بررسی تولید صدا دراسب در مواجه با رخدادهای مختلف

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسنده

استادیار موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

چکیده

      اگر درک کنیم که اسب ها چه می‌خواهند و یا چه می‌گویند، مسلما ارتباط بهتر و دوستانه تری با شریک ورزشی خود برقرار خواهیم کرد. صداهای اسب می‌تواند در اثر تحریکات عاطفی باشد که موجب برقراری ارتباط با انسان ها و اسب های دیگر گردد. این صداها و اصوات صوتی می توانند به انواع مختلفی تقسیم شوند، نظیر شیهه، خنده، نعره، جیغ، خروپف، سر و صدا، ناله و انواع صداهای دیگر که صداهای اکوستیک است. پهنای باند و فرکانس‌های مختلف صوت، توانایی بیان احساسات مختلف را دارد. اکنون سوال اصلی این است که اسب با ایجاد کدام صدا و تحت چه شرایطی این کار را انجام می دهد؟ در ارتباط با بررسی اصوات اسب ها، منبع علمی قابل توجهی در ایران وجود ندارد. لذا، در این تحقیق، پس از جمع‌آوری اطلاعات و کسب تجارب بزرگان سوارکاری و پرورش اسب کشور، نسبت به جمع آوری اطلاعات، تجزیه، تحلیل و نتیجه‌گیری اقدام گردید. ١٥ راس اسب، شامل سیلمی، مادیان و کره  به ٣ گروه ٥ راسی و بصورت تصادفی تقسیم شدند. محل انجام تحقیق، باشگاه کانون چوگان واقع در استان البرز، شهرستان کرج، تعیین گردید. برای آنالیزکردن صدای اسب از  نرم افزاراسپکتروگرام و Mat Lab استفاده شد. به منظور ثبت رخدادها از ضبط صوت فوق حساس و دوربین عکاسی و فیلم برداری با کیفیت ١٦مگا پیکسل ) HD ( و ٨ گیگا بایت حافظه، استفاده گردید. صدای اسب در مواجهه با رخدادهای طبیعی زیر مورد بررسی قرارگرفت و نتایج ثبت گردید: ١- در زمان گرسنگی ٢- در مواجهه با درد ٣- در هنگام جدایی کره از مادیان ٤- هنگام تنهایی ٥- در هنگام جفتگیری در مادیان و سیلمی و ٦- در پایان جفتگیری در مادیان و سیلمی. با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده، کلیه ی اسب ها در زمان مواجهه با رخدادهای پنج گانه از خود صدا تولید کردند. تنها در مواجهه با رخداد درد، اسب‌های مورد آزمایش هیچگونه صدایی تولید نکردند که می‌تواند توجیهات متفاوتی را در بر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Vocalization in horses in response to different events

نویسنده [English]

 • S.M. Ahmadinejad
Assistant Professor, Jahad Agriculture Higher Education Institute
چکیده [English]

For communicating with the environment (other horses, foals, owner, etc.), horses have to use different methods.
To communicate, horses use their body language. Vocalization (if not the body language), seems to be the most important way of communication in the horses, though it seems they use the same tone when exposing to different events. In this study which was performed in collaboration with the electronic institute of Sharif technical university, totally 15 horses were used. The horses were exposed to different events (hunger, pain, loneliness, mating, parturition and separation of the 1-2 weeks old foals from their dams). The verbal expressions of the horses were studied using spectrogram. The results of this study showed that there were significant differences between the spectrograph of the voices of the horses, exposed to hunger, and the separation of the foals from dams. This was the same (no significant differences) when horses were exposed to loneliness, separation and the hunger. There were no significant differences between the verbal expressions of the horses while exposed to mating, parturition. One of the most important reasons why the horses do no have verbal expressions when exposing to the pain, might be the absence of the part of the brain, responsible for the pain interpretation. Morse research is to be performed to prove this. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Verbal
 • Expression
 • Pain
 • horse
1-    ابراهیم پور، محمد تقی(1384) اسب، نشر دانشگاه صنعتی اصفهان شابک:  1-53-6029-964

