بررسی میزان تأخیر در انتشار مقالات مجلات علمی پژوهشی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی

نوع مقاله: مقاله کامل

نویسنده

عضو هیئت علمی مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی وضعیت تأخیر انتشار در مجلات علمی پژوهشی کشاورزی  می‌پردازد. تأخیر در انتشار در اینجا به فاصله زمانی میان ارائه نسخه اولیه مقاله به یک مجله تا مرحله چاپ و انتشار آن تعریف شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان کهنگی یا تازگی مقالاتی است که در این مجلات منتشر می‌شوند. علاوه بر آن از نتیجه این تحقیق می‌توان به عنوان شاخصی کیفی برای ارزیابی مجلات علمی و پژوهشی این حوزه استفاده کرد. در این بررسی که با استفاده از روش پیمایشی صورت گرفته،  چهار متغیر تاریخ دریافت مقالات، تاریخ پذیرش آنها، تاریخ انتشار مجله، و تاریخ توزیع مجله مورد توجه قرار گرفته است. جامعه پژوهش شامل 1684 مقاله بوده‌اند که در 24 مجله علمی و پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی  در سال‌های 1389 و 1390 به چاپ رسیده‌اند. نتایج این بررسی نشان می‌دهد مدت زمان دریافت تا پذیرش مقالات این مجلات به طور میانگین 287 روز، مدت زمان پذیرش تا انتشار 205 روز، مدت زمان پذیرش تا توزیع 333 روز، فاصله زمانی دریافت تا انتشار مقالات 492 روز، مدت زمان دریافت مقالات تا توزیع مجلات 621 روز، و فاصله میان انتشار تا توزیع مجلات 128 روز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Publication delays in Iranian Agricultural Journals during 2010 - 2011

نویسنده [English]

  • AR. Bahmanabadi,
Faculty member of Agricultural Scientific Information & Documentation Center, Iran.
چکیده [English]

In present research, publication delay for Iranian agricultural journals has been studied. The time between delivering manuscript copy of paper by its author to final appearing in a target journal has been defined here as publication delay. Publication delay can be used as a qualitative criteria indicating freshness or oldness of papers level. In this study, we have considered four factors for each paper including receive date, acceptance date, magazine publication date, and magazine distribution date. The project target society consists of 1684 papers appearing in 24 journals published by Agricultural Research, Education, and Extension Organization during 2010-2011. All of these journals has been evaluated as scientific-research one by Iranian Ministry of Science, Research, and Technology. The findings show that the period of receive to acceptance of papers is 287 days, the period of acceptance to publish is 205 days, the period of acceptance to distribution is 333 days, the period of receive to publish is 492 days, the period of receive to distribution is 621 days, and period of publish to distribution is 128 days. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Publication delay
  • Agricultural scientific and Research Journals
  • Agricultural research
  • Education
  • and Extension Organization
1 - بهمن‌آبادی، علیرضا. 1385. امکان‌سنجی ایجاد شبکه اطلاعاتی مقالات فارسی در دست انتشار حوزه کشاورزی ایران. تهران: معاونت تحقیقات سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی،84004-0000-01-510000-200-2
2 - شیبانی نیا، احمد و همکاران. 1389. بررسی فاصله زمانی انجام تحقیق تا انتشار مقالات در مجلات علمی پژوهشی دندانپزشکی کشور. پژوهنده (مجله پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی). 15 (2)، 76 ، ص 72-76
3 - نامور، زهرا و کیوان کوشا. 1391. [زودآیند]. تاخیر در نشرمقالات نشریات علمی بین المللی: مطالعه مقایسه ای چند رشته ای. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات. در http;;//Jist.irandoc.ac.ir (دسترسی در تاریخ 2/6/91)
4 - نامور، زهرا و مریم آذرگون. 1389. بررسی تاخیر نشر مقالات نشریات علمی بین المللی داروشناسی و داروسازی. در: مجموعه مقالات دومین همایش ملی پژوهش و تولید علم در حوزه پزشکی، آذر1389، بابل. تهران: نشرکتابدار، 1389.
5 - نامور، زهرا، و سولماز زرداری. 1388. " تأخیر نشر: مطالعه موردی نشریات علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی موجود در. مؤسسه اطلاعات علمی ( آی. اس. آی)". اطلاع شناسی. 7 (26): 41-52.

6 -Amat, Carlos B. 2008. Editorial and publication delay of papers submitted to 14 selected Food Research journals:Influence of online posting. Scientometrics, 74 (3): 379–389
7 -Björk, Bo-Christian and Jonas Holmström, 2006. Benchmarking Scientific Journals from the Submitting Author's Viewpoint. Learned Publishing. 19: 47–55.
8 - Dio´spatonyi, I.; G. Horvai, and T. Braun. 2001. Publication Speed in Analytical Chemistry Journals. Journal of Chemistry Information and Computer Science. 41: 1452-1456
9 - Dong, Peng, Marie Loh, Adrian Mondry. 2006. Publication lag in biomedical journals varies due to the periodical’s publishing model. Scientometrics, 69 (2): 271–286
10 - Khosrowjerdi, Mahmood; Neda Zeraatkar and Narjes Vara. 2011. Publication Delay in Iranian Scholarly Journals. Serials Review. 37(4): 262–266.
11- Luwel, M. and H.F. Moed. 1998. “Publication Delays in the Science Fields and Their Relationship to the Ageing of Scientific Literature,” Scientometrics, 41(1–2): 29–40.
12 - O’donnell, Ryan P.; Sarah R. Supp, Stephanie M. Cobbold. 2010. Hindrance of Conservation Biology by Delays in the Submission of Manuscripts. Journal: of Conservation Biology. 24,(2): 615-620,
13 - Yu, Guang and Yi-Jun Li. 2006. A scientometric assessment of the information loss caused by the delays in publication of Chinese science journals. Journal of Information Science, 32 (1): 78–87.