دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، دی 1390، صفحه 1-51 (پیاپی 93) 
جداسازی Mycobacterium avium تحت گونه پاراتوبرکلوزیس از گاوان منطقه ارومیه

صفحه 13-17

10.22092/vj.2011.101082

مهدی دیلمقانی؛ مرحوم قاسم یوسف‌بیگی؛ علی کاظم‌نیا؛ بیژن اسمعیل نژاد


بررسی سرولوژی لپتوسپیروزیس در گوساله‌های نر در گاوداری‌های نیمه صنعتی اطراف تهران

صفحه 33-38

10.22092/vj.2011.101084

غلامرضا عبداله پور؛ زهره افتخاری؛ سعید ستاری تبریزی؛ فرهاد موسی خانی؛ نفیسه علی قاضی


کالبدشناسی لوله گوارش کپور علف‌خوار (Ctenopharyngodon idella)

صفحه 45-21

10.22092/vj.2011.101086

امید زهتاب ور؛ زهرا طوطیان؛ عبدالصمد کرامت امیرکلایی؛ سمیه داودی پور؛ محسن شادی مزدقانی