گزارش کریپتوسپوریدیوز در مرغداری‌های صنعتی تبریز

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیأت علمی سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج وزارت جهاد کشاورزی

چکیده

در این بررسی از یک صد قطعه جوجه گوشتی و تخم گذار با سنین مختلف (14 تا 16 روزه) که به بیماری تنفسی و یا گامبور و همراه با علائم اسهال  مبتلا و تلف شده بودند در کلینیک طیور در  تبریز نمونه برداری انجام شد. نمونه های فوق از ترشحات نای، شش ها و محتویات روده و مخاط سکوم و کلواک تهیه و از نظر وجود اووسیست کریپتوسپوریدیوم بررسی شدند . سپس رنگ آمیزی لام ها به روش زیل نیلسون اصلاح شده هنریکس انجام گردید. طی این مطالعه آلودگی دستگاه گوارش (کلواک) 5 درصد و در دستگاه تنفسی طیور مورد آزمایش آلودگی به کریپتوسپوریدیوم مشاهده نشد.

عنوان مقاله [English]

The report of cryptosporidiosis (cryptisporidium infection) in commercial chicken farms of Tabriz area

نویسندگان [English]

  • M. R. Afkhamnia 1
  • ئ Nouri 2
  • GH.R Karimi 1
  • M Banani 1
  • M Ghadiri Abyaneh 3
1 Razi Vaccine & Serum Research Institute
2 University of Shahid Chamran Ahhvaz
3 Agricultural Research Education and Extention Organization
چکیده [English]

Materials for this study were consisted of 100 carcasses of broiler chickens aged 14 to 60 which had died from respiratory problems and/or Gumboro disease with diarrhea. These carcasses were submitted from local poultry farms to the department of poultry diseases of the veterinary college of Islamic Azad University, Tabriz Branch for post mortem examination. Intestinal faecal from colac and cecum, trachea and lung samples from the carcasses were examined for the presence of cryptosporidium oocysts after staining using by modified Ziehl – Neelson technique. In this study Cryptosporidium oocysts were found in 5 percent of intestinal samples and in none of the respiratory samples. 

1- تقی پور بازرگانی، ت. باغبانزاده، ع. و رسولی. ع: (1368) کریپتوسپوریدیوز یک بیماری جهانی در حیوان و انسان. انتشارات واحد عملی انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. ##

2- جمشیدی، ن.، (1370) کریپتوسپوریدیوزدر انسان و حیوان. گزیده های دانش و پژوهش دامپزشکی، نشریه شماره یک صفحه 15-7. ##

3- عندلیبی، 4.1.، (1371) بررسی کریپتوسپوریدیوز تنفسی و گوارشی در طیور صنعتی شهرستان مشهد. پایان نامه دکتری دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، شماره 213.##

4- مصوری، ن. (1373) بررسی فراوانی کریپتوسپوریدیوز تنفسی و گوارشی در مرغداریهای صنعتی اطراف تهران. پایان نامه دکتری دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز – شماره 122. ##

5-Current, W. L.; (1991) Cryptosporidiosis. Diseases of poultry.pp.797-803.##

6- Dubey, J. P.; Speek, C.A. ; Fayer , R. (1990) Cryptosporidiosis of man and animal. CRC. Press. pp. 133-148 .##

7- Goodwin, M.A.; Brown, J. (1988) Histology, Incidence and Distribution of Cryptosporidium sp . Infection  in Chickens : 68 case in 1986 . Avian Diseases (1988)  Vol. (32) No (2) pp.365- 369 .##

8- Good win, M .A .; Brown , J. (1989) Intestinal cryptosporidiosis in chickens. Avian Disease (1989). Vol (33)  NO  ( 4 ) pp.770- 777 .##

9- Good win,  M . A .; Brown, J .(1989) A geographic locus for respiratory  cryptosporidiosis in Georgia  broiler. Avian Disease s (1989). Vol . (33)  NO  (2) pp. 368-369. ##

10- Goodwin, M. A. (1989) Cryptosporidiosis in birds- A review. Avian Pathology 18: 365-384.##

11- Guy, J. S.; Lery, M. G.; Ley, D. H; Barnes, H. J. Gerig, T . M. (1987) Experimental reproduction of enteritis in bobwhite quail (Colinus virginienus)  with Cryptosporidium  and Reovirus. Avian  Diseases  (1987) Vol  (31)  No  (4) pp.  713-722.##

12- Henriksen, S. E. Pohlens, J. F. L. (1981) Staining of cryptospororidia  by a modified  Ziehl –Neelson  technique. Acta Veterinaria Scandinavica (1981) Vol (22) pp.594-596. ##

13- Nakamura, K. Abe F. (1988) Respiratory (especially poulmonary) and urinary  Infections of cryptosporidium  in  layer chickens. Avian  pathology (1988) Vol (17)  No  (3) pp . 703 -711. ##

14- Persin, M.; Svandova, I. (1989) Respiratory cryptosporidiosis  in  chicks, veterinarstvi (1989). Vol (39)  No  (1) pp. 37-39.##

15-Snyder, O. B. Current, W. L. Russek - Cohen , E.  (1988) Serologic Incidence of cryptosporidium  in Delmarva broiler Flocks. Poultry science (1988).Vol (67) No (5) pp . 730-735.##

16- Stefanogiannis N, McLean M, and Van Mil H. ( 2001). Outbreak of cryptosporidiosis linked with a farm event. The New Zealand medical journal, Nov 23 ; 114(1144):519-21##