2-  احمدی نژاد، سید محسن (1382)، رفتارشناسی اسب، موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی. 31-18، 80-71

3-    خلیلی،  مسعود (1387) اسب و آنچه من می دانم، نشر تهران، شابک: 978-964-9918-07-5

 

 1. ADVS 3910 Wild Horses Behavior, (2007) web page accessed June 22, 2007 , The Natural Horse and Unnatural Behaviour Equine Veterinary Journal Ltd.
 2. Aronson, Linda. "What's my horse saying?" (2010) Practical Horseman.
 3. Barakat, Christine , (2007) Audio Samples of Common Horse Vocalizations,. "Is your horse sleep deprived?" Equus, February, issue 353
 4. Bergstein, Stan, (2002) "We have the technology..." originally published in Daily Racing Form
 5. Burton F, (1999) ‘Chapter 7: The Horses’ World’, Ultimate Horse Care, Ring press books UK
 6. Butcher-Gray M, (2011) Horse Brain Discussion: Part II, NickerNews.net
 7. Equine Education Connection, 2008, Equine Nervous System, Equine Education Connection
 8. Flauger, B., Farmer, K., & Hemelrijk, C. (2014). Movement initiation in groups of feral horses. Behavioural Process. 103, 91–101
 9. Greene B and Comerford P, (2009) Horse Fight vs Flight instinct, Extension.org.
 10. Heitor F, do Mar Oom M, Vicente L (2006) Social relationships in a herd of Sorraia horses Part I. Correlates of social dominance and contexts of aggression. Behav Process 73
 11. Hood R, (2001) The 5 F’s –Flight, Fight, Freeze, Fidget, Faint, TEAMM Connections, vol 3 (no issue given)
 12. Keiper R, Receveur H (1992) Social interactions of free-ranging Przewalski horses in semi-reserves in the Netherlands. Appl Anim Behav Sci 33
 13. Keiper RR (1988) Social interactions of the Przewalski horse (Equus przewalskii Poliakov, 1881) herd at the Munich Zoo. Appl Anim Behav Sci 21
 14. Kilby E, (1997), Glands at a Glance – The horses’ endocrine system, EQUUS Magazine, Cruz Bay Publishing, University of Utah,
 15. Kinsey, J. M.; Denison, Jennifer (2008). "Inside Your Horse's Mind". Backcountry Basics. Colorado Springs, CO: Western Horseman Publishing.
 16. Margioris, Andrew; Tsatsanis, Christos (2011). Endotext.org.
 17. McCall C.A. (2006), Understanding your horses’ behaviour, Alabama Co-operative Extension System, Alabama
 18. Mistral, Kip.(2007) "The Secret Life of Stallions." Horse Connection magazine,
 19. Pacheco, M.A.; Herrera, E.A. (1977) Social Structure of Feral Horses in the Llanos of Venezuela, Journal of Mammalogy Nr. 78 S. 15-22
 20. Padgett, David; Glaser, R (2003). "How stress influences the immune response". Trends in Immunology 24 (8): 444–448.
 21. Scott, Laurel. (2010), "Equine Expressions: Understanding Your Horse's Body Language" Equisearch.com.
 22. Van Dierendonck MC, de Vries H, Schilder MBH (1995) An Analysis of Dominance, Its Behavioural Parameters and Possible Determinants in a Herd of Icelandic orses in Captivity. Netherl J Zool 45, 362–385,
 23.  Vervaecke H, Stevens J, Vandemoortele H, Sigurjönsdöttir H, De Vries H (2007) Aggression and dominance in matched groups of subadult Icelandic horses (Equus caballus). J Ethol 25, 239–248. doi:
 24. Hummel P, Lawlor-Klean P, Weiss MG (2010) Validity and reliability of the N-PASS assessment tool with acute pain. J Perinatol; 30