شیوع سرمی بروسلوز اسب در ایران: مرور نظا م مند و متاآنالیز

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل، ایران

2 دامپزشک اختصاصی اسب، تهران، ایران.

3 گروه بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تخصصی فناوری‌های نوین آمل، آمل، ایران

4 دانشجوی دکترای حرفه ای دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز ، ایران

چکیده

بروسلوز یک بیماری مسری و مشترک بین انسان و دام است که عامل ایجاد آن گونه های بروسلا است. این بیماری در اسب عمدتاًتوسط گونه های بروسلا آبورتوس و بروسلا سوئیس ایجاد می گردد. در تک سمیان این عفونت معمولاً همراه با نشانه درمانگاهی است. در اسب عمدتاً با بورسیت، تنوسینوویت و استئومیلیت همراه است. مطالعات اپیدمیولوژیکی بروسلوز در اسب اهمیت بسزایی دارند. هدف از انجام این مطالعه، تعیین شیوع سرمی بروسلوز در اس بهای کشور است. دو نفر از پژوهشگران به صورت مستقل از هم به منظور دستیابی به مستندات فارسی و انگلیسی مرتبط، بانکهای اطلاعاتی داخلی و خارجی را جستجو کردند. برای جلوگیری از سوگرایی در مطالعه، جستجو، انتخاب مطالعات، ارزیابی کیفی و استخراج دادهها توسط دو نفر از پژوهشگران به صورت مستقل از هم انجام گرفت. هرگونه اختلاف نظر بین دو پژوهشگر توسط نفر سوم مورد بررسی قرار گرفت. در مطالعه حاضر تعداد 17 مطالعه با حجم نمونه 3032 رأس اسب وارد آنالیز کمی شدند.شیوع سرمی کلی بروسلوز در اسب در ایران( 5/ 3 % )فاصله اطمینان 95 %، (3/ 2 - 6/ 4) برآورد گردید. با توجه به نواحی مورد بررسی در ایران بیشترین و کمترین شیوع سرمی به ترتیب در جنوب ( 4/ 9 %) و غرب (1/ 0 %) برآورد شده است. علیرغم شیوع سرمی اندک بروسلوز در جمعیت اسب در ایران، پیشنهاد م یشود در برنامه های کنترل بروسلوز کشور احتمال آلودگی این میزبان دامی در مواجهه و تماس نزدیک با میزبان های دامی ترجیحی، در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The seroprevalence of brucellosis in horses in Iran: a systematic review and meta-analysis

نویسندگان [English]

  • nasser vajdi 1
  • Seyed Morteza Haerian 2
  • Shohreh Alian Samakkhah 3
  • Yasmin Raziee 4
1 Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran
2 Dedicated Horse Veterinarian, Tehran, Iran.
3 Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran.
4 Doctoral student of veterinary medicine, Islamic Azad University Karaj, Alborz, Iran
چکیده [English]

 
Brucellosis is a contagious and common disease between humans and animals, which is caused by Brucella species. This disease in horses is mainly caused by Brucella abortus and Brucella suiss species. In equines, this infection is usually accompanied by clinical symptoms. In equines, it is mainly associated with bursitis, tenosynovitis and osteomyelitis. Epidemiological studies of brucellosis in horses are very important. The purpose of this study is to determine the seroprevalence of brucellosis in horses in the country. The purpose of this study is to determine the seroprevalence of brucellosis in horses in Iran. Two researchers independently searched internal and foreign databases in order to obtain relevant Persian and English documents. To avoid bias in the study, search, selection of studies, qualitative assessment and data extraction were done by two researchers independently. Any disagreement between the two researchers was investigated by a third person. In the present study, 17 studies with a sample size of 3032 horses were included in the quantitative analysis. The total seroprevalence of brucellosis in horses in Iran was estimated at 3.5% (95% confidence interval, 4.6-2.3). Despite the low seroprevalence of brucellosis in the horse population in Iran, it is suggested to consider the possibility of infection of this animal host in close contact with preferred animal hosts in the country's brucellosis control programs.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brucella
  • Epidemiology
  • Horse
  • Iran
  • Prevalence
  • Meta-analysis
1-Abdous, A., Jokar, M., Shams, F., Moghadam, M.F., Arfaee, F. and Karami, N., 2021. Risk factors of canine neosporosis in Iran: a meta-analysis study.  Journal of Veterinary Parasitology 35(1):16-24.
 
