دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 1-51 (پیاپی 93) 
3. جداسازی Mycobacterium avium تحت گونه پاراتوبرکلوزیس از گاوان منطقه ارومیه

صفحه 13-17

مهدی دیلمقانی؛ مرحوم قاسم یوسف‌بیگی؛ علی کاظم‌نیا؛ بیژن اسمعیل نژاد


5. بررسی سرولوژی لپتوسپیروزیس در گوساله‌های نر در گاوداری‌های نیمه صنعتی اطراف تهران

صفحه 33-38

غلامرضا عبداله پور؛ زهره افتخاری؛ سعید ستاری تبریزی؛ فرهاد موسی خانی؛ نفیسه علی قاضی


6. اهمیت درمان بیماری کرم‌های معدی-روده‌ای گاو و گاومیش با اکسی‌کلوزآنید

صفحه 39-44

سید مهراد میرسعیدی فراهانی؛ رویا صدری‌؛ فاطمه توده دهقان


7. کالبدشناسی لوله گوارش کپور علف‌خوار (Ctenopharyngodon idella)

صفحه 45-21

امید زهتاب ور؛ زهرا طوطیان؛ عبدالصمد کرامت امیرکلایی؛ سمیه داودی پور؛ محسن شادی مزدقانی