بررسی شیوع سرمی عفونت ناشی از نئوسپورا کنینوم و توکسوپلاسما گوندئی در سگ‌ها در شهرستان اهواز

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 دانشگاه شهرکرد، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، شهرکرد، ایران.

2 دامپزشک بخش خصوصی، کلینیک پرشین اهواز، ایران.

چکیده

توکسوپلاسما گوندئی و نئوسپورا کنینوم، دو تک یاخته دارای شباهت‌های زیاد هستند که طیف وسیعی از حیوانات خونگرم از جمله سگ‌ها را آلوده می‌کنند. هدف از مطالعه اخیر، تعیین شیوع عفونت ناشی از تک‌یاخته‌های نئوسپورا کنینوم و توکسوپلاسما گوندئی در سگ‌های ارجاعی به تعدادی از کلینیک‌های دامپزشکی شهرستان اهواز بود. جهت این بررسی، اقدام به نمونه گیری تصادفی از یکصد قلاده سگ ارجاع شده سالم گردید. نمونه‌های سرمی اخذ شده، جهت بررسی وجود پادتن ایمنوگلوبولین G ضد تک یاخته توکسوپلاسما گوندئی، با استفاده از تست پادتن درخشان غیر مستقیم، مورد ارزیابی قرار گرفتند. از تعداد 100 نمونه مورد بررسی، 28 مورد، دارای تیتر آنتی‌بادی ضد توکسوپلاسما گوندئی بودند. بررسی میزان عفونت ناشی از تک‌یاخته نئوسپورا کنینوم با استفاده از تست الایزا انجام گرفت. نتایج بررسی با این تست، نشان‌دهنده وجود عفونت در 18 درصد از موارد بررسی بود. اختلاف معنی‌داری بین میزان عفونت در حیوانات نر و ماده وجود نداشت در حالی‌که شیوع عفونت در سگ‌های نگهبان و در سگ‌های با سن بالاتر از دو سال بیشتر بود. نتایج این مطالعه اهمیت سگ‌های نگهبان یا کنترل نشده را در شیوع این بیماری‌های تک‌یاخته‌ای مشخص می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seroprevalence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii in dogs in Ahwaz, Iran

نویسندگان [English]

  • M. Hosseininejad 1
  • F. Hosseini 1
  • S.S. Ayoobi 2
1 Shahrekord University, Departement of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord, Iran.
2 Persian Veterinary Clinic, Ahwaz, Iran.
چکیده [English]

Toxoplasma gondii and Neospora caninum are two closely related protozoan parasites infecting a wide range of warm blooded animals including dogs. This study was aimed to determine the seroprevalence of anti Neospora caninum and anti Toxoplasma gondii antibodies, in healthy dogs in Ahwaz, Iran. For this, 100 serum samples were taken from healthy dogs referred to some veterinary clinic in Ahwaz. Serodiagnosis of Neospora caninum was carried out using an indirect Elisa test and detecting anti Toxoplasma gondii antibodies (IGg Immunoglobulins) was carried out using an indirect fluorescent antibody test (IFAT). From the total of 100 dogs, 18 had detectable antibodies for Neospora caninum and 28 for Toxoplasma gondii. No sex predisposition was detected in examined animals but age and living places were of high importance both for Neospora caninum and Toxoplasma gondii infections. This study emphasizes the importance of guard dogs in prevalence of these protozoan diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neospora caninum
  • Toxoplasma gondii
  • Dogs
  • Ahwaz

1- Bartova E., K. Sedlak, I. Pavlik and I. Literak. 2007. Prevalence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii antibodies in wild ruminants from the countryside or captivity in the Czech Republic. J Parasitol 93,1216-1218.
2- Brasil A.W.L., R.N. Parentoni, J.G.D. Silva, C. Santos, R.A. Mota and S.S. Azevedo. 2018. Risk factors and anti-Toxoplasma gondii and Neospora caninum antibody occurrence in dogs in Joao Pessoa, Paraiba state, Northeastern Brazil. Rev Bras Parasitol Vet.
3- Cruz-Vazquez C., J. Vital-Gutierrez, L. Medina-Esparza, L. Ortega-Mora, A. Valdivia-Flores, T. Quezada-Tristan and A. Orihuela-Trujillo. 2017. Neospora caninum infection during the first gestation of holstein heifers that consume food contaminated naturally with zearalenone under field conditions. Iranian journal of parasitology 12,563-571.
4- Dubey J.P. 2003. Review of Neospora caninum and neosporosis in animals. Korean J Parasitol 41,1-16.
5- Favero J.F., A.S. Da Silva, G. Campigotto, G. Machado, L. Daniel de Barros, J.L. Garcia, F.F. Vogel, R.E. Mendes and L.M. Stefani. 2017. Risk factors for Neospora caninum infection in dairy cattle and their possible cause-effect relation for disease. Microb Pathog 110,202-207.
6- Gondim L.F.P., J.R. Mineo and G. Schares. 2017. Importance of serological cross-reactivity among Toxoplasma gondii, Hammondia spp., Neospora spp., Sarcocystis spp. and Besnoitia besnoiti. Parasitology 144,851-868.
7- Haddadzadeh H.R., A. Sadrebazzaz, A. Malmasi, H. Talei Ardakani, P. Khazraii Nia and N. Sadreshirazi. 2007. Seroprevalence of Neospora caninum infection in dogs from rural and urban environments in Tehran, Iran. Parasitol Res 101,1563-1565.
8- Hosseininejad M. 2013. Evaluation of an indirect ELISA using a tachyzoite surface antigen SAG1 for diagnosis of Toxoplasma gondii infection in cats. Exp Parasitol 132,556-560.
9- Hosseininejad M., F. Hosseini, M. Mosharraf, S. Shahbaz, M. Mahzounieh and G. Schares. 2010. Development of an indirect ELISA test using an affinity purified surface antigen (P38) for sero-diagnosis of canine Neospora caninum infection. Vet Parasitol 171,337-342.
10- Malmasi A., M. Hosseininejad, H. Haddadzadeh, A. Badii and A. Bahonar. 2007. Serologic study of anti-Neospora caninum antibodies in household dogs and dogs living in dairy and beef cattle farms in Tehran, Iran. Parasitol Res 100,1143-1145.
11- Romanelli P.R., R.L. Freire, O. Vidotto, E.R. Marana, L. Ogawa, V.S. De Paula, J.L. Garcia and I.T. Navarro. 2007. Prevalence of Neospora caninum and Toxoplasma gondii in sheep and dogs from Guarapuava farms, Parana State, Brazil. Res Vet Sci 82,202-207.
12- Silva N.M., E.V. Lourenco, D.A. Silva and J.R. Mineo. 2002. Optimisation of cut-off titres in Toxoplasma gondii specific ELISA and IFAT in dog sera using immunoreactivity to SAG-1 antigen as a molecular marker of infection. Vet J 163,94-98.
13- Uggla A., S. Mattson and N. Juntti. 1990. Prevalence of antibodies to Toxoplasma gondii in cats, dogs and horses in Sweden. Acta Vet Scand 31,219-222.