شماره جاری: دوره 33، شماره 1، بهار 1399 
14. ارزیابی تجربی تاثیر زیپمت بر روی ترمیم زخم ناشی از سوختگی در قرنیه خرگوش

صفحه 108-117

علیرضا محلوجیان؛ علیرضا جهاندیده؛ احمد اصغری؛ پژمان مرتضوی


15. مطالعه و شناسایی خاصیت پروتئازی در زهرمار شاخدار ایرانی

صفحه 118-127

فریبا گلچین فر؛ رسول مدنی؛ علی نظری شیروان؛ آرش غنی زاده؛ تارا امامی