مطالعه تأثیر اندازه فیزیکی کلینوپتیلولیت بر بافت شناسی کبد، خصوصیات لاشه و میزان فعالیت آنزیم‏های خون جوجه‏‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‏‌های آلوده شده با آفلاتوکسین

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه لرستان

2 دانشیار دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 2دانشیار دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 استادیار گروه علوم دامی، دانشگاه گنبد

چکیده

به منظور بررسی اثرات تیمارهای مختلف بر عملکرد جوجه‏‌های گوشتی تغذیه شده با جیره‏‌های آلوده به آفلاتوکسین، تعداد 512 قطعه جوجه خروس گوشتی به‏ طور تصادفی به 8 گروه آزمایشی با 64 قطعه جوجه تقسیم ‏شد. جوجه‏‌ها از سن 7 الی 42 روزگی پرورش داده شد. تیمارها شامل جیره غیرآلوده به آفلاتوکسین، جیره آلوده و بدون کلینوپتیلولیت و جیره‏‌های آلوده مکمل شده با کلینوپتیلولیت بود. در دوره رشد و کل دوره پرورش، جوجه‌‏های تغذیه شده با جیره‌‏های غیرآلوده به آفلاتوکسین بیشترین نسبت راندمان پروتئین و انرژی را نشان داد و کمترین نسبت راندمان پروتئین و انرژی در پرندگان تغذیه شده با جیره‏‌های آلوده به آفلاتوکسین و بدون زئولیت بود. استفاده از کلینوپتیلولیت به مقدار 3 درصد با اندازه ذرات 1 تا 2 میلی‏متر در جیره‏های آلوده به آفلاتوکسین، در مقایسه با جیره آلوده به آفلاتوکسین و بدون زئولیت، سبب بهبود نسبت راندمان پروتئین و انرژی شد (0/05>P). آلودگی خوراک به آفلاتوکسین سبب افزایش درصد وزن نسبی کبد شد (0/05>P). بیشترین میزان فعالیت آنزیم‏های آسپارتات ترانس‏آمیناز و آلکالین فسفاتاز در خون جوجه‏‌های گوشتی تغذیه شده با جیره آلوده به آفلاتوکسین و کمترین میزان فعالیت آسپارتات ترانس‏ آمیناز و آلکالین فسفاتاز در خون جوجه‌‏های گوشتی تغذیه شده با جیره غیرآلوده به آفلاتوکسین مشاهده شد. استفاده از کلینوپتیلولیت از افزایش میزان فعالیت آلکالین فسفاتاز ایجاد شده در اثر آلودگی خوراک به آفلاتوکسین ممانعت کرد (0/05>P). به‏طور کلی می‏توان نتیجه‏‌گیری کرد که مکمل‏ سازی جیره‏ آلوده به آفلاتوکسین با کلینوپتیلولیت، اثرات مثبتی بر نسبت راندمان انرژی و پروتئین و میزان فعالیت آنزیم‏های خون جوجه‏‌های گوشتی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the effect of physical size of clinoptilolite on liver histology, carcass traits and blood enzymes activity of broilers fed rations contaminated with aflatoxin

نویسندگان [English]

  • B. Parizadian Kavan 1
  • M. Shams Shargh 2
  • S. Hassani 3
  • Y. Mostafalo 4
1 Assistant Professor, Department of Animal Science, Lorestan University
2 Associate Professor, Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.
3 Associate Professor, Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.
4 Assistant Professor, Department of Animal Science, Gonbad University.
چکیده [English]

