بررسی سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر فاکتورهای رشد و ترکیبات بدن بچه فیل ماهیان جوان (Huso huso)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

2 دانشیار موسسه تحقیقات شیلات ایران

3 مدیر گروه زیست شناسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

4 بخش تکثیر و پرورش انیستیتو ماهیان خاویاری دکتر دادمان

5 کارشناس ارشد زیست شناسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

تحقیق حاضر در مؤسسه تحقیقاتی بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان انجام گرفت. جیره پایه حاوی 40 درصد پروتئین خام (اساساً پودر ماهی) بود. برای انجام این آزمایش 5 تیمار حاوی جیره شاهد و 4 جیره آزمایشی با سطوح متیونین (5/0 درصد،1 درصد، 5/1درصد،2درصد متیونین درkg جیره) در نظر گرفته شد جیره ها به طور تصادفی و با 3 بار تکرار به 195 عدد بچه فیل ماهی (وزن اولیه 86/2 ± 93/31) در 15 تانک فایبر گلاس اختصاص یافت. ماهی ها به میزان 4 درصد وزن بدن  3 بار در روز  به مدت 8 هفته تغذیه شدند. در پایان دوره تغذیه ای پس از بررسی های  آماری و گرفتن آنالیز واریانس یک طرفه  (ANOVA)شاخص های کمی رشد: ضریب تبدیل غذایی(FCR)، ضریب رشد ویژه (SGR)، بازده پروتئین (PER)، درصد افزایش وزن بدن  (BWI) و شاخص کبدی (HSI) هیچ گونه اختلاف معنی داری در بین تیمارهای مختلف متیونین مشاهده نشد(05/0<P). آنالیز ترکیبات لاشه فیل ماهیان حاکی از اختلاف معنی دار آماری در میان تیمارهای مختلف بود(05/0>P) و تیمار 4 (متیونین 5/1 درصد) بهترین نتایج را به دست آورد و مقادیر آن به این شرح است: (%0/7 9±/ 66 =moisture ، %2/0 ±4/8 = Ash، %3/0±3/ 13 = Fat ،%32/0 ±9/55 =Pr) نتایج حاصل بر اهمیت نقش اسید های آمینه ضروری بر روند شاخص های کیفی رشد در بچه فیل ماهیان پرورشی تاکید دارد.

عنوان مقاله [English]

Consider of different levels of methionine amino acid on growth indices and whole body composition of Juveniles Huso huso (Bluga)

نویسندگان [English]

  • M Peik Mousavi 1
  • M Bahmani 2
  • A Savari 3
  • M Mohseni 4
  • N Haghi 5
1 Msc Khoramshahr Marine Science University
2 Dadman Caviar fish institute
3 Caviar Fish Institute
5 Msc in Marine Biology Khoramshahr Marine Science University
چکیده [English]

This experiment was conducted in international researchery institute of Sturgeon fishes Shahid  Dadman. The basal diet contained Fish meal as protein source (CP=40%). Five diets were supplemented with 5 graded levels of methionine, (0, 0.5,1 ,1.5, 2% Met per kg diet) . Each diet was randomly assigned to triplicate groups of 195 juvenile Huso huso (initial weight 31.9± 2.8) in fiftin 500-L circular fibere glass tanks. Fish were fed 4%of their body weight 3 times daily for 8 weeks. After 8 weeks, the analyzsis of growth indises and body composition by one-way analysis of variance (ANOVA) showed that: Weight gain, Body weight incerease(BWI) Specific growth rate)SGR(, feed coversion efficiency (FCE), Protein efficiency ratio (PER), Feed efficiency (FE), Hepatosomatic index (HSI)  had no significant differences in different levels of methionine (P>0.05).But body composition had significant differences in different levels of methionine( (P<0.05)), especially in treat 4 (methionine 1.5%)(Pr =%55.9±.32, Fat = %13.3±.3, Ash =% 8.4±0.2, moisture =% 66.9±0.7),this result determined the role of essential amino acids on qualitative indices of growth performance in  juveniles cultural Huso huso

1-آذری تاکامی ،ق. (1381) بررسی مقایسه‌ای میزان رشد و بازماندگی قزل‌آلای رنگین‌کمان بر اثر جایگزینی مناسب بتافین در جیره به جای کولین کلراید.گزارش نهایی فارمی، ص16.##

2- سوداگر،م. (1384) بررسی مقایسه ای تأثیر افزایش برخی از مواد جاذب (بتائین، متیونین و مخلوط بتائین متیونین) در جیره غذایی فیل ماهیان پرورشی به منظور افزایش تحریک غذاگیری و بالا بردن میزان رشد و بازماندگی.پایان نامه دکتری شیلات. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ص 29-27##

3- صالح پور،م.، (1381) تأثیر ال-کارنتین بر رشد و نسبت چربی به پروتئین در مراحل اولیه رشد فیل ماهی (Huso huso)،پایان نامه کارشناسی ارشد شیلات،دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد واحد تهران.ص62##

4- وکیلی،‏ر. (1384) تعیین غلظت آمینو اسیدهای ضروری قابل هضم در تعدادی از مواد خوراکی مورد استفاده در جیره‌های غذایی طیور، مجله علوم کشاورزی،شماره4، ص 169##

