دوره و شماره: دوره 37، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-95 

مقاله مروری

شیوع سرمی بروسلوز اسب در ایران: مرور نظا م مند و متاآنالیز

صفحه 2-14

10.22092/vj.2023.361899.2060

ناصر وجدی؛ سید مرتضی حائریان؛ شهره عالیان سماک خواه؛ یاسمین رضیئی


مقاله کامل

شناسایی مولکولی و تعیین پروفایل مقاومت آنتی بیوتیکی لیستریا مونوسیتوژنز از نمونه های شیر خام، دست کارگران و تجهیزات شیردوشی در شهرکرد

صفحه 34-41

10.22092/vj.2023.361744.2056

زهرا همتی؛ امین نبوی؛ عبدالکریم زمانی مقدم؛ علی گودرز تله جردی؛ سیاوش ساعی دهکردی؛ مهران رحمانی دهکردی