan 2014)
11. Reichardt, A., Polchow, B., Shakibaei, M., Henrich, W., Hetzer, R, Lueders, C. (2013) Large scale expansion of human umbilical cord cells in a rotating bed system bioreactor for cardiovascular tissue engineering applications. Open Biomed Eng J. 7: 50-61.
12. Vaccine Master File (VMF) of Bovine Theileriosis, Strain 15, Razi Vaccine and Sreum Research Institute, Protozoal Vaccine research and Production Department. 2010.