This experiment was conducted for determining of the effect of physical sizes and levels of clinoptilolite on liver histology, protein and energy efficiency ratio, carcass traits and blood enzymes activity of broilers fed rations contaminated with aflatoxin. Clinoptilolite were used in two levels (1.5 and 3%) and three physical sizes (<0.25 mm, 0.4 -0.8 mm and 1-2 mm). On the basis of the results, Broilers fed by non-contaminated diets with aflatoxin had the highest protein and energy efficiency ratio and the lowest protein and energy efficiency ratio were found in broilers fed by contaminated diets with aflatoxin (P<0.05). Also, using of 3% clinoptilolite with particle size of 1- 2 mm in contaminated diet improved protein and energy efficiency ratio than the aflatoxin contaminated diet and without additive (P<0.05). The highest and the lowest liver percentage were obtained in broilers fed by contaminated diet with aflatoxin and non-contaminated diets with aflatoxin respectively (P<0.05). The highest and the lowest amount of blood aspartate amino transferase and alkaline phosphatase were found in broilers fed by contaminated diet with aflatoxin and non-contaminated diets with aflatoxin respectively. Using of 3% clinoptilolite with particle size of 1- 2 mm decreased the level of blood aspartate amino transferase and alkaline phosphatase in broilers fed by contaminated diet with aflatoxin (P<0.05). Therefore, it can be concluded that the supplementation of diet contaminated with aflatoxin with clinoptilolite had positive effects on protein and energy efficiency ratio and blood parameters in broilers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • broilers
  • Clinoptilolite
  • Physical size
  • Aflatoxinمقدمه
1- کرمانشاهی، ح.، اکبری، م.ر و افضلی، ن. (1386) اثر افزودن سطوح پایین آفلاتوکسین در جیره بر عملکرد و میزان فعالیت آنزیم‏های خون در جوجه‏‌های گوشتی. علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 11: 449-443.
2- لطف الهیان، ه.، شریعتمداری، ف.، شیوازاد، م و میرهادی، س.ا. (1383) بررسی اثرات استفاده از دو نوع زئولیت طبیعی در جیره‏‌های غذایی بر عوامل بیوشیمیایی خون، وزن نسبی اندام‏های داخل بدن و عملکرد جوجه‏‌های گوشتی. مجله پژوهش و سازندگی. 64: 34-18.


