ارزیابی الگوهای مقاومت در ایزوله‌های سالمونلایی جدا شده از گله‌های مرغ گوشتی شهرستان آمل، ایران

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشی گروه کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی؛ بنیاد دانشنامه نگاری ایران؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ تهران

چکیده

 هدف از این پژوهش بررسی شیوع و گستردگی الگوهای مقاومت و بویژه مقاومت چندگانة ایزوله های سالمونلایی جداشده از گله های گوشتی شهرستان آمل در برابر آنتی بیوتیک های رایج در صنعت طیور ایران است. مقاومت آنتی بیوتیکی 62 جدایه سالمونلا که از گله های مرغ گوشتی شهرستان آمل جدا شده بودند (41 جدایه از این سالمونلاها متعلق به سروتیپ انتریتیدیس بودند) نسبت به 7 آنتی بیوتیک تتراسایکلین، فلومکوئین، لینکواسپکتین، فلورفنیکل، نئومایسین، دانوفلوکساسین و انروفلوکساسین سنجیده شدند. در مجموع 17 الگوی مقاومت پیدا شد که از این 17 الگو، 16 الگو در 41 جدایة سروتیپ انتریتیدیس نیز یافت شدند. پنج جدایه نسبت به هر 7 آنتی بیوتیک مقاوم بودند و هیچ جدایه ای که نسبت به همه آنتی بیوتیک ها حساس باشد یافت نشد. بیشترین میزان مقاومت مربوط به آنتی بیوتیک فلومکوئین(87/83 درصد) و کمترین میزان مقاومت از آن دانوفلوکساسین (64/30درصد) بود. الگوی مقاومت نسبت به تتراسایکلین + فلومکوئین + لینکواسپکتین+ فلورفنیکل + انروفلوکساسین بیشترین الگوی یافت شده بود. الگوی مقاومت چندگانه در بین جدایه های سالمونلا 77/96 درصد بود و 100 درصد سالمونلاها حداقل در برابر یک آنتی بیوتیک یا بیشتر از یک آنتی بیوتیک مقاوم بودند. افزایش سویه های سالمونلا با مقاومت بالا و نیز مقاومت چندگانة بسیار بالا حاصل مصرف بی رویه و بدون برنامه آنتی بیوتیک ها در دامپزشکی بویژه صنعت طیور کشور است که علاوه بر صنعت مرغداری، از جنبه بهداشت عمومی و انتقال سویه های مقاوم به انسان از طریق زنجیره غذایی اهمیت فوق العاده ای می یابد. با بررسی و ارزیابی مداوم این مقاومت ها به خصوص در سطح ملی و منطقه ای و متعاقباً با استفاده از تدابیر خاص برای میزان و نوع مصرف آنتی بیوتیک ها در سطح گله ها می توان از شیوع و انتشار مقاومت تا حد زیادی جلوگیری کرد.

عنوان مقاله [English]

Resistance Patterns to Antibiotics in Salmonella Serovars Isolated from Broiler Flocks in Amol , Iran

نویسنده [English]

  • R Morshed
Members of Scientific Council, Agriculture and Veterinary Group, Iran Encyclopedia Compiling Foundation, Ministry of Science, Research and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the occurrence and the level of antibiotic resistance patterns in 62 Salmonella isolates obtained from broiler chicken farms in Amol, Iran to common antibiotics in Iranian poultry industry. Antimicroibia resistance testing was performed using 7 useful antibiotics tetracycline, flumequin, lincospectin, florfenicol, neomycin, danofloxacin and enrofluxacin Foty one isolates were belonged to serotype Salmonella enteritidis. We found 17 different patterns of resistance in 62 salmonella isolates and 16 resistance patterns in 41 serotype Salmonella enteritidis. There were 5 resistant isolates to all antibiotics and there was not any sensitive isolate to all antibiotics. The highest and lowest percentage of resistance was found to flumacoin (83.87%) and danofluxacin (30.64%). The most frequent pattern of multiresistant isolates was tetracycline + flumequin + lincospectin + florfenicol + enrofluxacin. Multiple resistances were observed in 60 isolates (96.77%). All isolates were found to be resistant to one or more of the antibiotics tested. The high prevalence of resistance to antimicrobial agents found in this study might be attributed to uncontrolled use of antimicrobial agents in veterinary specially poultry industry in Iran that is serious implication for public health by transmitting resistant strains to human via food chain. Establishment of standardized monitoring systems for determining the occurrence of resistance among food animal for designing Salmonella control program in farms is needed.

