دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 53، دی 1380