2-Abo-Shehada. M.N. 2009. Seroprevalence of Brucella species in equids in Jordan. The veterinary record 165(9):267-268.
 
3-Baba, A.Y., Shehu, S.N.A., Sackey, A.K.B., Okolocha, E.C., Kaltungo, B.Y., Babashani, M., Buhari, H.U., Sanusi, Y.M., Ahmed, O. and Elelu, N., 2023. Serological survey of Brucella infection in horses in Kano Metropolis, Kano State, Nigeria. Sokoto Journal of Veterinary Sciences, 21(1), pp.1-10.
 
4-Badiei. K, Sharifiyazdi. H, Pourjafar. M, Ghane. M and Hashemi. S.A.N.2013. Seroepidemiology and molecular detection of Brucella infection in Iranian horses:Aprovincial study. Iranian Journal of Veterinary Medicine 7(1):43-49.
 
5-Gharekhani. J, Barati. E, Doulatshahi. E.A, Talaei. M and Rasouli. M.R.2020.Brucella Infection in Horses From Hamedan Province, Iran. Avicenna journal of clinical microbiology and infection 7(2):60-62.
 
6-Goez, Y., Babür, C., Aydin, A. and KILIC, S., 2007. Seroprevalence of toxoplasmosis, brucellosis and listeriosis in horses in Hakkari, eastern region of Turkey. Revue de médecine vétérinaire, 158(11).
 
7-Gul. S.T and Khan. A.2007.Epidemiology and Epizootology of Brucellosis: a Review. Pakistan veterinary journal 27(3):145-151.
 
8-Hamidi, H., 2017. The seroprevalence of brucellosis in the outskirts of Tehran. DVM Thesis. Islamic Azad University،Science And Research Branch, pp.1-87.
 
9-Hashemi Tabar G.2005.A survey of brucellosis in Turkaman’s horses in Iran. In: Proceeding of 12th international symposium of the world association of veterinary laboratory diagnosticians.Montevideo.Uroguay.pp.187.
 
10-Jahromi, A.S., Jokar, M., Sharifi, N., Omidmokhtarloo, B. and Rahmanian, V., 2023. Global knowledge, attitude, and practice towards COVID-19 among pregnant women: a systematic review and meta-analysis. BMC Pregnancy and Childbirth, 23(1), p.278.
 
11-Jokar, M., Bokaie, S., Rahmanian, V., Zahedi, R., Sharifi, N. and Khoubfekr, H., 2021. Neospora caninum infection in cattle and dogs in iran: A systematic review and meta-analysis. American Journal of Animal and Veterinary Sciences, 16(1), pp.23-38.
 
12-Jokar, M., Namavari, N., Moshiri, S.A., Jahromi, H.K. and Rahmanian, V., 2023. The incidence of oral cavity cancer in Iran: A systematic review and meta‐analysis. Cancer Reports, p.e1836.
 
13-Jokar, M., Rabiee, M., Bokaie, S., Rahmanian, V., Dehesh, P., Hasannejad, H., Hushmandi, K. and Keshipour, H., 2021. Prevalence of cryptosporidiosis in animals in Iran: A systematic review and metaanalysis. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, 14(3), pp.99-112.
 
14-Jokar, M., Rahmanian, V., Farhoodi, M., Abdous, A., Shams, F. and Karami, N., 2021. Seroprevalence of bovine viral diarrhea virus (BVDV) infection in cattle population in Iran: a systematic review and meta-analysis. Tropical Animal Health and Production, 53, pp.1-12.
 