1- اشراقی، سید سعید؛ سلطان دلال، محمدمهدی؛ فرد صانعی، فاطمه؛ زهرایی صالحی، تقی؛ رنجبر، رضا؛ نیک منش، بهرام؛ امین هراتی، فرزانه؛ عبدالصمدی، زهرا؛ اکبری، ابوالفضل (1388). سالمونلا انتریتیدیس و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن: مطالعه در 1950 کودک مبتلا به اسهال. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره 67، شماره 12، صفحه 876-882.##

2- عبداللهی، عباس؛ نجفی پور، سهراب؛ کوهپایه، سیدامین؛ مشکی باف، محمدحسن؛ نقدی، مجید (1390). سالمونال انتریکا: سروتایپینگ، الگوی مقاومت دارویی و بتالاکتامازهای وسیع اطیف. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، سال اول، شماره 1، صفحه 38-44.##

3- مرشد، ریما. مطالعه باکتریولوژیکی گله‌های مرغ گوشتی شهرستان آمل از نظر آلودگی به سالمونلا (1391). پژوهش و سازندگی. شماره 97، صفحه 23-28.##

4- میرمهدوی، فخرالسادات؛ حکیمی، شهلا؛ قاضی سعیدی ، کیومرث (1381) .بررسی الگوی مقاومت دارویی سالمونلاهای جدا شده از مراکز درمانی شهر تهران. مجله پزشکی ارومیه، شماره 2، صفحه 154- 163.##

1-Álvarez-Fernández, E., Alonso-Calleja, C., García-Fernández, C., Capita, R. (2012) Prevalence and antimicrobial resistance of Salmonella serotypes isolated from poultry in Spain: Comparison between 1993 and 2006. International Journal of Food Microbiology, 153, 281-287.##

2- Angulo FJ, Johnson KR, Tauxe RV, Cohen ML. (2000)Origins and consequences of antimicrobial-resistant nontyphoidal Salmonella: implications for the use of fluoroquinolones in food animals. Microb Drug Resist, 6(1):77-83.##

3- Antunes, P., Reu, C., Sousa, J.C., Peixe, L., Pestana, N. (2003). Incidence of Salmonella from poultry products and

their susceptibility to antimicrobial agents. International Journal of Food Microbiology, 82, 97–103.##

4- Carramiñana, J.J., Rota, C., Agustín, I., Herrera, A. (2004) High prevalence of multiple resistance to antibiotics in Salmonella serovars isolated from a poultry slaughterhouse in Spain. Veterinary Microbiology, 104, 133–139.##

5- Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI)(2006) Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Testing. 16th informational supplement. Wayne, PA: CLSI.##

6- Dias de Oliveira, S., Siqueira Flores, F., Ruschel dos Santos, L., Brandelli, A. (2005) Antimicrobial resistance in Salmonella enteritidis strains isolated from broiler carcasses, food, human and poultry-related samples. International Journal of Food Microbiology, 97, 297–305.##

7- European Commission (EC) (1999) Opinion of the Scientific Steering Committee on Antimicrobial Resistance. Directorate-General XXIV, Consumer Policy and Consumer Health Protection Directorate B-Scientific Health Opinions Unit B3-Management of scientific committees II, pp.7–8, 34.##

8- EFSA, (2010) The Community Summary Report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from animals and food in the European Union in 2008. EFSA Journal 8, 1658–1918 Available at: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/ doc/1658.pdf Date last accessed: May 4, 2011.  ##

9- Holt, K. E., Thomson, N. R., Wain, J., Phan, M. D., Nair, S., Hasan, R., et al. (2007) Multidrug-resistant Salmonella enterica serovar Paratyphi A harbors IncHI1 plasmids similar to those found in serovar typhi. Journal of Bacteriology, 189, 4257−4264.##

10- Miranda, J.M., Mondragón, A.C., Martínez, B., Guarddon, M., Rodríguez, J.A. (2009) Prevalence and antimicrobial resistance patterns of Salmonella from different raw foods in Mexico. Journal of Food Protection, 72, 966–971.##

