دوره و شماره: دوره 31، شماره 3 - شماره پیاپی 120، پاییز 1397، صفحه 1-96 

مقاله کامل

1. شناسایی سویه‌های واکسن گاومیش و پرندگان پاستورلا مولتوسیدا ساخت موسسه رازی بر مبنای نسخه استرالیا طبقه‌بندی ژنتیکی به روش آنالیز توالی نوکلئوتیدها در لوکوس‌های چندگانه

صفحه 2-9

مهشید سیروش؛ سبا برهانی؛ محیا ایرانشاهی؛ احمدرضا جباری؛ رایناک قادری؛ محمد سخاوتی؛ سید رضا بنی هاشمی؛ مجید ولدان؛ سحر عباسی؛ کیوان تدین


5. بررسی آلودگی خوراک دام و طیور با گونه‌های قارچی آسپرژیلوس تولیدکننده‌ی آفلاتوکسین

صفحه 36-43

علی مروی؛ مریم طبیبی؛ سجاد یزدان ستاد؛ محمد علی نادری؛ منصور خالدی؛ غلامرضا پورشهبازی؛ احمد محمودی کوهی


9. جداسازی و شناسایی میکروبیولوژیک جدایه‌های پاستورلا مولتوسیدا از گاو در کشتارگاه‌های البرز و تهران

صفحه 64-69

مجید ولدان؛ احمدرضا جباری؛ محمد سخاوتی؛ محی الدین نیرومند؛ علیرضا عرب؛ کیوان تدین