15-Jokar, M., Rahmanian, V., Golestani, N., Raziee, Y. and Farhoodi, M., 2023. The Global Seroprevalence of Equine Brucellosis: A Systematic Review and Meta-analysis Based on Publications From 1990 to 2022. Journal of Equine Veterinary Science, p.104227.
 
16-Jokar, M., Rahmanian, V. and Jahanbin, K., 2023. Monkeypox outbreak reflecting rising search trend and concern in nonendemic countries: a Google Trend Analysis. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 17, p.e286.
 
17-Jokar, M., Shams, F., Rahmanian, V., Farhoodi, M., Nadali, B. and Raziee, Y., 2022. The global seroprevalence of Neospora caninum infection in deer: a systematic review and meta-analysis study. Small Ruminant Research, p.106745.
 
18-Junaidu, A.U. and Garba, B., 2019. Seroprevalence of Brucella antibodies in horses in Sokoto metropolis, Nigeria. J. Anim. Sci. Vet. Med, 4, pp.173-177.
19-Lotfi. Z. 2017. Seroepidemiological survey of Brucella infection in horses in Khuzestan province. DVM thesis. Shahid Chamran University.Ahvaz.Iran.
 
20-Mair, T.S. and Divers, T.J., 2009. Brucellosis in the Horse. EV-P.-R. Book, Infectious Diseases of the Horse. págs, pp.275-280.
 
21-Megid, J., Mathias, L.A. and Robles, C., 2010. Clinical manifestations of brucellosis in domestic animals and humans. The Open Veterinary Science Journal, pp.119-126.
 
22-Miraglia. M.C, Rodriguez. A.M, Barrionuevo. P, Rodriguez. J, Kim. K.S and Dennis. V.A.2018.Brucella abortus traverses brain microvascular endothelial cells using infected monocytes as a Trojan horse. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 8:200.
 
23-Mirnejad, R., Jazi, F.M., Mostafaei, S. and Sedighi, M., 2017. Epidemiology of brucellosis in Iran: A comprehensive systematic review and meta-analysis study. Microbial pathogenesis, 109, pp.239-247.
 
24-Mostafavi, E., & Asmand, M. (2012). Trend of brucellosis in Iran from 1991 to 2008. Iranian Journal of Epidemiology8(1).
 
25-Motlagh. L.R, .2020.Serological, microbiological and molecular investigation of Brucella infection in milk and blood of Iranian horses. DVM Thesis. Islamic Azad University Karaj Branch .
 
26-Namavari. M.M, Mohammadi. G.H.R, Tahamtan. M.R and Tahamtan Y.2008.Prevalence of Brucellosis in Equines of Mshhad-Iran. International journal of infectious diseases 12:134.
 
27-Nematy. Y. 2017. Determination of seroprevalence of Brucella abortus in native horses in suburb of Tabriz with serological methods. DVM thesis. Tabriz University. Tabriz. Iran.
 
28-Njoga, E.O., Onunkwo, J.I., Ekere, S.O., Njoga, U.J. and Okoro, W.N., 2018. Seroepidemiology of equine brucellosis and role of horse carcass processors in spread of Brucella infection in Enugu State, Nigeria. Int. J. Curr. Res. Rev, 10, pp.39-45.
 
29-N Xavier, M., A Paixao, T., B den Hartigh, A., M Tsolis, R. and L Santos, R., 2010. Pathogenesis of Brucella spp. The open veterinary science journal, 4(1).
 
30-Ocholi, R.A., Bertu, W.J., Okpara, J., Kwaga, J.K.P., Ajogi, I. and Bale, J.O., 2004. Carpal bursitis associated with Brucella abortus in a horse in Nigeria. The Veterinary Record, 155(18), p.566.
 
 
31-Omer. M.K, Skjerve. E, Holstad. G, Woldehiwet. Z and Macmillan. A.P. 2000. Prevalence of antibodies to Brucella spp. in cattle, sheep, goats, horses and camels in the State of Eritrea; influence of husbandry systems. Epidemiology and Infection 125(2):447–453.
 