11- Morshed, R. and Peighambari, S. M. (2012) Drug resistance, plasmid profile, and random amplified polymorphic DNA ( RAPD) analysis o f Iranian isolates of Salmonella Enteritidis. New Microbiologica, 33:47-56.##

12- Musgrove, M. T., Jones, D. R., Northcutt, J. K., Cox, N. A., Harrison, M. A., Fedorka-Cray, P. J., et al. (2006) Antimicrobial resistance in Salmonella and E. coli isolated from commercial shell eggs. Poultry Science, 85, 1665−1669.##

13- Prats, G., Mirelis, B., Lovet, T., Munoz, C., Miro, E., & Navarro, F. (2000) Antibiotic resistance trends in enteropathogenic bacteria isolated in 1985–1987 and 1995– 1998 in Barcelona. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 44, 1140−1145.##

14- Rimler, R. B., & Glisson, J. R. (1997) Fowl cholera. In B. W. Calnet, H. J. Barnes, C. W. L. R. Medougald, & Y.M. Saif (Eds.), Diseases of poultry (pp. 143−159)., 10th edn. Ames, IA: Iowa State University Press.##

15- Shrestha, A., Regmi, P., Dutta, R.K., Khanal, D.R., Aryal, S.R., Thakur, R.P., Karki, D., Singh, U.M. (2010). First report on antimicrobial resistance of Salmonella isolated from poultry in Nepal. Veterinary Microbiology, 144, 522–524.##

16- Singh, S., Yadav, A. S., Singh, S. M., & Bharti, P. (2010) Prevalence of Salmonella in chicken eggs collected from poultry frms and marketing channels and their antimicrobial resistance. Food Research International, 43, 2017−2030.##

17- Smith, D. L., Harris, A. D., Johnson, J. A., Silbergeld, E. K., & Morris, J. G. (2002) Animal antibiotic use has an early but important impact on the emergence in human commensal bacteria. Proceedings of the National Academy of Sciences of the UnitedStates of America, 99, 6434−6439.##

18- Threlfall EJ. (2002) Antimicrobial drug resistance in Salmonella: problems and perspectives in food- and water-borne infections. FEMS Microbiol Rev, 26(2):141-8.##

19- Uyttendaele, M. R., Debevere, J. M., Lips, R. M., & Neyts, K. D. (1998). Prevalence of Salmonella in poultry carcasses and their products in Belgium. International Journal of Food Microbioogy, 40(1), 1−8.##

20- Winokur, P. L., Brueggemann, A., DeSalvo, D. L., Hoffmann, L., Apley, M. D., Uhlenhopp, E. K., et al. (2000). Animal and human multidrug-resistant, cephalosporin-resistant Salmonella isolates expressing a plasmid-mediated CMY-2 AmpC ßeta lactamase. Antimicrobial Agents and Chemotheraphy, 44(10), 2777−2783.##

21- World Health Organization (WHO), (2000) WHO global principles for the containment of antimicrobial resistance in animals intended for food. WHO Department of Communicable Disease Surveillance and Response, Geneva, Switzerland, 5–9 June 2000. Report of a WHO Consultation, pp. 1–7.##

22- Yildirim, Y., Gonulalan, Z., Pamuk, S., Ertas, N. (2011) Incidence and antibiotic resistance of Salmonella spp. on raw chicken carcasses. Food Research International 44, 725–728.##

23- Yang, B., Qu, D., Zhang, X., Shen, J., Cui, S., Shi, Y., Xi, M., Sheng, M., Zhi, S., Meng, J. (2010) Prevalence and characterization of Salmonella serovars in retail metas of marketplace in Shaanxi, China. International Journal of

Food Microbiology, 141, 63–72.##

24- Zhao, S., Fedorka-Cray, P.J., Friedman, S., McDermott, P.F., Walker, R.D., Qaiyumi, S., Foley, S.L., Hubert, S.K., Ayers, S., English, L., Dargatz, D.A., Salamone, B., White, D.G. (2005) Characterization of Salmonella Typhimurium of animal origin obtained from the national antimicrobial resistance monitoring system. Foodborne Pathogens and Disease, 2, 169–181.##