گزارش میاز لثه‌ای ناشی از Wohlfahrtia magnifica) Diptera: Sarcophagidae) در یک راس بز از اطراف مشهد

نویسندگان

1 استادیار گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دامپزشک بخش خصوصی

چکیده

آلوده شدن بافت های زنده مهره داران به نوزاد مگس میاز گفته می شود. از لحاظ بالینی، بر اساس عضوی که دچار میاز شده نوع میاز مشخص می شود. میاز دهانی یک شکل نادر از میاز می باشد.  یک راس بز به دلیل بی اشتهایی به یک کلینیک دامپزشکی در مشهد ارجاع داده شد. معاینات نشان داد که حیوان دچار میاز لثه ای شده و نوزادهای مگس، حفره عمیقی را در مجاورت دندان های پیشین این بز ایجاد کرده اند.  تعداد 10 عدد نوزاد مگس از این حفره بیرون کشیده شده و در لوله حاوی الکل 70 درصد به آزمایشگاه انگل شناسی منتقل شدند. تشریح بدن  نوزادهای مگس در زیر استریومیکروسکوپ انجام شد و منافذ تنفسی قدامی و خلفی و همچنین اسکلت سری-حلقی از بدن جدا شدند. مطالعه ساختار پریتریم های خلفی و شکل و نحوه قرارگرفتن اسلیت ها در آنها، تعداد شاخه های پریتریم های قدامی و  ساختار و شکل قسمت های مختلف اسکلت سری-حلقی نشان داد نوزادهای جدا شده از ضایعه، نوزادهای مرحله سوم مگسWohlfahrtia magnifica بوده اند.  گزارش حاضر اولین گزارش میاز لثه ای در بز می باشد.

عنوان مقاله [English]

The report of gingival myiasis in a goat caused by Wohlfahrtia magnifica (Diptera: Sarcophagidae) from Mashhad, Iran

نویسندگان [English]

  • A Moshaverinia 1
  • M.H Naiminik 2
1 Assistant Professor, Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad
2 DVM
چکیده [English]

Myiasis is defined as the infestation of living tissues of vertebrates by dipteran fly larvae. Clinically, based on the affected organ of host by dipteran larvae the type of myiasis is determined. Oral myiasis is a rare type of myiasis. A Two year-old goat with history of anorexia was referred to the veterinary clinic. Physical examinations showed the gingival myiasis in lower jaw. A total number of 10 larvae were removed from affected gum and were transferred to parasitology laboratory. In parasitology laboratory anterior and posterior spiracles and cephalopharyngial skeleton of larvae were separated under the stereomicroscope. After clearing of them, they were studied under the light microscope. Based on morphological characteristics of these structures wohlfahrtia magnifica was identified as causative agent of this rare type of myiasis. The present report is the first report of gingival myiasis in goat.

1- Anil, S, Jacob, O.A. and Hari, S. (1989) Oral myiasis: A case report. Ann. Dent. 48: 28-30 ##

2- Aydenizöz, M. and Dik, B. (2008) Bir Kuzuda Wohlfahrtia magnifica (Diptera: Sarcophagidae)’dan kaynaklanan gingival miyaz olgusu. Türkiye Parazitol. Derg. 32: 79-81##

3- Beaver, P.C., Jung, R.C. and Cupp, E.W. (1984) Clinical parasitology. Philadelphia: Lea & Febiger. ##

4- Droma, E.B., Wilamowski, A., Schnur, H., Yarom, N., Scheuer, E. and Schwartz, E. (2007) Oral myiasis: A case report and literature review. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 103: 92-6##

5- Farkas, R., Hall, M.J.R., Bouzagou, A.K. and Hor, Y.L. (2009) Traumatic myiasis in dogs caused by Wohlfahrtia magnifica and its importance in the epidemiology of wohlfahrtiosis of livestock. Med. Vet. Entomol. 23(1): 80–85##

6- Hope, F.W. (1840) On insects and their larvae occasionally found in the human body. Trans. R. Ent. Soc. 2: 256##

7- Laurence, S.M. (1909) Dipterous larvae infection. Brit. Med. J. 9: 88.##

8- Magnerelli, L., and Andreadis, T. (1981) Human cases of furuncular, traumatic, and nasal myiasis in Connecticut. Am. J. Trop. Med. 30: 864-96##

9- Martinez, I.R., Soler-Cruz, M.D., Benitez-Rodriguez, R., Perez-Jimenez, J.M. and Diaz-Lopez, M. (1989) Postembrionic development of Wohlfahrtia magnifica(Schiner, 1862) (Diptera: Sarcophagidae). J. Parasitol. 75(4): 531-539##

10- Martinez, I.R., and Leclerq, M. (1994) Data on distribution of screwworm fly Wohlfahrtia magnifica (Schiner) in Southwestern Europe (Diptera: Sarcophagidae). Notes fauniques de Gembloux. 28: 53-60##

11- Mohammadzadeh, T., Hadadzadeh, R., Esfandiari, F. and Sadjjadi S.M. (2008) A case of gingival myiasis caused by Wohlfahrtia magnifica. Iranian J. Arthropod-Borne Dis. 2(1): 53-56##

12- Navidpour, S.H., Hoghooghi, N., Goodarzi, H. and Pooladgar, A.R. (1996) Ourbreak of Chrysomya bezziana in Khoozestan province,Iran.Vet. Rec. 139: 217##

13- Patton, W.S. (1922) Notes on the myiasis-producing diptera of man and animals. Bull. Entomol. Res. 12: 239–261##

14- Sevgili, M., Altaş, M.G. and Gökçen, A. (2009) Bir köpekte oral myiasis olgusu. Turkiye Parazitol. Derg. 33: 92-94##

15- Sharma, J., Mamatha, G.P. and Acharya, R. (2008) Primary oral myiasis: A case report. Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. 13: 714- 6##

16- Soler-Cruz, M.D., Vega Robles, M.C. and Thomas, G. (1966) In vivo rearing and development of Wohlfahrtia magnifica (Diptera: Sarcophagidae). J. Med. Entomol. 33: 586-91##

17- Wall, R., and Shearer, D. (2001) Veterinary ectoparasites: biology, pathology and control. London: Blackwell science. ##

18- Zumpt, F. (1965) Myiasis in man and animals in the old world. London: Butterworths.##