32-Rafie. M. 2014. Prevalence of brucella antibody in serum of Arabian horses in Yazd province. DVM thesis. Shahid Bahonar University. kerman. Iran.
 
33-Robertson, F.J., Milne, J., Silver, C.L. and Clark, H., 1973. Abortion associated with Brucella abortus (biotype 1) in the TB mare. Veterinary Record, 92(18), pp.480-481.
 
34-Romero. C, Gamazo. C, Pardo. M and Lopez-Goñi. I. 1995. Specific detection of Brucella DNA by PCR. Journal of Clinical Microbiology 33(3):615-617.
 
35-Roshtkhary S. 2010. Prevalence of equine brucellosis in Isfahan. DVM thesis. shahrekord university. shahrekord. Iran.
 
36-Safirullah, K. A., Abdur-Raziq, M. S., Sanan, R., Naveed, K., & Yasir, A. (2014). Epidemiological study of brucellosis in equines of District Peshawar Khyber Pakhtunkhwa Pakistan. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences3(2), 795-800.
 
37-Sakhaee E. 2013. Seroprevalence of brucella infection among horses in Semnan. DVM thesis. Shahid Bahonar University. kerman. Iran.
 
38-Shams, F., Jokar, M., Abdous, A., Moghadam, M.F. and Arfaee, F., 2022. Serological Survey and Risk Factors of Neospora caninum Infection in Dog Population of Qom, Central Iran. Iranian Journal of Parasitology, 17(3), p.440.
 
39-Shirvani S. 2016. prevalence of  Brucella infection among horses in Tehran. MSc thesis. Tehran University. Tehran, Iran.
 
40-Solmaz, H., Tutuncu, M., Akkan, H.A., Aksakal, A., Gulhan, T. and Boynukara, B., 2004. Brucellosis in horses around Van, Turkey. Indian Veterinary Journal, 81(7).
 
41-Tahamtan. Y, Namavari. M.M and Amrabadi. O.R.2015.Prevalence of Brucella spp. in equines of Iran. Comparative Clinical Pathology 24(6):1479–1481.
 
42-Tahamtan. Y, Namavari. M.M, Amrabadi. O.R and Tahamtan. M.R.2008.Brucellosis among horses in Shiraz-Iran: A Seroprevalence Study and Control Strategy. International journal of infectious diseases 12:134.
 
43-Tahamtan. Y, Namavari. M.M, Mohammadi. G and Jula, G.M.2010.Prevalence of Brucellosis in Horse North-East of Iran. Journal of Equine Veterinary Science 30(7):376-378.
 
44-Taheri. O. 2018. Seroprevalence of Brucella Spp in Horse Population in Kerman Province. DVM thesis. Shahid Bahonar University. kerman. Iran.
 
45-Tavernier. P, Sys. S.u, De. Clercq. K, De. Leeuw. I, Caij. A.B, De. Baere. M and et al. 2015. Serologic screening for 13 infectious agents in roe deer ( Capreolus capreolus ) in Flanders . Infection ecology & epidemiology 5(1):29862.
 
46-Wadood. F, Ahmad. M, Khan. A, Gul. S.T and Rehman. N. 2009. Seroprevalence of brucellosis in horses in and around Faisalabad. Pakistan Veterinary Journal 29(4):196-198.
 
47-Zhang, N., Huang, D., Wu, W., Liu, J., Liang, F., Zhou, B. and Guan, P., 2018. Animal brucellosis control or eradication programs worldwide: a systematic review of experiences and lessons learned. Preventive veterinary medicine, 160, pp.105-115.
 
48-Zhou, K., Wu, B., Pan, H., Paudyal, N., Jiang, J., Zhang, L., Li, Y. and Yue, M., 2020. ONE health approach to address zoonotic brucellosis: a spatiotemporal associations study between animals and humans. Frontiers in Veterinary Science, 7, p.521.
49-Zibaie Y. 2007. Prevalence of Brucellosis in equines in Sistan & Baluchestan. DVM thesis. Shahid Chamran University. Ahvaz. Iran.