3- AOAC. Official Method 999.07. (2000) Aflatoxins and total aflatoxins in peanut butter, pistachio paste, fig paste and paprika powder. Immunoaffinity column-liquid chromatography with post-column derivatization. First action 1999. J. AOAC. Int. 83: 320.
4- Arab Abusadi, M., Rowghani, E. and Ebrahimi Honarmand, M. (2007) The efficacy of various additives to reduce the toxicity of aflatoxin B1 in broiler chicks. Iran. J. Vet. Res. 19: 144-150.
5- Coulombe, R.A, (1993) Biological action of mycotoxina. J. Dairy. Sci. 76: 880-891.
6- Dafalla, R., Yagi, A.I. and Adam, S.E.I. (1987) Experimental aflatoxicosis in Hybro-type chicks: sequential changes in growth and serum constituents and histopathological changes. Vet. Hum. Toxicol. 29: 222-226.
7- Denli, M., Blandon, J.C., Guynot, M.E., Salado, S. and Perez, J.F. (2009) Effects of dietary afladetox on performance, serum biochemistry, histopathological changes and aflatoxin residues in broilers exposed to aflatoxin B1. Poult. Sci. 88: 1444-1451.
8- Dersjant-Li, Y., Verstegen, M.W.A. and Gerrits, W.J.J. (2003) The impact of low concentrations of aflatoxin, deoxynivalenol of fumonisin in diets on growing pigs and poultry. Nutr. Res. Rev. 16: 223-239.
9- Edrington, T.S., Kubena, L.F., Harvey, R.B. and Rottinghaus, G.E. (1997) Influence of a superactivated charcoal on the toxic effects of aflatoxin or T2 toxin in growing broilers. Poult. Sci. 76: 1205-1211.
10- Eraslan, G., Cem Liman, B., Kocaoglu Guclu, B., and Atasever, A. (2006) Evalution of aflatoxin toxicity in Japanese quails given various doses of hydrated sodium calcium aluminosilicate on T3 and T4 and testesterone levels in quails. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 30: 41-45.
11- Harvey, R.B., Kubena, L.F., Ellisalde, M.H. and Phillips, T.D. (1993) Efficacy of zeolitic ore compounds on the toxicity of aflatoxin to growing broiler chickens. Avian. Dis. 37: 67-73.
12- Hussein, H.S. and Brasel, J.M. (2001) Review Toxicity, metabolism, and impact of mycotoxins on humans and animals. Toxicology. 167: 101-134.
13- Huyghebaret, G. and Pack, M. (1996) Effects of dietary protein content, addition of nonessential amino acids and dietary methionine to cysteine balance on responses to dietary sulphur-containing amino acids in broilers. Brit. Poult. Sci. 37: 623-639.
14- Jewers, K, (1990) Mycotoxins and their effect on poultry production. Options Mediterraneennes. 7: 195-202.
15- Kamran, Z., Sarwar, M., Nisa, M., Nadeem, M.A., Mahmood, S., Babar, M.E. and Ahmed, S. (2008) Effect of low protein diets having constant energy-to-protein ratio on performance and carcass characteristics of broiler chickens from one to thirty-five days of age. Poult. Sci. 87: 468-474.
16- Kececi, T., Oguz, H., Kurtoglu, V. and Demet, O. (1998) Effects of polyvinyl polypyrrolidone, synthetic zeolite and bentonite on serum biochemical and haematological characters of broiler chickens during aflatoxicosis. Brit. Poult. Sci. 39: 452-458.
17- Kubena, L.E., Harvey, R.B., Bailey, R.H., Buckley, S.A. and Rottinghaus, G.E. (1998) Effects of a hydrated sodium calcium aluminosilicate (T-BindTM) on mycotoxicosis in young broiler chickens. Poult. Sci. 77: 1502-1509.
18- Ledoux, D.R., Rottinghaus, G.E., Bermudez, A.J. and Alansodebolt, M. (1999) Efficiency of hydrated sodium calcium aluminosilicate to ameliorate the toxic effect of aflatoxin broiler chicks. Poult. Sci. 78: 204-210.
19- Merkley, J.W., Maxwell, R.J., Phillips, J.G. and Huff, W.E. (1987) Hepatic fatty profiles in aflatoxim-exposed broiler chickens. Poult. Sci. 66: 59-67.
20- Miazzo, R., Rosa, C.A.R., De queiroz carvalho, E.C., Magnoli, C., Chiacchiera, S.M., Palacio, G., Saenz, M., Kikot, A., Basaldella, E. and Dalcerog, A. (2000) Efficacy of synthetic zeolite to reduce the toxicity of aflatoxin in broiler chicks. Poult. Sci. 79: 1-6.
21- Miazzo, R., Peralta, M.F., Magnoli, C., Salvano, M., Ferrero, S., Chiacchiera, S.M., Carvalho, E.C.Q., Rosa, C.A. and Dalcero, A. (2005) Efficacy of sodium bentonite as a detoxifier of broiler feed contaminated with aflatoxin and fumonisin. Poult. Sci. 84: 1-8.
22- Mumpton, F.A. and Fishman, P.H. (1977) The application of zeolite in animal science and aquaculture. J. Anim. Sci. 45: 1188-1203.
23- NRC, (1994) Nutrient Requierements of Domestic Animals. Nutrient Requierements of Poultry. 157P. 9th rev. ed. National Research Concil, National Academy Press. Washington, DC.
24- Ortatatli, M., Oguz, H., Hatipoglu, F. and Karaman, M. (2005) Evaluation of pathological changes in broilers during chronic aflatoxin (50 and 100 ppb) and clinoptilolite exposure. Res. Vet. Sci. 78: 61-68.
25- Osborne, D.J. and Hamilton, P.B. (1981) Steatorrhea during aflatoxicosis in chickens. Poult. Sci. 60: 1398-1404.
26- Ouhida, I., Perez, J.F., Piedrafita, J. and Gasa, J. (2000) The effects of sepiolite in broiler chicken diets of high, medium and low viscosity. Productive performance and nutritive value. Anim. Feed. Sci. Technol. 85: 183-194.
27- Papaioannou, D., Katsoulos, P.D., Panousis, N. and Karatzias, H. (2005) The role of natural and synthetic zeolites as feed additives on the prevention and/or the treatment of certain farm animal diseases: A review. Micropor. Mesopor. Mat. 84: 161-170.
28- Pappas, A.C., Zoidis, E., Theophilou, N., Zervas, G. and Fegeros, K. (2010) Effects of palygorskite on broiler performance, feed technological characteristics and litter quality. Appl. Clay. Sci. 49: 276-280.
29- Rawal, S., Kim, J.E. and Coulomber, R. (2010) Aflatoxin B1 in poultry: toxicology, metabolism and prevention. Res. Vet. Sci. 89: 325-331.
30- SAS Institute, (1999) SAS/STAT Users Guide. SAS Inc, NC.
31- Shotwell, O.L., Hesseltine, C.W., Stubblefied, R.D. and Sorenson, W.G. (1966) Production of aflatoxin on rice. Appl. Microbiol. 14: 425-428.
32- Verma, J., Swain, B.K. and Johri, T.S. (2002) Effect of various levels of aflatoxin and ochratoxin A and combinations there of protein and energy utilization in broilers. J. Sci. Food. Agri. 82: 1412-1417.