دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 45، زمستان 1378