ارزیابی تغلیظ ویروس تب برفکی با استفاده از سیستم کراس فلو (Cross flow)

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسنده

بخش تحقیق و تولید واکسن تب برفکی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

واکسن تب برفکی از جمله واکسن‌های غیرفعال ویروسی است و توانمندی آن به کیفیت آنتی‌ژن٬ میزان غلظت آنتی‌ژن در هر دز واکسن، و یاور بستگی دارد. در این مطالعه برای ارایه بهترین روش تغلیظ آنتی‌ژن، از سه تیپ ویروس تب برفکی شامل A05 ،O و Asia فعال و غیر‌فعال استفاده شد. ویروس‌ها جداگانه در سلول BHK21 تلقیح شدند و نیمی از هر سوسپانسیون ویروسی با اتیلن ایمین غیر فعال شد. پس از انجام آزمایش بی‌ضرری و اطمینان از غیر فعال شدن کامل ویروس‌ها، از روش فیزیکی اولترافیلتراسیون (سیستم کراس فلو) و روش شیمیایی تیمار با پلی اتیلن گلیکول (6000 PEG) برای تغلیظ ویروس‌ها استفاده شد. بر روی نمونه‌های تهیه شده از مراحل مختلف، آزمایش‌های جذب ویروس بر روی ژل هیدروکسید آلومینیوم، ثبوت مکمل، الایزا، عیارسنجی TCID50، و گرادیان غلظتی سوکروز برای برآورد میزان بازیافت ویروس پس از تغلیظ انجام شد. یافته‌های حاصل از این بررسی نشان داد میزان تغلیظ تأثیر قابل توجهی در جذب ویروس توسط ژل هیدروکسید آلومینیوم ندارد و میزان بازیافت در تغلیظ ویروس با استفاده از اولترافیلتر بیشتر از تیمار با PEG است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Foot and Mouth Disease virus concentration by cross flow system

نویسنده [English]

  • H. Mahravani
Mehravani H., Department of FMD Vaccine Research & Production, Razi Vaccine & Serum Research Institute, AREEO, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Foot and Mouth Disease (FMD) vaccine is one of the inactivated vaccines and its potency depends on the antigen quality, antigen concentration per dose, and adjuvant. In this study to introduce the better antigen concentration method, both active and inactive of three serotypes O, A05, and Asia of FMD virus were used. Each of the virus type was cultivated in BHK21 cell culture and half of each viral suspension inactivated by ethylene imine. The physical method; ultra filtration (cross flow system) and the chemical method; treatment with poly ethylen glycole (PEG6000) were used for virus concentration following safety assay. The quantity of virus recovery was evaluated by virus adsorption by aluminum hydroxide gel, complement fixation, ELISA, TCID50 titration, and sucrose concentration on the collected samples. The results indicate that the concentration rate did not affect virus adoption by aluminum hydroxide gel and the quantity of virus recovery using ultra filtration was higher than PEG precipitation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foot and Mouth Disease virus
  • Concentration
  • Ultra filtration
  • Poly ethylen glycole
1- Adkane, H.V., Nene, S.N., et al. (1997). Concentration of foot and mouth disease virus by ultrafiltration. Journal Of Membrane Science, Vol 132, pp: 91-96.
2- Atha, D.H., Ingham K.C. (1981). Mechanism of Precipitation of proteins by polyethylene glycols, Journal of Biological Chemistry, Vol, 256, No. 23. pp: 12108-12117.
3- Barteling, S.J. (2002). Development and performance of inactivated vaccine against foot and mouth disease, Scientific and Technical Review of the Office International des Epizooties, Vol, 21, No. 3. pp : 577 - 588 .
4- Doel, T.R . (2003). FMD vaccines, Virus Research, Vol, 91, pp: 81-99.
5- Doel, T.R., Pullen, L. (1990). International bank for Foot-and-Mouth Disease vaccine: stability studies with virus concentrates and vaccine prepared from them, Vaccine, Vol, 8, pp: 473-478 .
6- Herrera, M., Grande-perez, A., Perales, C., Domingo, E. (2008). Persistence of foot and mouth disease virus in cell culture revisited: implications for contingency in evolution, Journal of General Virology, Vol, 89, No.1. pp: 232-244.
7- Ichim, C., Wells, R. (2011). Generation of high titer viral preparations by using successive rounds of ultracentrifugation, Methodology, Vol, 9, No. 137. pp: 1-8.
8- Morrow, A.W. (1972). Concentration of the virus of foot-and-mouth Disease in a tangential flow ultrafiltration unit, Journal of Applied Chemistry and Biotechnology, Vol, 22, pp: 501-505.
9- Rodriguez, L.L., Grubman, M.J. (2009). Foot and mouth disease vaccines, Vaccine, Vol, 5, No. 27. pp: 90-94.
10- Ryan, E., Mackay, D., Donaldson, A. (2008). Foot and mouth disease virus concentrations in products of animal origin, Trans Boundary Emergency Diseases, Vol, 55, No. 2. pp: 89-98.
11- Sim, S.L., He, T, Tscheliessnig, A., Muller, M., Tan, R.B., Jungbauer, A. (2012). Protein precipitation by polyethylene glycol: a generalized model based on hydrodynamic radius, Journal of Biotechnology, Vol, 157, No. 2. pp: 315-319.
12- Venkatachalam, A.R.K., Szyporta, M., Kiener, T.K., Balraj, P., Kwang, J. (2014). Concentration and purification of entrovirus 71 using a weak anion exchange monolithic column, Virology Journal, Vol 11, No. 99. pp: 1-1.
13- Yvonne, E.T., Aart, G., Monique, G.C., et al. (2013). Next generation inactivated polio vaccine manufacturing to support post-polio eradication biosafety goals, Journal Plos ONE, Vol, 10, No. 1371. pp: 1-14.