5-Ahmed. I., Khan. M.A., Jafri. A.K., (2003) Dietary methionine requirement of fingerling Indian Major carp, Cirrhinus marigala (Hamilton).,Aquaculture international 11:449-462##

6-Baker,D.H.,(1987) Construction of assay diets for sulfur-containing amino acids.Methods Enzymol.143:297##

7- Cai.Y., Burtle. J.G., (1996) Methionine requirement of channel catfish fed soybean Meal-corn based diets,J.Anim.Sci.,74 :514-521##

8-Conte, F.S., Doroshov S.I. ,Lutes P.B. and Strange. E.m, (1988) Hatchery manual for the white sturgeon (Acipenser transmontanus Richardson). Whith application to other North American Acipenseridea. Unive. Calif. Div. Argi. Nat. Res., Oakland, CA. 104p##

9-Dabrowski. K., Poczyczynski. P., Kock. G., Berge. B., (1989)Effect of partially or totally replacing fish meal protein by soybean meal protein on growth,food utilization and proteolytic enzyme activities in rainbow trout (Salmo gairdneri). New in vivo test for exocrine pancreatic secretion. Aquaculture77,29-49##

10-Kasumyan, A.O., Taufic, L.R., (1994) behaivor reaction of juvenile sturgeons (Acipenseridae) to amino acids. J of Ichthyolgy, 33,85-97##

11- Kasumyan. A .O., (1999) olfaction & taste senses in sturgeon behaivour. J. of APPL.Ichtyology,228-232##

12-Hung. S.S.O., (1991),Hand book of Nutrition requirement of  Finfish.,CRS press,153-160##

13-Hung. S.S.O., Deng. D.F., (2002) Nutrient requirement and feeding of Finfish for Aquaculture, eds C.D.Webster & Lim,CAB international,pp344-360##

14-Kaushik. S.J., Breque. J., Blance. D., (1991) Requirement for protein and essential amino acids and their utilization by sibrian sturgeon (Acipenser baeri) in: Wilot. P(ed). Proceedings of the first international symposium of the turgeon.CEMAGREF,France,pp25-39##

15- Lovell, R. T. (1998) Nutrition and Feeding of Fish. Van Nostrand Reinhold, New york, NY,USA,11-25pp##

16- Luo, Z., Liu,. J.Y., Mai, K., Tian, L.X., Liu, D.H., Tan, X.Y. Yang. J.H., (2005) dietary L-methionine requirement of juvenile grouper Epinephelus coioides at a constant dietary cysteine level.Aquaculture.249,409-418##

17- Mai,K., Wan. J, Ai. Q. ,Xu.W., Liufu, Z., Zhang. L., Zhang. C., Li.H., (2006) Dietary methionine requirement of large yellow croaker,Pseudosciaena crocea R, Aquaculture, 253,564-572##

18-Marcouli, P.A., Alexis, M.N., Andriopoulou, .A  and Iliopoulou- Georgudaki, J, (2006) Dietary lysine requirement of juvenile gilthead seabream (Sparus aurata L.).Aquaculture Nutrition,12:25-33##

19-Murray, R.K., Granner, D.K., Mayes, P.A. and Rodwell, V.W., (1996) Harpers Biochemistry. 24th eds.Application & Lange,Stamford C.T. 868pp##

20-Ng. W.K.., Hung. S.S.O., (1995) Estimating the ideal dietary indispensable amino acid pattern for white sturgeon Acipenser transmontanus (Richardson), Aquaculturer Nutrition1,85-94##

21-Ng, W.K., and Hung, S.S.O and Herold, M.A. (1996) poor utilization of  dietary free amino acids by white sturgeon. Fish physiology & Biochemistry 15,131-142##

22-Polat. A., (1999) The effects of methionine supplementation to soybean meal (SBM)-based diets on the growth and whole body-carcass chemical composition of  tilapia (T. zilli).Tr.J. of Zology 23,173-178##

23-Ronyai, A., Csengeri. I., Varadi. L., (2001) Partial substitution of animal protein with full-fat soybean meal and amino acid supplementation in the diet of Siberian sturgeon (Acipenser baeri),4th international Symposium on sturgeon,USA,8-13 jul,poster papers83##

24-Small B.C and soares J.H. Jr (1999) quantitative dietary thteonine requirement of juvenile striped bass Morone saxatilis.Journal of the World Aquaculture Society 30:319-323##

25- Tacon. A.G., Jacson. A.J., (1985) Utilization of conventional and unconventional protein sources in practical fish feeds.in: Cowey. C.B., Mackie. A.M., Bell. J.G., (Eds) ,Nutrition and feeding in fish.Academic press,London,pp.119-145##

26- Wilson, R.P., Halver, J.E., (1986) Protein and amino acid requirements of fishes, Annu.Rev.Nutr.6,225-244##

27-Wilson. R.P., (2002) Amino acids and proteins. in :Halver. J.E., Hardy. R.W.,. (Eds.Fish Nutrition, 3rd ed. Academic press, Newyork, PP.143-179##