دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، دی 1392، صفحه 2-59 (پیاپی 101) 
بررسی سرولوژیکی Neospora caninum درگاوهای شیری هلشتاین منطقه خرم آباد

صفحه 48-54

10.22092/vj.2013.101015

غلامعلی سبزواری نژاد؛ عبدالحسین دلیمی اصل؛ فاطمه غفاری فر؛ مهدی فروزنده مقدم